Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Laappuntta aginai gakkiyo wode, Israa7eela asai ubbaikka bantta kataman kataman uttidosona. He aginan eti ubbaikka issippe Haattaa Penggiyaa sinttan de7iya dabaaban shiiqidosona. SHiiqidi GODAI Muuse baggaara Israa7eela asaassi immido Higgiyaa Maxaafaa ehaana mala, xaafiyaa Izira oichchidosona.
2Yaatin, laappuntta aginan koiro gallassan, attumai maccai, akeekanau danddayiya asai ubbai shiiqidosaa Iziri Higgiyaa Maxaafaa ehiis.
3Ehiidi Haattaa Penggiyaa sinttan de7iya dabaaban eqqidi, attumau maccau, akeekanau danddayiya asa ubbau Higgiyaa Maxaafaa maalladoppe gallassa seetai gakkanaashin nabbabiis; asaikka loitti ezggidi siyiis.
4Iziri eqqidi nabbabanau mittaappe giigissido madirakiyaa bollan eqqiis. Appe ushachcha baggaara Matiitiyaa, SHamaa7iyaa, Anaaya, Ooriyoona, Hilqqiyaanne Ma7iseeya giyo asati eqqidosona. Haddirssa baggaara qassi Padaaya, Mishaa7eela, Malkkiyaa, Hashuuma, Hashibadanaaha, Zakkaariyaasanne Mashulaama giyo asati eqqidosona.
5Iziri asa ubbaappe xoqqiya sohuwan eqqido gishshau, ubbaikka a loittidi xeellishin, eta sinttan Higgiyaa Maxaafaa dooyiis. Dooyido wode eti ubbai uttidosaappe denddi eqqidosona.
6Denddi eqqin, Iziri GODAA, gita Xoossaa galatiis. Asai ubbai bantta kushiyaa pude denttidi, “Amin77i, Amin77i” yaagidosona. Qassi eta som77oi sa7aa bochchana gakkanaashin gufannidi, GODAASSI goinnidosona.
7Hegaappe guyyiyan denddidi, bantta de7iyoosan eqqidosona. Yaasa, Baana, SHerebiyaa, Yaamiina, Aqquuba, SHabbataaya, Hodiyaa, Ma7iseeya, Qaliixa, Azaariyaa, Yozabaada, Hanaananne Palaaya giyo Leewati higgiyaa asai akeekanaadan oottidosona.
8Eti Xoossaa Higgiyaa Maxaafaappe nabbabidi, qassi nabbabettidaagee woigiyaakko, asai erana mala, birshshidi qonccissidosona.
9Asai higgiyaa qaalaa siyido wode, bantta wozanan mishettidi yeekkidosona. Hegaa gishshau, biittaa haariya Nahimee, qeesenne xaafe gidiya Izirinne asaassi maxaafaa birshshiya Leewati asaa hagaadan yaagidosona; “Ha gallassai GODAASSI, intte Xoossaassi, geeshsha gallassa gidiyo gishshau, issoinne azzanoppitenne yeekkoppite” yaagidosona.
10Qassi Nahimee gujjidikka hagaadan yaagiis; “Biite, modhdhuwaa miite; mal77iyaabaakka uyite; qassi bainnaageetussikka intteegaappe shaakkidi immite. Aissi giikko, hachchi gallassai nu GODAASSI geeshsha gallassa. GODAA ufaissai intteyyo wolqqa gidiyo gishshau azzanoppite” yaagiis.
11Leewatikka qassi, “Hagee geeshsha gallassa gidiyo gishshau, azzanoppite; haizzite” yaagidi asaa co77u oottidosona.
12Hegaappe guyyiyan, asai ufaissan maanaunne uyanau qassi bainnaageetussikka banttaagaappe shaakkidi immanau biidosona. Aissi giikko, eti yootido qaalaa siyidosonanne akeekidosona.
13Aginaayyo naa77antto gallassi zaretu halaqati, qeesetinne Leewati higgiyaa qaalaa etayyo birshshana mala, Izirakko yiidosona.
14Hegan tamaariiddi, laappuntta aginan Daase Baalaa bonchchiyo wode, Israa7eela asai ubbai daasiyaa giddon uttanaadan Xoossai Muuse baggaara azazidoogaa akeekidosona.
15Hegaa gishshau, katamatu ubbaaninne Yerusalaamen hagaadan yaagidi awaajjidosona; “Deriyaa huuphiyaa kiyite; zaitiyaa wogaraappe, woran mokkida wogaraappe, barsseneetiyaa mittaappe, zambbaa mittaappenne haittai de7iyo mitta ubbaappe higgiyan xaafettidoogaadan, daasiyaa daasanau tashiyaa ehiite” yaagidosona.
16Hegaa gishshau, asai biidi mittaa tashiyaa ehiidosona; ehiidi bantta keettaa bollan de7iya dembba sohuwan, bantta gibbiyan, Xoossaa Beeta Maqidasiyaa dabaaban, Haattaa Penggiyaa dabaabaaninne Efireema Penggiyaa dabaaban daasiyaa daasidosona.
17Omooduwaappe simmida asai ubbai daasiyaa daasidi, a giddon uttidosona. Nawe na7aa Yaasu wodiyaappe doommidi, he gallassai gakkanaashin, eti hagaa mala baalaa bonchchi erokkona. Hegaa gishshau, ubbaikka keehi ufaittidosona.
18Baalai doomettoosappe biidi wurana gakkanaashin, hachchi hachchi Iziri Xoossaa Higgiyaa Maxaafaappe asaassi nabbabiis. Baalaa laappun gallassaa bonchchoogaappe guyyiyan, hosppuntta gallassan higgee azaziyoogaadan geeshsha yaa7aa oottidosona.