Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Proverbios

Proverbios 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ibmar-nuegan-bukidar-nikadba, bur nuedid, nug-nued nikued. Bukidar-or-nikuedba, degi, mani-nikuedba, bur nuedid begi dulemar nued sunmaked.
2Mani-ibed, degi, dule-wileged, ¿ibugi emar gumala? Bab-Jehová-ebobela-obinnisadgi emar gumalad.
3Dule-itoakwaadaed magar bonigan-daked, bonigangi banguddaed. Dule-binsaedsulidaeddi, bonigan-idu bangusulid, degisoggu, boni amisdasunnad.
4San-bipi-imaklegedgi, Bab-Jehová-nug-odummolegedgi we-ibmar-sogbaagwad danikid: Ibmar-nuegan-nikued, nug-dummarba-gued, dula-gudii-saed, danikid.
5Dule-isganamar-gudiidbina, ikomar bukwad, sakimar bukwad. Dule-na-san-sabgudiiddi, a-ibmarmargi bangued.
6Igar-innikigwadgi mimmigan be odurdake. Amba sered-ugakgusale, we-ibmargi banguosulid.
7Dule-mani-ibed, dule-wilemalad-e-dummad gued. Dule-mani-ganikid, dule-mani-ega-uksad-e-maiga gued.
8Dule-ibmar-isgana-imaked, bonigan amied. Bab-Dummad isdar-itogedgi we-dule-obelogoed.
9Dule emar-wiledakele, egi nued binsalegoed. Ar we-dule, dule-wilemaladga masgunned uked.
10Dule-gadi-urwed-amied be ononnoge, adi, na abin-abin-imaklegedi, urwelegedi, degi, sabsur-ibmar-soglegedi, berguoed.
11Dule innikigwadgi-ibmar-sogedi, e-sunmaked-yeer-itolegedi, rey e-aiga imakoed.
12Bab-Jehová dule-binsaed-ibedgi nakuleged. Bab-Jehová, dule-gakansili-e-ibmar-sogeddi oyoged, e-sunmaked gakanye.
13Dule-wiegala yapa-arbaedba sogdaed: “Achumigur-nono-wawaad magaba gudiiye. An noddibe, an-gunnoye.”
14Ome-sui-dikarba-yoleged-e-gaya, yaa-matusur-siidyob gued. A-yaagine, dule-Bab-Jehová-ourwega-imakedi, argwanoed.
15Uayasulidaedi, gusgu burwigana-e-daedid. Molidubgi-bibyolegedgi uayasulidaed surgued.
16Dule, mani-bur bule-nikuega, dule-wileged-mesagwar imaked. Dule, mani-ibedga binsa-ibmar-ukedi, na dule-wilegedga guoed.
17Dule-binsaed-ibed-e-sunmakedi, nuekwaa be itoge. An be-odurdakedba, be ibmar imake.
18Ar be we-ibmar nonogi-gaele, bela be gannar-gannar sogdiile, be yeer-itogoed.

19Bab-Jehováʼgi be mer benguega, emi an be-owisonaid.
20Emi, an bega durgwen-gakambe (30) binsaed-nuegan-ibmar-wisigued narmaksad.
21Adi, be gayaburba-napiragwadi, wisi guega, adi, dule-bese-ibmar-egised-abin nabir be ibmar sogegar.
22Melle dule-wileged-ibe be ibmar-atursae, ar wede, dule-wilegedid. Melle igar-naboleged-neggi dule-ibmar-sate-gudiid be sabsur-imakbalo.
23Ar Bab-Jehová wemar-ular gwisguoed, geb dule-wileged-ibe-ibmar-susad-annik ibmar sumogoed.
24Melle be dule-emar-sabsur-imaked-e-aiga gue. Melle be dule-emar-wiogedba akabali.
25Ar e-ichakwadamalad be durdaksale, na be dukin boni-dummad amioed.
26Melle be emar-anar ibmar-imakoye sogo. Melle be emar-anar mani-bennukega gubalo.
27Ar be bennukega mani-sate-gualile, be-gabedse-bakale, be-ibe sumaloed.
28Melle be-dadgan dikasurgus-nainu-abingunaidgi ibmar-ogwichismalad be oniro.
29¿Dule e-arbaedgi nued-arbaed be dakdii? Dule-deyob-arbaedi, reymarga arbadii guoed, dule-binsarmaladga arbaosulid.