Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NEHEMIA

NEHEMIA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taunimanima iboudiai na e hegogo hebou, tau tamona na heto, Ranu Ikoukouna ariarana lalonai. Bena idia ese itorena tauna Esera e hamaoroa, Mose ena taravatu, Iehova ese Israel vada e henia ḡauna, bukana na baine mailaia.
2Hua ihahituna dinana gini-gunana ai, hahelaḡa tauna Esera ese taravatu na hebou taudia, tatau bona hahine bona natudia badadia, ikamonaina mai dibadia memerodia, vairadiai e mailaia.
3Vairana na Ranu Ikoukouna ariarana e henia, bena taravatu lalona amo e duahia, daba maraḡi amo ela bona dina tubua, tatau bona hahine bona natudia badadia, ikamonaina mai dibadia memerodia, vairadiai; bona taunimanima iboudiai taiadia e kirara, taravatu bukana herevadia na e hakala henidia.
4Itorena tauna Esera na hereva patapatana ta, una ḡaukara dainai au amo e karaia ḡauna, latanai e gini. Ia badibadinai e gini taudia be Matitia bona Sema bona Anaia bona Uria bona Hilkia bona Maaseia, ia idibana kahana ai; bona Pedaia bona Misael bona Malkia bona Hasumu bona Hasabadana bona Sekaria bona Mesulama, ia laurina kahana ai.
5Esera ese buka e kehoa taunimanima iboudiai vairadiai, badina be ia na taunimanima iboudiai daediai; bena e kehoa negana ai taunimanima iboudiai na e gini tore.
6Bena Esera ese Iehova, Dirava badana, e hanamoa; bona taunimanima iboudiai na e haere, eto, Amen, Amen; bona imadia na e abi isi. Bena e igo diho, tano ai e goru diho, Iehova e toma henia diho.
7Levi taudia haida danu, Iesua bona Bani bona Serebia bona Iamin bona Akubu bona Sabetai bona Hodia bona Maaseia bona Kelita bona Asaria bona Iosabad bona Hanana bona Pelaia, ese taunimanima e durudia, taravatu anina idavarina ai, taunimanima na dounu edia gabu ai nohodia ai.
8Bena Dirava ena taravatu bukana amo e duahia hedinarai, bona anina e gwauraia; taunabunai taunimanima lalodia na e parara.
9Bena Nehemia, hekwara tauna, bona Esera, hahelaḡa tauna bona itorena tauna, bona hari Levi oreana, taunimanima e hadibadia taudia, ese taunimanima iboudiai e hereva henidia, eto, Ina dina na helaḡa, Iehova, emui Dirava, ena; basio helalo bona basio tai. Badina be taunimanima ese taravatu herevadia e kamonai negana ai na e tai.
10Bena ia ese e hamaorodia, eto, Emui dala ai baola, digara bavania, vine ranuna gaihona ba inua, bona ana asie heḡaeḡaelaia tauna ahuna na ba siai henia; badina be ina dina na helaḡa, eda Ḡaubada ena. Bona lalomui basie hisihisi, badina be Iehova imoalelaina na emui goada ḡauna.
11Taunabunai, Levi taudia ese taunimanima iboudiai e hadorodia, elo, Asi reḡereḡemui ba noho, badina be ina dina na helaḡa; lalomui be basie hisihisi.
12Bena taunimanima iboudiai na e karoho, bae aniani, bae inuinu, bona hari ahu bae siai lao bona bae moale hisi dae na totona; badina be vada e gwaurai henidia herevadia na anidia vada e diba.
13Dina iharuana ai, taunimanima iboudiai edia iduhu kwaradia, hahelaḡa taudia bona Levi taudia ida, na itorena tauna Esera dekenai e hebou, taravatu herevadia anidia bae tahu totona.
14Bena taravatu lalonai e hetore herevadia vada e davari, Iehova ese Mose ena amo vada e haheḡani, Israel taudia na kalaga ai bae noho, hua ihahituna ariana dinadia lalodiai;
15bona edia hanua iboudiai lalodiai bona Ierusalem lalonai ina hereva bae hapiua bona bae gwaurai hedinarai: Ba raka lasi, ororo baola, olive audia bona uda olivedia bona keroro bona pamu audia bona rau momo audia idau-idau rigidia ba mailai, kalaga ikaradia totona, vada e torea heḡereḡerena.
16Taunabunai, taunimanima na e raka lasi, ḡau e ha abi, bona edia kalaga e kara, edia ruma guhidia latadiai bona edia ruma maḡudia lalodiai, bona Dirava ena dubu maḡudia ai, bona Ranu Ikoukouna ariarana ai bona Efraim Ikoukouna ariarana ai.
17Hari hegogo idoinai, abi-mauri gabuna amo vada e lou taudia, ese kalaga e kara bona kalaga lalodiai e noho; badina be Iesua Nunu ena nega ema bona una dina Israel taudia na unu do asie kara toma. Bena moale na bada herea.
18Bena dina ta ta amo, dina gini-gunana ela bona dina dokona, ia ese Dirava ena taravatu bukana lalona amo e duahia. Dina hitu lalodiai aria e karaia; bena dina ihataurahanina ai hebou helaḡana ta e hekara, taravatu heḡereḡerena.