Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amorine mangan naxanye yi Yurudɛn kidi ma sogegododen binni, e nun Kanan kaane mangan naxanye birin fɔxɔ igen dɛ, ne to a mɛ, Alatala bata Yurudɛn baani xara Isirayila kaane yɛɛ ra han e birin yi gidi, e bɔɲɛn yi kala, e yilanyilan Isirayila kaane yɛɛ ra.
2Na waxatini, Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “Gɛmɛn nafala filɛne ra, i Isirayila xɛmɛne banxulan.”
3Yosuwe yi gɛmɛn nafala filɛne ra, a yi Isirayila xɛmɛne banxulan. E yi na geyaan xili sa banxulan tidena.
4Yosuwe na liga feni ito nan ma. Xɛmɛn naxanye birin keli Misiran yamanani, sofane birin, ne faxa nɛn tonbonni kira yi e keli xanbini Misiran yi.
5Xɛmɛn naxanye birin keli Misiran yi, ne birin yi banxulanxi, koni naxanye birin bari tonbonni kira yi e keli xanbini Misiran yi, ne sese mi yi banxulanxi.
6Isirayila kaane lu nɛn tonbonni ɲɛɛ tonge naanin sigatini, han na xɛmɛne birin yi yelin faxɛ naxanye yi nɔɛ yɛngɛn soɛ e mini Misiran yamanani waxatin naxan yi, naxanye tondi Alatala xuiin namɛ. Alatala yi a kɔlɔ, a e mi fa na bɔxɔn toɛ Alatala bata yi a kɔlɔ e fafane xa naxan ma fe ra a xa a so en yii, kumin nun nɔnɔn gbo bɔxɔn naxan yi.
7Ala yi e diine tongo e funfuni. Yosuwe ne nan banxulan, bayo e mi yi banxulanxi kira yi.
8Yamaan xɛmɛne birin yelin xanbini banxulanɲɛ, e yi e raxara daaxadeni han e yi kɛndɛya.
9Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “N bata Misiran kaane marayagin masiga ɛ ra.” Nanara, e yi mɛnna xili sa Giligali han to.
10Isirayila kaane yi daaxa Giligali, e Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba mɛnni kiken xi fu nun naaninde lɔxɔn ɲinbanna ra Yeriko mɛrɛmɛrɛne ma.
11Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla kuyebaan yɛtɛni, e yi yamanan sansi bogine don, buru ratetaren nun sansi xɔri gilinxine.
12E to yamanan bogi seene don, na kuye bani, Isirayila kaane mi fa Manna donseen don daxi yo sɔtɔ sɔnɔn. E yi Kanan bɔxɔn bogi seene don na ɲɛɛn na.
13Yosuwe to Yeriko taan li, a yi a yɛɛn nakeli, a yi xɛmɛna nde to tixi a yɛtagi, a silanfanna suxi a yii. Yosuwe yi a ralan, a a maxɔdin, a naxa, “I nxu tan nan xa ba, hanma nxu yaxune?”
14A yi Yosuwe yabi, a naxa, “Muxu yo. Alatalaa gali xunna nan n na. N bata fa.” Yosuwe yi bira, a yi a yɛtagin lan bɔxɔn ma a binya feen na, a fa a fala a xa, a naxa, “N kanna nanse falama a walikɛɛn xa?”
15Alatalaa gali xunna yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “I ya sankidine ba i sanni, bayo i tixi yire sariɲanxin nin.” Yosuwe yi na liga.