Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maa goe bolo goe e hilihili i mehanga di ingoo humalia mo nia maluagina, goe hilihilia di ingoo humalia.
2Digau maluagina mo digau hagaloale le e hai hua be di mee e dahi, idimaa, Dimaadua ne hai digaula huogodoo.
3Digau ala e iloo di haga maanadu, le e gidee di haingadaa ma gaa tale ang gi ginaadou, gei ginaadou e haga paa gi daha. Gei ogo tangada dela ono hagamaanadu ai, ia e haele hua hagahuudonu gi lodo di haingadaa deelaa, ga maanadu laa nomuli bolo ia gu ihala.
4Hagalongo gi Dimaadua, mo di hila gi lala, gei goe ga maluagina, nia daangada ga hagalaamua goe, gei goe ga mouli waalooloo.
5Maa goe e aloho i do mouli, goe hagapaa gi daha mo di ala o digau huaidu ala e hagamada belee kumi goe.
6Aago ina tamagiigi gi di hai o dono mouli, gei mee ga langahia eia i lodo di waalooloo o dono mouli.
7Digau hagaloale la nia hege ni digau maluagina. Kae au bahihadu boibana, gei goe gaa hai di hege ni tangada ana bahihadu.
8Maa goe gaa dogi nia hagadili ni tee donu, nia lauwa llauehe ga kila aga, gei dau hagaduadua digau i golo la ga hagalee.
9Manawa dumaalia, haangai ina digau hagaloale, gei goe ga hai mee gi di maluagina.
10Diagia tangada bida hagalaamua ia, gei nia lagamaaloo, heheebagi, mo di haga balumee dangada la ga hagalee.
11Maa goe e aloho i di manawa madammaa mo tumaalia o au agoago, di king la gaa hai do ehoo.
12Dimaadua e daumada, e daahi di tonu mai dana haga dee gila nnelekai digau kai tilikai.
13Digau hagatoo le e noho i lodo nadau hale. Digaula e helekai bolo maa nei bolo ginaadou ga ulu gi di malaelae, ginaadou gaa gai go nia laion.
14Di mouli be di manu la di mee helehele dangada. Ma e kumi digau ala e hagawelewele ginai Dimaadua.
15Nia dama le e haihai hua go nadau balu dadaagala, nia mee ala ne hagamaanadu ai, gei di paa le e aago digaula gi hagalongo.
16Maa goe gaa hai au kisakis gi digau maluagina be e hagaduadua digau hagaloale gi haga maluagina ina goe, goe modo goe gaa hai tangada hagaloale.
17Hagalongo gei au ga aago adu nnelekai digau kabemee. Hagamaumau ina nadau agoago,
18gei goe ga manawa lamalia maa goe ga hagamaumau nia maa gi iloo gi lodo do libogo.

19Au e hiihai goe gi hagadagadagagee gi Dimaadua, dela tadinga au ga hagi adu nia maa dolomeenei.
20Au guu hihi gi lala nnelekai motolu adu gi di goe. Nnelekai aanei e honu di kabemee mo di hagamaamaa,
21ga aago adu di hai o di tonu. Do madagoaa ma gaa hana e halahala di maa, goe ga gaamai nnelekai ala e donu.
22Hudee kae ina nia haingadaa o digau hagaloale gi o haga haingoohia, idimaa ma kooe dela e mee. Hudee kae ina nia haingadaa o digau gu deemee di kae di hagamaamaa i lodo di gowaa hai gabunga gi o haga haingoohia.
23Dimaadua ga huli mai i nadau baahi, ga hai baahi ang gi tangada dela e hai baahi ang gi digaula.
24Hudee hai hoo ang gi nia daangada ala e hagamadagudagu dangada, gei e hagawelewele ngoohia.
25Goe e mee hua di kabe nadau hangahaihai, ga deemee iei goe di huli.
26Hudee hagababa bolo goe gaa hui laa di boibana o tuai dangada.
27Maa goe ga deemee di hui di maa, digaula gaa kae hogi do hada kii.
28Hudee negenege di hagageinga gowaa dela ne haga noho go au gau mmaadua.
29Hagia mai dahi dangada ngalua humalia, gei au ga hagi adu gi di goe tangada dela e koia e humalia e tau ang gi di benebene di king.