Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Amↄleↄ kía pↄ́ kú Yuudɛ̃ bɛ'aɛ oiↄ ń Kanaaↄ kía pↄ́ kú ísia saɛↄ mà lá Dii Yuudɛ̃ í zↄ̃̀ɛ Isailiↄnɛ aa bùawà, ↄ̃ sↄ̃ kɛ̃̀ńgu, an kã́ gà ḿpii Isailiↄ yã́i.
2Gↄↄ bee Dii ò Yozueeɛ: Gbɛ̀ fɛ̃naↄ kɛ, ní tↄ̃zↄ̃ Isailiↄnɛ.
3Ɔ̃ Yozuee ò wà gbɛ̀ fɛ̃naↄ kɛ, ↄ̃ wà tↄ̃zↄ̃̀ò Isailiↄnɛ gu pↄ́ wì mɛ tia Gyafↄↄsĩsĩ.
4Yã́ pↄ́ tò à tↄ̃zↄ̃̀nɛ́n kɛ: Isailiↄ bↄlɛa Egipi gbɛa, an tá guu gↄ̃gbãaↄ gàga guwaiwaiu píiɛ.
5Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀lɛ Egipiↄ tↄ̃zↄ̃a ḿpiiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń í guwaiwaiu zɛ́ guu bↄa Egipi gbɛaↄ, aamɛ aai tↄ̃zↄ̃ gĩao.
6Isailiↄ bɛ guwaiwaiu wɛ̃̀ bla e gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gↄ̃gbãaↄ ũ gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀lɛ Egipiↄ gɛ̀ gàgaò píi, asa aai Dii yãmao. Dii ònɛ́ aa wɛsi bùsu pↄ́ a a lɛgbɛ̃̀ ń deziↄnɛ à kpámálɛ bauo, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi.
7An nɛ́ pↄ́ Dii tò aa fɛ̀lɛ ń gbɛaↄ ↄ̃ Yozuee tↄ̃zↄ̃̀nɛ́, asa gyafↄↄdeↄnɛ, wi tↄ̃zↄ̃nɛ́ zɛ́uo.
8Kɛ́ Isailiↄ tↄ̃zↄ̃̀ ḿpii aa làa, aa gↄ̃̀ gu pↄ́ aa bòokpàu we e a bↄ gɛ̀ làaò.
9Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ: Ma wí pↄ́ Egipiↄ dàwá bↄ̀ɛ́ gbãn we. Ɔ̃ wì o gupiɛ Giligali e ń a gbão.
10Isailiↄ bòokpaa Giligali ↄ̃ aa Gɛ̃amusu dikpɛ kɛ̀ Yeliko sɛ̃u we mↄpi gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ oosi.
11Dikpɛpi kaa'isizĩ ↄ̃ aa bùsupi buapↄ́ↄ blè, kàaↄ ń pↄ́wɛn kpasaao.
12An bùsupi buapↄ́ↄ blea gbɛa, kɛ́ gu dↄ̀, manakwɛa zɛ̀, i kwɛ́nɛ́ lↄo, ↄ̃ aa Kanaa bùsu blɛ blè wɛ̃ bee sa.
13Kɛ́ Yozuee kãikũ̀ ń Yelikoo, à wɛsɛ̀ gugwà, ↄ̃ à gↄ̃ɛe è zɛa a aɛ, à a fɛ̃nda wò kũa. Ɔ̃ Yozuee sↄ̃̀aàzi à aà là à mɛ̀: Ń kú wá kpɛ yã̀, ge wá ibɛɛↄ kpɛɛ?
14A wèwà à mɛ̀: Màa no. Dii zĩgↄ̃ↄ dↄaanan ma ũ, ma kaa lan kɛ. Ɔ̃ Yozuee kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Yã́ kpele ma Dii a o mapi a zↄ̀blenaɛi?
15Dii zĩgↄ̃ↄ dↄaanapi wèwà à mɛ̀: Ǹ n kyale bↄbↄ, asa gu pↄ́ ń zɛu kua adoaɛ. Ɔ̃ Yozuee kɛ̀ màa.