Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vahe'mo'ma knare kagi'ma kami'zamo'a, rama'a fenoma ante'zana agatere'ne. Hagi vahe'mo'ma kagrima kavesigante zamo'a, koline silvanena agatere'ne.
2Feno vahe'ene amunte omane vahe'enena, Ra Anumzamo ana tarega vahera tro huzanantege'ne mani'na'e.
3Ankere antahizane vahe'mo'a, hazenke zama ne'esigeno negeno maniganesigeno agateregahianagi, knare antahizama omane vahe'mo'a, hazenkema fore'ma nehanigeno'a, negeno nevuno ana hazenkezana erigahie.
4Agra'a avufga anteramino nemanino, Ra Anumzamofonku'ma koro hunteno, agorga'ama mani'zamo'a, rama'a fenoza nentesankeno kagi'a husga nehanagenka, zaza kna manigahane.
5Akrahe krahe avu'ava ene vahe'ma nevaza kampina, ave'ave zane vahe'ma azeri kukone me'ne. Hianagi iza'o agra'ama kegvama himo'a afete nemanie.
6Mofavreka'a knare kantema vuza rempi humigeno knare kante nevuno, rama hanuno'a, ana avu'avara atreno rukrehe osino.
7Feno vahe'mo'za zmunte omne vahera, kegva hunezamantaze. Hagi zgoma nofi'ma nehaza vahe'moza, zago'ama nofima haza ne'mofo kazokazo eri'za vahe nemanize.
8Kefozama krinenimo'a, henka nezama'a hazenke'za kafigahie. Hagi vahe'ma zamazeri havizama nehia himamu'amo'a, vgaregahie.
9Iza'o zamunte'ma omane nagama muse zampintima ne'zama amisia vahera, Ra Anumzamo'a asomu huzamantegahie.
10Kehu haviza hu vahera zamahe anati atrenkeno, vahe'ma huhavizama hu'zane, ha'ma hu'zane, fragema hu'zana vgareno.
11Agu'amo'ma agru nehanigeno, fru kema huzanku avenesisimo'a, kini ne'mofo rone'a manigahie.
12Ra Anumzamo'a antahizama erizante avu'a anteno kegva nehianagi, hazenke vahe'mofo kea erinetre.
13Feru vahe'mo'a amanage nehie, megi'a laioni mani'neankino, vanuana nahe frigahie huno nehie.
14Savri a'mofo agipintima nea kemo'a, muri kankna hu'ne, izano Ra Anumzamo'ma arimpa hentesimo'a, ana muri kampi tamigahie.
15Mofavremofo agu'afina negi'nagi avu'avazamo avitegahianagi, kanoma amino azeri fatgoma hu'zamo ana avu'ava zampintira azeri arukrahe hugahie.
16Fenozami mago'ane eri rama'a hunaku'ma zamunte omane vahe kna zamiza zamazeri haviza nehaza vahe'ene, feno vahe'ma musezama nezamiza vahe'mokizmia, zamuntera omanegahie.
17Knare antahizane vahe'mofo kere kagesa antenka antahise nehunka, nagrama rempima hugamisuaza huo.
18Na'ankure ana kemo'a knare hu'neankinka kagu'afi erintenankeno ana kemo'a, kagitera me'nena kea hutere hugahane.

19Nagra menina rempi hunegamugu, nentahinka Ra Anumzamofonte kagranena kamentinti huo.
20Nagra 30ti'a knare kegaga krentegantenofina, kavumro kene, antahiza eri zamofo naneke kregaminoankinka,
21ama ana kereti tamage kea rempi hunka antahinenka, iza'o hugantenigenka e'nesamofona fatgo'are kenona ome asamigahane.
22Zamunte omane vahe'mokizmi zana ohanareho, na'ankure zamagra zamunte omane vahe mani'naze. Hagi zamunte omanesige'zama upama hu'nesaza vahera, keagarera zamavrenteta zamazeri havizana osiho.
23Na'ankure Ra Anumzamo'a, zamunte omane vahera zamahokeno zamazeri havizama hanaza vahe'mokizmia, zamazeri haviza hugahie.
24Arimpa hevava vahera rone huonto, ame huno rimpahe vahe enena tagro oto,
25ru ana vahe zamavuzmava enerisankeno, kukomo kazeriankna huno kagu'a azeri haviza hugahane.
26Mago vahera huvempa hunka mago'za hugantegahue osuo. Hagi ru vahe'mo'ma nofima hu'nesigenka, ana nofima hu'nea zana nagra vakanentegahue hunka osuo.
27Anama nofima hu'nesaza zama apa osesanke'za miko zanka'ane, tafe'ma masinkama nemasesana zanena eri vgaregahaze.
28Tamagehe'mo'za ko'ma re'nenaza kanagi kana, akasi kantutretma rumofo mopa eri havia osiho.
29Eri'zama eri antahizama eri'nea ne'mofo erizana negano? Agra kini vahe'mokizmi eri'za vahe nemanino, agi omane vahe'mofo eri'za vahera omanigahie.