Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan birin yi e malan yama malandeni Ige Dɛɛn na alo muxu kedenna. E yi a fala sɛbɛli tiina Esirasi xa a xa fa Musaa sariya kɛdin na, Alatala sariyan naxan yamari Isirayila kaane ma.
2Saraxaralina Esirasi yi fa sariya kɛdin na yamaan birin yɛtagi, xɛmɛn nun ɲaxanla, naxanye birin yi nɔɛ falan famunɲɛ e naxan mɛma. Kike solofereden xi singen nan yi a ra.
3Keli xɔtɔnni han yanyi tagini, Esirasi na sariya kɛdin xaranma yamaan yɛtagi Ige Dɛɛn na, xɛmɛne nun ɲaxanle nun naxanye birin yi a famuma. Yamaan birin yi tuli matixi sariya kɛdin xaran xuiin na.
4Sɛbɛli tiina Esirasi yi tixi wudi gbingbinna nan fari, naxan yi rafalaxi na feen ma. Matitiya nun Sema nun Anaya nun Yuriya nun Xiliki nun Maaseya yi tixi a fɛma a yiifanna ma. Pɛdaya nun Mikayeli nun Malakiya nun Xasun nun Xasabadana nun Sakari nun Mesulan tixi a kɔmɛnna ma.
5Esirasi yi kɛdin nabi yamaan birin yɛtagi, a tixi e birin xun ma, a to kɛdin nabi, yamaan birin yi keli.
6Esirasi yi Alatala tantun, Ala naxan gbo, yamaan yi lu e yiine yitɛ kore, e yi a yabi, e naxa, “Amina! Amina!” Nayi, e birin yi e xinbi sin, e yɛtagine yi lan bɔxɔn ma, e yi Alatala batu.
7Lewi bɔnsɔnna muxune, Yosuwe nun Bani nun Serebi nun Yamin nun Akubu nun Sabetayi nun Hodiya nun Maaseya nun Kelita nun Asari nun Yosabadi nun Xanan nun Pɛlaya, ne yi lu yamaan tixin xaranɲɛ sariyan ma.
8Ne yi lu Alaa sariya kɛdin xaranɲɛ yamaan xa, e lu a yɛbɛ e xa alogo e birin xa nɔ a famunɲɛ.
9Nayi, yamana kanna Neyemi nun Esirasi naxan yi saraxaraliyaan nun sɛbɛli tiini, e nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye yi yamaan xaranma, ne yi a fala yamaan xa, e naxa, “Lɔxɔni ito bata rasariɲan Alatala xa, ɛ Ala. Ɛ nama lu sunuxi, ɛ lu wugɛ.” Bayo yamaan birin yi wugama nɛn, e nɛma yi sariya kɛdin xaran xuiin namɛma.
10Neyemi yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ sa donse faɲin don, ɛ yi minse faɲin min, ɛ siga ndee ra muxune xa se mi naxanye yii, amasɔtɔ to lɔxɔn bata findi lɔxɔ sariɲanxin na en Marigin xa. Ɛ nama ɛ yɛtɛ rasunu, bayo Alatalaa sɛwan nan findixi ɛ sɛnbɛn na.”
11Lewi bɔnsɔnna muxune yi yamaan birin masabari, e naxa, “Ɛ sabari, amasɔtɔ to lɔxɔn sariɲan, ɛ nama ɛ yɛtɛ rasunu!”
12Yamaan birin yi siga e dɛgeden nun e mindeni. Se mi yi naxanye yii, e yi ndee so ne yii. E lu sɛwa gbeeni, bayo e bata yi falane famu naxanye yɛba e xa.
13Na xɔtɔn bode, Isirayila denbaya xunne nun saraxaraline nun Lewine birin yi e malan sɛbɛli tiina Esirasi fɛma alogo e xa sariya falane ramɛ.
14Alatala sariya kɛdin naxan so Musa yii, a yi sɛbɛxi na kui fa fala, Isirayila kaane yi lanma e lu bubune kui Bubu Kui Sanla waxatini ɲɛɛn kike solofereden na.
15E lan e yi na rali birin ma e taane yi e nun Yerusalɛn yi, e naxa, “Ɛ mini geya yireni, ɛ fa Oliwi bili yii taa kui xiine nun burunna xiine nun miriti bili yiine nun tugu yiine nun wudi yii ɲingixine ra alogo ɛ xa fa Bubu Kui Sanla raba alo a sɛbɛxi kii naxan yi.”
16Nayi, Isirayila yamaan yi mini, e siga ɲɔxɔnde fendeni, alogo e xa fa Bubu Kui Sanla raba e banxine dɛ ra hanma e sansanne kui, hanma Ala Batu Banxin sansanne kui, e nun yama malandene yi Ige Dɛɛn nun Efirami Dɛɛn na.
17Muxun naxanye birin yi malanxi na, naxanye yi faxi sa keli konyiyani, ne birin yi bubune ti, e dɔxɔ e bubune yi. Keli Nunu a dii xɛmɛn Yosuwe a waxatin ma han na waxatini, Isirayila kaane munma yi na fe sifan liga singen, sɛwa gbeen yi lu e tagi.
18E lu Alaa sariya kɛdin xaranɲɛ lɔxɔ yo lɔxɔ keli xi singen ma han lɔxɔ dɔnxɛna. E yi sanla raba xi solofere, yamaan yi e malan xi solomasɛxɛdeni, alo sariyana a falaxi kii naxan yi.