Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́pii kã̀aa ń lɛdoũo gãaɛ pↄ́ kú Í Bↄlɛ saɛ, ↄ̃ wa ò yãdanɛde Ɛzalaɛ aà bↄ ń Mↄizi ikoyã pↄ́ Dii dìlɛ Isailiↄnɛ láo.
2Mↄ sopla gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ sa'ona Ɛzala bↄ̀ ń Mↄizi ikoyão bíla aɛ. Gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa fↄ̃ yãmaↄ píi kú we.
3À aɛdↄ̀ gãaɛ pↄ́ kú Í Bↄlɛpi saɛwa, ↄ̃ àlɛ lápi kyokɛ za kↄↄkↄↄ e ĩatɛ̃ minanguo gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa fↄ̃ maↄ wáa. Gbɛ̃́pii swãdↄ̀ Mↄizi ikoyã lápi kyokɛai.
4Yãdanɛde Ɛzala zɛ gbà lɛsĩ pↄ́ wa dà ń lío lápi kyokɛa yã́i musu. Matitia ń Sɛmao ń Anaiao ń Uliao ń Ilikiao ń Maaseao ku aà ↄplaai. Pedaia ń Misaɛlio ń Malakiao ń Asuũo ń Asadanao ń Zakalio ń Mɛsulaũo ku aà ↄzɛɛi.
5Kɛ́ Ɛzala lá wɛ̃̀, gbɛ̃́pii è, asa aà zɛkĩi lɛsĩ dɛńla. Kɛ́ a wɛ̃̀, gbɛ̃́pii fɛ̀lɛ zɛ̀.
6Ɛzala Dii Lua zↄ̃ↄde sáaukpà, ↄ̃ gbɛ̃́pii ↄsɛ̀ musu aa mɛ̀: Ãmi! Ãmi! Ɔ̃ aa mipɛ̀lɛ tↄↄlɛ, aa kùlɛ Diiɛ.
7Gↄↄ pↄ́ gbɛ̃́ↄ zɛa we, Levii buieↄ Mↄizi ikoyã dàdanɛ́. Levii buipiↄ tↄ́n kɛ: Yesua, Bani, Selebia, Yamini, Akubu, Sabetai, Odia, Maasea, Kelita, Azalia, Yozaba, Anana ń Pelaiao.
8Aa Lua ikoyã lápi kyokɛ̀, ↄ̃ aa a bↄↄlɛkɛ̀, aa a wɛ́ wɛ̃̀nɛ́, kɛ́ aa e kyópi ma.
9Ɔ̃ bùsu gbãade Nɛɛmii ń yãdanɛde sa'ona Ɛzalao ń Levii bui pↄ́ lɛ́ yãdada gbɛ̃́ↄnɛↄ ònɛ́: Gↄↄɛ beeá Dii á Lua pↄ́ɛ. Ásu wɛ̃nakɛo, ásu ↄ́ↄlↄo. Asa kɛ́ aalɛ Mↄizi ikoyã ma, aalɛ ↄ́ↄlↄ ḿpiiɛ.
10Nɛɛmii mɛ̀: À gɛ pↄ́ níside ble, í í nana mi. À li gbɛ̃́ pↄ́ pↄe vĩoↄnɛ. Gↄↄɛ beeá wá Dii pↄ́ɛ. Ásu búbuapɛo, asa pↄna pↄ́ Dii ì kpámá dɛ á gbãa'ekĩi ũ.
11Levii buiↄ gɛ̀ gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ nìninɛ́ aa mɛ̀: À nílɛ! Gↄↄɛ beeá Lua pↄ́ɛ, ásu búbuapɛo.
12Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ pↄblè aa imì, aa lìkↄ̃ɛ aa pↄnakɛ̀ maamaa, asa aa yã́ pↄ́ wa ònɛ́ mà sa.
13Mↄpi gↄↄ plaade zĩ́ uabeleↄ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ kã̀aa yãdanɛde Ɛzalazi, kɛ́ aa e wɛ́tɛ Mↄizi ikoyãi.
14Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ Dii dìlɛ Mↄiziɛ è we à mɛ̀, Isailiↄ aaↄ ku lákpɛↄ guu mↄ soplade dikpɛgↄↄzĩ,
15mɛ́ aa yã́ɛ bee kpàwakɛ ń zↄ̃ɛwiaↄ guu ń Yelusalɛũo aa mɛ: À bↄlɛ gɛ́ sɛ̃u, í kulaↄ kaso suò ń baalalaↄ ń gbɛ́laↄ ń daminalaↄ ń lí uede láↄ, kɛ́ à lákpɛↄ dↄò lá a ku taalauwa.
16Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ gɛ̀ kàsokaso aa sùò, baade lákpɛ dↄ̀ò a kpɛ́ musu ge ua ge Lua ua ge Í Bↄlɛ gãaɛ ge Ɛflaiũ Bↄlɛ gãaɛ.
17Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛupiↄ lákpɛↄ dↄ̀dↄ ḿpii, ↄ̃ aa ku a guu. Za Nuni nɛ́ Yozuee gↄↄ e gↄↄ bee Isailiↄ i dikpɛpi kɛ màao. Ɔ̃ aa pↄnakɛ̀ maamaa.
18Ɛzala ìↄ Lua ikoyã lá kyokɛ lá gu lɛ́ dↄ sɛa za dikpɛgↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ e à gɛ midɛò. Aa dikpɛpi kɛ̀ gↄↄ soplaɛ. A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ ↄ̃ aa kↄ̃kãaakɛ̀ lá wa dìlɛwa.