Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Iosua

Iosua 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ba ra lavur king kai ra tarai Amor, nina dia ga ki ta ra papar a Iordan maro ta ra papar a taoai, ma ra lavur king kai ra tarai Kanaan, nina dia ga ki ra valian, dia ga valongore ba ra Luluai i ga vamama ra tava Iordan ta ra luaina mata i ra tarai Israel tuk tar ta nam ba dia ga tar vurbolo tana, i ga bilua na kaia ra bala i diat, ma pa i ga ongor mulai ra nuknuk i diat ure ra tarai Israel.
2Ta nam ra e ra Luluai i ga biti tai Iosua: Una vaninare ra umana koto, ma una poko kikil mule ra tarai Israel.
3Ma Iosua i ga vaninare ra umana koto, ma i ga poko kikil ra tarai Israel aro Gibeat-Aralot.
4A vuna ba Iosua i ga poko kikil diat i dari: a lavur tutana par nina dia ga irop kan Aigipto, a umana tena vinarubu par, dia ga mat na nga ta ra bil, ba dia ga tar irop kan Aigipto.
5Tago ra tarai par nina dia ga irop di ga poko kikil diat, ma ra tarai par di ga kava diat namur tana, ta ra vinavana na bil maro Aigipto, pa di ga poko kikil diat.
6Tago ra tarai Israel dia ga vanavana ta ra bil a ivat na vinun na kilala, tuk ra tarai par, a umana tena vinarubu, nina dia ga irop kan ra gunan Aigipto, dia ga tar panie, tago pa dia ga torom ta ra nilai ra Luluai; a Luluai i ga vavalima pire diat ba pa na mulaot ba diat a gire ra gunan nina ra Luluai i ga vavalima tar ia ta ra umana tama i diat ba na tul tar ia ta dat, a gunan ba ra polo na u ma ra polo na livur i alir tana.
7Ma Iosua i ga poko kikil ra lavur natu i diat, nina ra Luluai i ga kia diat ma diat; pa dia ga vatur vake ra pokakikil, tago pa di ga poko kikil diat ta ra vinavana.
8Ma ba di ga poko kikil ra tarai par, dia ga ki boko ta kadia pakana tuk tar ta nam ra bung ba dia ga map mulai.
9Ma ra Luluai i ga biti tai Iosua: Gori iau tar pul vue ra vavirvir Aigipto kan avat. Ia ra vuna tago di vatang ra iang i nam ra gunan ba Gilgal (“Pul Vue”) tuk tar ta ra bung gori.
10Ma ra tarai Israel dia ga ki pit Gilgal, ma dia ga pait ra lukara na bolo lake ta ra vinun ma a ivat na bung ta ra gai ba i ravian, ta ra gunan i tamataman aro Ieriko.
11Ma ta ra kubak na bolo lake dia ga en ra vuai nam ra gunan, a gem ba pa i leven ma ra kon di rang ia, ta nam ra bung iat.
12Ma ra mana i ga ngo ta ra bung namur ta nam ba dia ga en ra vuai ra gunan tana; ma pa ta mana mulai pire ra tarai Israel, dia ga en ika ra vuai ra gunan Kanaan ta nam ra kilala.
13Ma ba Iosua i ga tur marave Ieriko, i ga idaidok ma i ga gire tika na tutana i tur ta ra luaina matana ma i vature tika na pakat na vinarubu ta ra limana; ma Iosua i ga vana pirana, ma i ga tir ia dari: Dave, u maramaravut avet, ba kan u maravut kaveve lavur ebar?
14Ma i ga biti: Pata, iau ra lualua kai ra tarai na vinarubu kai ra Luluai, ina go iau tar vut. Ma Iosua i ga bura timtibum a matana ura ra pia, ma i ga lotu, ma i ga biti tana: Ava ra magit kaugu luluai na tatike ta kana tultul?
15Ma ra lualua kai ra tarai na vinarubu kai ra Luluai i ga biti tai Iosua: Una pala vue ra pal a kaum ta ra kakim, tago ra pakana pia u tur tana i gomgom. Ma Iosua i ga pait ia.