Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baade píngi kàkↄ̃a kↄ̃n lɛdolɛo gãalɛ kɛ̀ kú Í bĩilɛ saɛ, ben wà bè dannɛri Ɛzɛranɛ à bↄ kↄ̃n Musa doka kɛ̀ Dii dìɛ Isarailinↄnɛ takadao.
2Mↄ swɛɛplaa gurↄ káakun sa'ori Ɛzɛra bↄ̀ kↄ̃n Musa dokao parii aɛ. Gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é fↄ̃ wà yã maanↄ ń píngi kú gwe.
3À aɛ dↄ̀ gãalɛ kɛ̀ kú Í bĩilɛ pì saɛa, ben èe takada pì kyó kɛɛ zaa kↄngↄ idɛ'idɛ ai ↄfãntɛ̃ kà mìdangura gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é fↄ̃ wà maanↄ wáa. Baade píngi swã dↄ̀ Musa doka takada pì kyókɛnazi.
4Dannɛri Ɛzɛra zɛna tinti lezĩ kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n lío musu lá pì kyókɛna yãnzi. Matitia kↄ̃n Sɛmao kↄ̃n Anayao kↄ̃n Uriao kↄ̃n Ilikiao kↄ̃n Masiao kú à ↄplaazi. Pedaya kↄ̃n Misailio kↄ̃n Malakiao kↄ̃n Asumuo kↄ̃n Asabadanao kↄ̃n Zakario kↄ̃n Mɛsulamuo kú à ↄzɛɛzi.
5Kɛ̀ Ɛzɛra takada wɛ̃̀, baade píngi è, zaakɛ à zɛkii lezĩ dɛńla. Kɛ̀ à wɛ̃̀, baade píngi fɛ̀ɛ wà zɛ̀.
6Ɛzɛra Dii Luda Bítade sáabu kpà, ben baade píngi ↄ sɛ̀ musu aↄ̃ bè: Aami! Aami! Ben aↄ̃ mì pɛ̀ɛ tↄↄtɛ wà dↄnzi kɛ̀ Diinɛ.
7Gurↄↄ kɛ̀ gbɛ̃nↄↄ zɛna gwe, Levi kenↄ Musa doka dàdańnɛ. Levi pìnↄ tↄ́n yɛ̀: Yesua, Bani, Serebia, Yami, Akubu, Sabetai, Odia, Masia, Kelita, Azaria, Yozabada, Anana kↄ̃n Pelayao.
8Aↄ̃ Luda doka takada pì kyó kɛ̀, ben aↄ̃ bↄ̀kↄ̃tɛ wà à wɛ́ɛ wɛ̃̀ńnɛ, lɛ aↄ̃ e wà kyó pì dↄ̃.
9Ben bùsu gbãade Nɛɛmaya kↄ̃n dannɛri sa'ori Ɛzɛrao kↄ̃n Levi kɛ̀ aↄ̃ↄe yã dadaa gbɛ̃nↄnɛnↄ bèńnɛ: Gurↄ kɛ̀kii nɛ́ Dii a Luda pↄ́mɛ. Àton kɛ wɛ̃ndaro àton ↄ́ↄ dↄro. Zaakɛ kɛ̀ aↄ̃ↄe Musa doka yã maa, aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ ń píngi.
10Nɛɛmaya bè: À gá à pↄ́ nↄ́sidee ble à í nnannaa mi. À li gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ke vĩroonↄnɛ. Gurↄ kɛ̀kii nɛ́ wa Dii pↄ́mɛ. Àton sósobi ↄ́ↄ dↄro, zaakɛ pↄnnaa kɛ̀ Dii è kpáwa dɛ a gbãa'ekii ũ.
11Levinↄ gàa wà gbɛ̃nↄ nↄ̀sɛ kpàɛńnɛ wà bè: À yĩtɛ! Gurↄ kɛ̀kii nɛ́ Luda pↄ́mɛ, àton sósobi ↄ́ↄ dↄro.
12Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa wà pↄ́ blè aↄ̃ í mì, aↄ̃ lìkↄ̃nɛ aↄ̃ pↄnnaa kɛ̀ maamaa, zaakɛ aↄ̃ yã kɛ̀ wà òńnɛ mà sa.
13Mↄↄ pì gurↄ plaadeea uabɛdeenↄ kↄ̃n sa'orinↄ kↄ̃n Levinↄ kàkↄ̃a dannɛri Ɛzɛrazi, lɛ wà e wà wɛ́ɛ tɛ́ Musa dokazi.
14Ben aↄ̃ yã kɛ̀ Dii dìɛ Musanɛ è gwe à bè, Isarailinↄ gↄ̃ kú lá kutaanↄ guu mↄ swɛɛplaade zĩbaagurↄↄa,
15aↄ̃ yã kɛ̀kii kpàakpa kɛ ń lakutunↄ guu kↄ̃n Yerusalɛmuo wà be: À bↄɛ à gá sɛ̃̀n à kù lánↄ kaso à suo kↄ̃n sãma lánↄ kↄ̃n swã̀ lánↄ kↄ̃n damina lánↄ kↄ̃n lí ↄrade lánↄ, lɛ à lá kutaanↄ dↄo lán à kú takadan nà.
16Ben gbɛ̃nↄ gàa wà kàsokaso wà sùo, baade kutaa dↄ̀o a kpɛ́ musu ke ua ke Luda ua ke Í bĩilɛ gãalɛ ke Ɛflaimu bĩilɛ gãalɛ.
17Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛn pìnↄ lá kutaanↄ dↄ̀dↄ ń píngi, ben aↄ̃ↄ kú à guu. Zaa Nuni nɛ́ Yↄsua gurↄ ai gurↄ beeea Isarailinↄↄ e zĩbaa pì kɛ lɛro. Ben aↄ̃ pↄnnaa kɛ̀ maamaa.
18Ɛzɛra ègↄ̃ Luda doka takada kyó kɛɛ lán guu è dↄ nà naana zaa zĩbaagurↄ káakua ai à gàa à mì dɛ̀o. Aↄ̃ zĩbaa pì kɛ̀ gurↄ swɛɛplaamɛ. À gurↄ sↄraagↄ̃deea aↄ̃ kakↄ̃ana kɛ̀ lán wà dìɛ nà.