Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baadi pínki kàkara kũ lɛ́dokↄ̃nↄo batu kũ à kú Í bĩnilɛ sarɛ, akũ ò pì dannɛri Ɛzɛranɛ à bo kũ Musa doka kũ Dikiri dìtɛ Isarailanↄnɛ takadao.
2Mↄ suppla gↄrↄ káakun sa'ori Ɛzɛra bò kũ Musa dokao pari arɛ. Gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ oni fↄ̃ ò yã manↄ ń pínki kú gwe.
3À arɛ dↄ̀ batu kũ à kú Í bĩnilɛ pìi sarɛa, akũ àtɛn takada pì kyó kɛ zaa kↄnkↄkↄnkↄ ari ifãntɛ̃ kà mìdangura gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ oni fↄ̃ ò manↄ wára. Gbɛ̃ sĩnda pínki sã dↄ̀ Musa doka takada pì kyókɛnaai.
4Dannɛri Ɛzɛra zɛna tìntin lei kũ ò kɛ̀ kũ lío musu takada pì kyókɛna yãi. Matitia kũ Sɛmao kũ Anayao kũ Uriao kũ Ilikiao kũ Masiao kú a ↄplai. Pedaya kũ Misailio kũ Malakiao kũ Asumuo kũ Asabadanao kũ Zakario kũ Mɛsulamuo kú a ↄzɛi.
5Kũ Ɛzɛra takada wɛ̃̀, gbɛ̃ sĩnda pínki è, zaakũ a zɛki lei deńla. Kũ à wɛ̃̀, gbɛ̃ sĩnda pínki fùtɛ ò zɛ̀.
6Ɛzɛra Dikiri Luda zↄ̃kↄ̃de sáabu kpà, akũ gbɛ̃ sĩnda pínki ↄ sɛ̀ musu ò pì: Aami! Aami! Akũ ò mìi pɛ̀tɛ zĩtɛ ò donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ.
7Gↄrↄ kũ gbɛ̃nↄ zɛna gwe, Levi kenↄ Musa doka dàdańnɛ. Levi pìnↄ tↄ́n dí: Yesua, Bani, Serebia, Yami, Akubu, Sabetai, Odia, Masia, Kelita, Azaria, Yozabada, Anana kũ Pelayao.
8Ò Luda doka takada pì kyó kɛ̀, akũ ò bↄ̀kↄtɛ ò a wɛ́ wɛ̃̀ńnɛ, de ò le ò kyó pì ma.
9Akũ bùsu gbãnade Nɛɛmaya kũ dannɛri sa'ori Ɛzɛrao kũ Levi kũ òtɛn yã dada gbɛ̃nↄnɛnↄ pìńnɛ: Gↄrↄ díkĩna bi Dikiri á Luda pↄ́mɛ. Àsun wɛ̃nda kɛro àsun ↄ́ↄ dↄro. Zaakũ kũ òtɛn Musa doka yã ma, òtɛn ↄ́ↄ dↄ ń pínki.
10Nɛɛmaya pì: À gɛ́ à pↄ́ níside ble à í nnanna mi. À li gbɛ̃ kũ ò pↄ́ke vĩronↄnɛ. Gↄrↄ díkĩna bi ó Dikiri pↄ́mɛ. Àsun wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄro, zaakũ pↄnna kũ Dikiri dì kpáwá de á gbãnaleki ũ.
11Levinↄ gɛ̀ɛ ò gbɛ̃nↄ nɛ̀sɛɛ kpàtɛńnɛ ò pì: À yĩtɛ! Gↄrↄ díkĩna bi Luda pↄ́mɛ, àsun wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄro.
12Akũ ò fùtɛ ò gɛ̀ɛ ò pↄ́ blè ò í mì, ò lìkↄ̃nɛ ò pↄnna kɛ̀ manamana, zaakũ ò yã kũ ò òńnɛ mà sà.
13Mↄ pì gↄrↄ pladea ↄndenↄ kũ sa'orinↄ kũ Levinↄ kàkara dannɛri Ɛzɛrai, de ò le ò wɛ́ tɛ́ Musa dokai.
14Akũ ò yã kũ Dikiri dìtɛ Musanɛɛ lè gwe à pì, Isarailanↄ gↄ̃ kú lá kutanↄ gũn mↄ supplade dikpɛgↄrↄa,
15ò yã díkĩna kpàkpa kɛ ń lakutunↄ gũn kũ Yurusalɛmuo ò pi: À bↄtɛ à gɛ́ sɛ̃̀n à kù lánↄ kɛ̃ à suo kũ sãma lánↄ kũ gbɛ̃tɛ̃ lánↄ kũ domina lánↄ kũ lí urade lánↄ, de à lá kutanↄ dↄo lákũ à kú takadan nà.
16Akũ gbɛ̃nↄ gɛ̀ɛ ò kɛ̃̀kɛ̃ ò sùo, baadi kuta dↄ̀o a kpɛ́ musu ke ↄnn ke Luda ↄnn ke Í bĩnilɛ batun ke Ɛflaimu bĩnilɛ batun.
17Gbɛ̃ kũ ò bò zĩ̀zↄkɛn pìnↄ lá kutanↄ dↄ̀dↄ ń pínki, akũ ò kú a gũn. Zaa Nuni nɛ́ Yↄsua gↄrↄ ari gↄrↄ birea Isarailanↄ dí dikpɛ pì kɛ lɛro. Akũ ò pↄnna kɛ̀ manamana.
18Ɛzɛra dìgↄ̃ Luda doka takada kyó kɛ lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà naana zaa dikpɛgↄrↄ káakua ari à gɛ̀ɛ à làkao. Ò dikpɛ pìi kɛ̀ gↄrↄ supplamɛ. A gↄrↄ sↄraakↄ̃dea ò kↄ̃kakaranaa kɛ̀ lákũ ò dìtɛ nà.