Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amoro king taudia ibounai Ioridane Sinavai ena dina diho kahanai, bona Kanana king taudia ibounai kone kahana dekenai idia noho, be Israela edia sivarai idia kamonai. Idia kamonai Lohiabada ese Ioridane Sinavai ia hakaukaua, vadaeni Israela taudia idia raka hanaia vadaeni. Vadaeni unai king taudia idia gari bada, bona edia kudoudia be idia manoka Israela taudia dainai.
2Unai neganai Lohiabada ese Iosua dekenai ia hereva, ia gwau, “Kaia haida do oi karaia, Israela taudia edia kopina do oi utua lou.”
3Unai dainai Iosua ese kaia ia karaia nadi dekena amo bona Israela taudia dekenai kopina utua kara ia henia, gabu ena ladana be, Kopina Utua Kara Ororona.
4Iosua ese kopina utua karana ia henidia badina be inai: Aigupito dekena amo idia raka tatau ibounai, tuari taudia ibounai be Aigupito dekenai kopina utua kara idia abia vadaeni, to idia be taunimanima noho lasi gabuna dekenai idia mase.
5Aigupito idia rakatania tatau ibounai be kopina utua kara idia abia vadaeni, to taunimanima idia noho lasi tano dekenai idia vara memero ese idia abia lasi momokani.
6Badina be Israela taudia be lagani 40 taunimanima noho lasi tano dekenai idia loaloa, ela bona tatau ibounai, tuari taudia Aigupito dekena amo idia raka mai, be idia mase ore, badina be idia ese Lohiabada idia kamonai henia lasi. Bona Lohiabada ese ia gwauhamata henidia, edia sene dekenai ia gwauhamata henidia tano namona dekenai do idia raka vareai lasi.
7Unai dainai, idia edia natudia, edia tamadia edia gabu idia abia taudia, be Iosua ese edia kopina ia utua, badina be dala dekenai kopina utua kara idia abia lasi.
8Israela bese taudia ibounai ese kopina utua kara idia abia murinai, idia ibounai kamepa dekenai idia noho ela bona edia hisihisi ia ore.
9Vadaeni Lohiabada ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau, “Hari dina dekenai Aigupito ena hemarai be umui dekena amo lau kokia vadaeni.” Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa Gilegala, ia mai bona hari dina.
10Israela taudia be Gilegala dekenai idia noho neganai, idia ese Pasova aria idia karaia. Hua ena dina 14, adorahi neganai idia karaia, Ieriko tano palaka dekenai.
11Pasova dinana ia ore, kerukeru idia ese unai Kanana tano ena aniani idia ania, mai hatubua gauna lasi paraoa, bona idia gabua uiti gaudia danu.
12Unai tano ena aniani idia ania, vadaeni ma kerukeru, mana aniani be ia doko. Israela taudia ese mana idia ania lou lasi, to unai nega dekena amo Kanana tano ena aniani sibona idia ania.
13Ieriko kahirakahira, be Iosua ese iena matana ia negea, iena vairana dekenai tau ta ia itaia, tuari kaia be iena imana dekenai. Iosua be ia dekenai ia raka lao, ia nanadaia, ia gwau, “Oi be ai dekenai oi durua, o ai dekenai oi tuari?”
14Ia be ia haere, ia gwau, “Lasi, lau be Lohiabada ena tuari oreana gunalaia totona lau mai inai.” Vadaeni Iosua be tau ena vairana dekenai ia tui diho, iena vairana be tano dekenai ia atoa, ia gwau, “Lohia e, lau be oiemu hesiai tauna, oi ura be dahaka do lau karaia?”
15Lohiabada ena tuari oreana ena gunalaia tauna ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tamaka oiemu aena dekena amo do oi kokia, badina be oi gini noho gabuna be tano helagana.” Vadaeni Iosua be unai bamona ia karaia.