Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Josua

Josua 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A fo atouf tana taa Amorait to te gum tatangin na Jodan tan panainy ruk nan na nuaf (west) ana ri kan na fo atouf tana taa Keinan to te gum erer tatangin na Naman nan na Meditereinian ari te nongon te faa mats fi na Tsunaun a aurom iny Jodan sa onot te guas fina fokinai vainy tan mes panainy aurom. Ana koma rari of enato tana sa ari te oraav ir a taa Isrel.
2Ana Tsunaun tsue of to Josua sa tsue, “Anyi ma nom ta fats nato ana nyi te kat tu fo pei fats ana nyi te peen u pempem nar mangai Isrel to te agiir tanik non tan nainy te naus osing mi mi na Ijip, ai te onot tan nainy te ruak ami tan puputaa to.”
3Ai Josua kat to na foka te tsue of ya na Tsunaun, ayei pee ots ton pempem nar mangai Isrel tana painy tet te koo bus rori painy tet te vaapee ri.
4A fokinai guei tsoiny te pee bus a fo pempem nar ana ri te buiny ma naus osing a Ijip. Sai tan nainy te naus osing ari na Ijip ser taainy a buiny ratsuu na uur sa onots fats safunuu na ingainy, a sikia ta isen ta guei tsoiny te agir tan nainy to aya ma pee ravainy pempem nan. Ana ri kan a vainy to te mes buser ser onot er tan naa tana puaan, ari te mat fakap er tan nainy te naus osing miri na Ijip tana saa ari te gima vovou iny tsue tana Tsunaun. Faarei tan tsuen man te tsue of yan fo tsuvurari sa tsue, ayei gim non ma faamanat irari ma tagei arin puputaa to te via minon a masun ana kainy ainy a kinai onot ror ma gian tan puputaa to aya.
7Arin guei tana vainy to ari te gima peewee ravainy pempem nar, arin aatai iny guei to ari e Josua te peewee ravainy pempem narari.
8Tan nainy te peewee fakap bus arin pempem nar, ana ri na vun iny Isrel faavot kaa faamo to tan Tovaar tsuar, onot te maf a fo pee.
9Ana Tsunaun tsue of to Josua, sa tsue, “Anyo nom ravainy rou a rejiaf na iring te kaa mi mi tan nainy te faarei amin tsoiny gog unya Ijip.” Ai nan a ka te koo of ari na fan to aya na Gilgal, u asangan to te asangan kan iny non ya roman.
10Tan nainy te totovaar a taa Isrel unya aya Gilgal tana pan a sikia ta tobeer, a pan a toobing tsun unya panan na Jeriko, ri kat ton fo mamatsiny ka iny makok Nainy Tan Fakats Fatabin tana faa safunuu an fafats nan nainy koman na iifaa.
11Ai tan mes nainy u nainy te vaamuan iny ainy bus arin kainy ainy te gian tan puputaa iny Kanan; a kainy ainy to ari a fo fuan monmon, an koinykoiny a sikia ma kaa me tu yis.
12Ana ri na taa Isrel gim to ma nom bus tu Mana to te poo me jias, san tan ar nainy to aya ri tanik iny ainy fatoobing bus ton kainy ainy te gian fatoobing tan puputaa iny Kanan.
13Tan nainy te taan fasiru na Josua i Jeriko, sen tsun ana ayei tagei to na isen na mes tsutsuun non matuen ya, ayei te kaa men kirat niman. Josua taan fatoobing naa to tsunia ai na mes to aya ana ayei rangats towa, “Fis ya, anyi na isen na tsoiny puaan tsumam ge, anyi na tafisuan tsumam?”
14Ana mes biny ton rangat ten Josua sa tsue, “Anyo sikia ma tsoiny puaan tsumi, ana Nyo kan a gima tafisuan tsumi. San Anyo naa faarei me na tsoiny mumua tan vainy puaan ten Gov.”
15Ana Tsunaun tan vainy puaan ten Gov tsue to tsunia, “Fafious ravainy suu nato moum manyi, anyi te tsutsun rom tan puputaan taabos.” Ai Josua kat to na ka te tsue of ya na Tsunaun tan vainy puaan ten Gov.