Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Ayup

Ayup 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xuhaliⱪ Bildad jawabǝn mundaⱪ dedi: —
2«Uningda ⱨɵkümranliⱪ ⱨǝm ⱨǝywǝt bardur; U asmanlarning ⱪǝridiki ixlarnimu tǝrtipkǝ salidu.
3Uning ⱪoxunlirini sanap tügǝtkili bolamdu? Uning nuri kimning üstigǝ qüxmǝy ⱪalar?
4Əmdi insan balisi ⱪandaⱪmu Tǝngrining aldida ⱨǝⱪⱪaniy bolalisun? Ayal zatidin tuƣulƣanlar ⱪandaⱪmu pak bolalisun?
5Mana, Uning nǝziridǝ ⱨǝtta aymu yoruⱪ bolmiƣan yǝrdǝ, Yultuzlarmu pak bolmiƣan yǝrdǝ,
6Ⱪurt bolƣan insan, Sazang bolƣan adǝm balisi uning aldida ⱪandaⱪ bolar?».