Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Josue

Josue 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Pag kanan Diyos en Josue, “Man-a kayo si bato ay moling ta amagen yo ay gipan ta kogiten yo am-in ay lalaki ay Israelita.”
3Tinongpal ngarud Josue din inbilin Diyos et kinogit da am-in ay lalaki sin lugar ay makwani en Dontog ay Pankogitan.
5Inamag da na tan olay mo nakogit am-in ay lalaki ay nakibala ed Egipto, magay nakogit sin lallalaki ay naianak sin opatapolo ay tawen ay nandad-anan da sin lugar ay magay omili.
9Asi et kanan Diyos en Josue, “Ed wani ay agew, enggay kinaan ko di poon di panglaslasoyan da en dakayo ay din nakabag-enan yo ed Egipto.” Siya di din begew ay nangadanan din lugar ay doy si Gilgal enggana ed wani.
10Sin nankakampoan di Israelita ed Gilgal, sin tanap ay naisasag-en ed Jerico, sinilibraran da din fiesta ay makwani en Nalabas sin masdem di maikasinpo ya opat ay agew di bowan.
11Sin kabigatana, en da nan-ani sin kapaypayewan ay wadas di. Di odom ay inani da et nilagitan da. Di odom pay et in-oto das tinapay ay magay labadura na. Siya na di nangon-ona ay nanganan da si makan ay naapit ed Canaan.
12Manlogi sin agew ay sana, din apit da ed Canaan di kinkinan da, tan enggay sinmaldeng din manna ay mapmapo ed daya.
13Idi wada pay laeng da Josue sin sag-en di Jerico, bigla et ay inila na di esa ay lalaki ay pinmipika sin sangoanana ay nananggen si kampilan. Inmasag-en si Josue et kanana, “Ay esa ka sin soldado mi, ono esa ka ay kaibaw mi?”
14“Aga, sak-en di pangolon di sosoldadon Diyos,” kanan din lalaki ay sana. Kadokmog ay nanyakog-ong si Josue sin lota ay nangdayaw en sisya. “Esaak ay baam, apo. Nasasaganaak ay manongpal sin bilin mo,” kanan Josue.
15Kanana en Josue, “Kaanem san sandal mo, tan nasantoan ay lugar nan kad-am.” Et pinatin Josue din inbaga na.