Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Niyamaiya

Niyamaiya 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wawaya tupadi sipiika debadebae matamketa tana sakwatuveni rarima naghone sivitaghomidi bi gwara wiiyeveveyana tomoyina kana waghawagha Esra siwoneni da Mosis yana gwara bukana meko Yawe God sisiya bagibagidi Isrel damdi iveredi na iyakawari iyapiika.
2Wasina bi nawaravi kana wii 7 bi gabudara dagudagune na prist kana waghawagha Esra gwara bukana ikawari ipiika wawaya biiyadi, tomotomogha, wasiwasike da ededa iiyawogha kadi bodu rubana da siyakowa na sivitaghomidi.
3Na debadebae bi Esra gwara bukana ikabiyawa gwaruveni wawaya biiyadi. Touna kabiyawa gabudara iyageegeena idaguni patana da gabudara yubasuve, bi wawaya tupadi gwara bukana siwaiyanena wiimasiyeni.
5Esra na pesapesa debane iyamiimiiri na wawaya tupadi rubana siyakitakita. Bi raghanine gwara bukana irutatari bi wawaya sikita na yadi kabikarawagha Yawe God yana gwara biidi sitore na tupadi simakegeghomiiri.
6Wasina bi Esra iwona bo, “Kabepepa Yawe biidi, God maragata kirakiina!” Na wawaya tupadi imadi sirukabekabepa kiidamove bi siwona bo, “Waghasina! Waghasina, noko wiisuwona!” Wasina bi sivituwapore oghogheyana da mayiyidi siyowogha dobodobove bi Yawe God sikabepepi.
8Livait gwara bukana sikabiyavi bi yana basuna wawaya biiyadi sivisisiyena yapoyaporidi, na wawaya akovina siyakabi wiimasiyeni da awaki sikabiyavi.
9Noko raghanine wawaya gwara sisiyidi siwaiyana, na kiiravine siyaduudu na gavena Niyamaiya, bi Esra touna prist bi gwara wiiyeveveyana tomoyina, da kate dam Livai tomotomogha, toudi na gwara kana wonawonavereyana wawayidi sigeghomiiri da wawaya tupadi siwonedi bo, “Mmko gabudarina na kabikabikuwayina Yawe yami God kiiravine na gekoninuwabero bo konaduuna!”
10Wasina bi Niyamaiya sisiya ivikiitayini iwona bo, “Konagho bareye bi kepo kobera, kam miimiisedi kokam, wain metevidi koniuna, bi wawaya iiyawogha moyamoyakidi na toudi teya kovikamvereyana. Mmko gabudarina na kabikabikuwayina yada Bada biidi, na gekoninuwaberona, kiiravine Yawe God yana nuwamiise tami biiyadi na yami maragata!”