Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Nehemias

Nehemias 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagtapok ang tanang katawhan ingon nga usa ka tawo didto sa hawan nga dapit atubangan sa Ganghaan sa Tubig. Gihangyo nila si Ezra nga escriba nga dad-on ang libro sa balaod ni Moises, nga maoy gimando ni Yahweh ngadto sa Israel.
2Sa unang adlaw sa ikapito nga bulan, gidala ni Ezra nga pari ang balaod atubangan sa panagtigom, taliwala sa mga kababayen-an ug mga kalalakin-an, ug sa tanan nga makadungog ug makasabot.
3Miatubang siya sa hawan nga dapit atubangan sa Ganghaan sa Tubig, ug gibasa niya kini sugod sa sayo sa kabuntagon hangtod sa udtong tutok, atubangan sa mga kalalakin-an ug mga kababayen-an, ug ni bisan kinsa nga makasabot, ug naminaw gayod pag-ayo ang tanang katawhan sa libro sa balaod.
4Unya mitindog si Ezra nga escriba didto sa habog nga kahoyng entablado nga gihimo sa mga katawhan alang niini nga katuyoan. Nagtindog tupad kaniya sila Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, ug si Maasea, sa iyang tuo nga bahin; ug si Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacarias, ug si Meshulam nga nagtindog sa iyang wala nga bahin.
5Gibukhad ni Ezra ang libro sa atubangan sa tanang mga katawhan, kay nagtindog man siya labaw sa mga katawhan, ug sa dihang gibukhad na niya kini nanindog ang tanang katawhan.
6Nagpasalamat si Ezra ngadto kang Yahweh, ang bantogan nga Dios, ug gibayaw sa tanang katawhan ang ilang mga kamot ug mitubag, “Amen! Amen!” Unya miyukbo sila ug nagsimba kang Yahweh nga nanghapa sa yuta.
7Bisan paman sila Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya- nga mga Levita- nga mitabang sa pagpasabot sa balaod ngadto sa katawhan, samtang nagpabilin ang katawhan sa ilang mga dapit.
8Gibasa nila ang libro, Ang Balaod sa Dios, gipaklaro kini uban ang paghubad ug gihatag ang buot ipasabot aron nga masabtan sa katawhan ang maong basahon.
9Si Nehemias nga gobernador, ug si Ezra nga pari ug escriba, ug ang mga Levita nga naghubad sa mensahe ngadto sa mga katawhan miingon ngadto kanila, “Balaan kini nga adlaw alang kang Yahweh nga inyong Dios. Ayaw pagsubo ug paghilak.” Tungod kay nanghilak ang tanang katawhan sa dihang nadungog nila ang mga pulong sa balaod.
10Unya miingon si Nehemias kanila, “Pamalik kamo, kaona ang tambok sa karne ug pag-inom sa matam-is nga ilimnon, ug ipadala ang uban niini ngadto sa usa nga wala makaandam, kay balaan kini nga adlaw sa atong Ginoo. Ayaw pagbangotan, kay ang kalipay ni Yahweh mao ang imong kusog.”
11Busa gipahilom sa mga Levita ang katawhan, ug miingon, “Paghilom! kay balaan kini nga adlaw. Ayaw pagbangotan.”
12Ug mipauli ang tanang katawhan aron sa pagpangaon ug pag-inom ug sa pagpangdalit ug pagkaon ug aron sa pagsaulog uban ang dakong kalipay tungod kay nasabtan nila ang mga pulong nga gisulti ngadto kanila.
13Sa ikaduha nga adlaw ang mga pangulo sa mga katigulangan, ang mga pamilya gikan sa tibuok katawhan, ang mga pari ug ang mga Levita, nanagtigom ngadto kang Ezra nga escriba aron sa pagbaton ug panglantaw gikan sa mga pulong sa balaod.
14Nahibaloan nila sa sinulat nga balaod ang mando ni Yahweh pinaagi kang Moises nga kinahanglan magpuyo sa mga tolda ang katawhan sa Israel sa panahon sa kasaulogan sa ikapito nga bulan.
15Kinahanglan magbuhat sila ug pagsangyaw sa tibuok mga siyudad, ug sa Jerusalem, nga nag-ingon, “Pangadto kamo sa kabungtoran nga nasod, ug pagdala ug mga sanga gikan sa olibo ug ihalas nga mga olibong kahoy, ug gikan sa mirtol, mga palmera ug dahonon nga mga kahoy, aron sa pagbuhat ug mga tolda, sama sa nahisulat.”
16Busa nangadto ang mga katawhan nga nagdala ug mga sanga ug nagbuhat alang sa ilang kaugalingon ug mga tolda, sa ilang matag-usa ka mga atop, sa ilang mga hawanan, sa hawanan sa balay sa Dios, sa hawanang dapit atubangan sa Ganghaan sa Tubig, ug sa plasa didto sa Ganghaan sa Efraim.
17Nagbuhat ug mga tolda ang tanang pundok niadtong mga namalik gikan sa pagkabinihag ug didto na sila namuyo. Kay sukad pa sa panahon ni Josue ang anak nga lalaki ni Nun hangtod nianang adlawa, wala na gayod magsaulog pa ang katawhan sa Israel niining maong kasaulogan, ug busa hilabihan gayod ang ilang kalipay.
18Bisan paman matag adlaw, gikan sa unang adlaw hangtod sa kataposan, gibasa ni Ezra ang libro gikan sa balaod sa Dios. Nagsaulog sila sa kasaulogan sulod sa pito ka adlaw ug sa ikawalo nga adlaw mao ang maligdong nga panagtigom, aron sa pagtuman sa kasugoan.