Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Nehemia

Nehemia 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long de namba wan bilong namba 7 mun, ol manmeri i kam bung long Jerusalem, long ples bilong bung klostu long Dua Bilong Kisim Wara. Ol i bin askim Esra, dispela pris na saveman bilong lo, long kisim buk bilong lo i kam. Dispela lo God i bin givim ol Israel long han bilong Moses. Orait Esra i kisim dispela buk na karim i go long ples bilong bung.
3Na em i sanap na ritim dispela lo long ol manmeri long moningtaim tru i go inap long belo kaikai. Na ol i putim yau gut long tok bilong Esra. Na ol pikinini inap long putim yau gut na kisim save long tok, ol tu i stap long dispela bung.
4Ol i bin kisim plang na wokim wanpela ples bilong Esra i ken sanap long en na ritim lo. Olsem na Esra i sanap long dispela ples. Na i gat sampela man i sanap long han sut bilong en, nem bilong ol i olsem, Matitia na Sema na Anaia na Uria na Hilkia na Masea. Na i gat ol arapela man i sanap long han kais, nem bilong ol i olsem, Pedaia na Misael na Malkia na Hasum na Hasbadana na Sekaraia na Mesulam.
5Dispela ples Esra i sanap long en, em i antap liklik na olgeta manmeri inap lukim em i sanap na ritim lo long ol. Na taim ol i lukim em i opim buk, olgeta manmeri i sanap.
6Na Esra i tok, “Litimapim nem bilong Bikpela. Em i strongpela God tru.” Na olgeta manmeri i litimapim han bilong ol i go antap na i tok olsem, “I tru, i tru.” Na olgeta i brukim skru na daunim het bilong ol i go daun long graun, na ol i lotu long Bikpela.
7Bihain ol manmeri i kirap na sanap gen. Na Esra i ritim lo long ol, na ol Livai i autim as bilong lo. Nem bilong ol dispela Livai i olsem, Jesua na Bani na Serebia na Jamin na Akup na Sabetai na Hodia na Masea na Kelita na Asaria na Josabat na Hanan na Pelaia.
8Esra i ritim lo long tok Hibru, na ol Livai i tanim long tok Aram, bilong ol manmeri i ken save gut. Na tu ol Livai i autim as bilong lo long ol.
9Ol manmeri i harim dispela tok bilong lo na ol i bel hevi tru na ol i krai. Olsem na namba wan gavman Nehemia na pris Esra na ol dispela Livai i tokim ol manmeri olsem, “Nau em i bikpela de bilong God, Bikpela bilong yumi. Olsem na yupela i no ken sori na krai.
10Maski, yupela go long haus bilong yupela na mekim bikpela kaikai. Na yupela givim sampela kaikai na wain long ol manmeri i sot long kaikai. Nau em i de bilong Bikpela yet, olsem na yupela i no ken bel hevi. Nogat. Yupela i mas amamas long Bikpela na bai em i strongim yupela.”
11Na ol Livai i raun namel long ol manmeri na givim tok long ol bilong mekim bel bilong ol i stap isi. Ol i tokim ol olsem, “Maski bel hevi. Nau em i bikpela de bilong God, na yupela i no ken sori.”
12Olsem na ol manmeri i go long haus bilong ol na ol i amamas na kaikai na dring. Na ol i givim hap kaikai long ol manmeri i sot long kaikai. Nau ol i save gut long as bilong lo bilong God, olsem na ol i mekim ol dispela samting.
13Long de bihain, ol hetman bilong ol wan wan lain wantaim ol pris na ol Livai, i go lukim Esra. Ol i laik bai em i skulim ol gut long ol tok bilong lo
14God i bin givim ol Israel long han bilong Moses. Na ol i lukim wanpela tok i stap long lo. Dispela tok i olsem, long taim bilong ol bikpela de bilong namba 7 mun, ol manmeri bilong Israel i mas stap long ol haus win.
15Olsem na ol i salim tok i go long olgeta manmeri bilong Jerusalem na bilong ol arapela taun. Ol i tok olsem, “Yupela i mas i go long ol maunten na kisim ol han na lip bilong diwai oliv na limbum na ol arapela kain diwai i gat planti lip na bringim i kam bilong wokim ol haus win. Yupela i mas bihainim tok bilong lo na mekim ol dispela samting.”
16Orait ol manmeri i go kisim ol han bilong diwai na bringim i kam na wokim ol haus win. Sampela i wokim antap long haus bilong ol yet, na sampela i wokim insait long banis bilong ol, na sampela i wokim insait long banis i raunim haus bilong God, na sampela i wokim long ples bung i stap klostu long Dua Bilong Kisim Wara na long ples bung i stap klostu long Dua Bilong Efraim.
17Olgeta manmeri i bin lusim Babilon na i kam bek, ol i wokim ol haus win na i stap long en. Bipo tru long taim bilong Josua, pikinini man bilong Nun, ol Israel i save wokim dispela kain haus win. Tasol bihain long taim Josua i dai pinis, ol i lusim dispela pasin i kam inap nau. Na nau ol Israel i kirapim dispela pasin gen. Olsem na bel bilong olgeta manmeri i gutpela na ol i amamas tru.
18Ol i makim dispela bikpela de bilong lotu inap long 7-pela de, na long olgeta dispela de Esra i save ritim sampela tok i stap long buk bilong lo bilong God long ol manmeri. Na long de namba 8, olgeta i bung na lotu bilong makim ol dispela bikpela de i pinis, olsem lo i tok.