Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Neyamaiya

Neyamaiya 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bi nawalai wai 7-na pakanemo Islael lavedi matabudi debamo ai ḡemotidi, Gauba Mataetina matanemo. Waiḡake tauwailovelovena Esla a giuwe te Bada ena waiḡake Mousis i vitevitena Islael lavedi aubaidi ya vai natome. Kamaina bi pilisi Esla waiḡake bukana i vai natome lava kumna, babada, vesavesala bi libilibi giu vaivaiyedi lisidimo.
3Bi tana Ḡauba Mataetina matanemo i moito matana bolu yawaninemo. Bi kalinana didiginemo iyava i waitubu, olaolalemo te i nawa suwalamodo. Bi lava matabudi waiḡake bukana i iyeiyevina a vaiye kauwe.
5Esla bena dabanemo i moito saḡa te lava matabudi a lausanadade. Bi buka i kaikaikamaḡe ba lava matabudi a moito.
6Esla Maimaituwa saḡasaḡa guletina i kasaḡesaḡe bi lava matabudi nimedi a kailagetidi, bi Bada a lauduneye bi a giuna gado, “Giukauwa! Giukauwa!”
8Livai damna Maimaituwa ena waiḡake bukana a iyevi mulinemo ba a laididimani te lava a sibe kauwe.
9Bi waiḡake bai i giugiuwena a vaivaiye ba nuwedi i taukoni bi a ḡaba. Kamaina bi gabemani Neyamaiya, pilisi Esla tana taunana waiḡake tauwailovelovena, bi Livai damna, tedi lava a wailovelovedina a giuwedina gado, “Niga ba Bada, Maimaituwa ena laḡan waiyawa mote komai nuwaboya bi koma ḡaba.”
10Kamaina bi Neyamaiya i giuwedina gado, “Ko nawa emi kani bi emi tegotego ko tavaitedi, ko kani ḡemota bi ko yasisi. Bi mabai mote kani bi tegotego a vononoḡa ba kediya ko soi. Bi niga ba Bada ena laḡan waiyawa bi mote komai nuwaboya. Banina Bada yasisiyena ba emi ḡailisi.”