Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yosuwe

Yosuwe 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amorikae xa mangɛe naxee nu na Yurudɛn kiri ma sogegorode, a nun Kanaan mangɛe naxee birin nu na baa dɛ ra, e to a mɛ, Alatala bara Yurudɛn xara Isirayilakae ya ra, han e birin naxa gɛ giride, e bɔɲɛe naxa bolon, limaniya fan naxa ba e yi ra Isirayilakae xa fe ra.
2Na tɛmui, Alatala naxa a masen Yosuwe bɛ, «Gɛmɛ xɛyɛnxie yailan finɛe ra, i man xa Isirayilakae sunna.»
3Yosuwe naxa gɛmɛe yailan finɛe ra, a naxa Isirayilakae sunna geya fɛ ma. E naxa naa xili sa laaga.
4Yosuwe e sunna yi fe nan ma. Ɲama naxan birin keli Misira, xɛmɛ geresoe birin faxa nɛ gbengberenyi kira xɔn ma, e keli xanbi Misira.
5Ɲama naxan birin keli Misira, e birin nu sunnaxi, kɔnɔ mixi naxee birin bari gbengberenyi kira xɔn ma e keli xanbi Misira, nee keren mu nu sunnaxi.
6Na kui, Isirayilakae nu bara ɲɛ tongo naani ɲɛrɛ raba gbengberenyi ma, han xɛmɛ geresoe birin naxa gɛ faxade naxee tondi Alatala xa yaamari rabatude. Alatala nu bara a kali, a e mu fama bɔxi tode Alatala a kali e babae bɛ naxan xa fe ra a sofe ra e yi, xiɲɛ nun kumi xɛlɛma bɔxi naxan ma.
7Alatala e xa die nan findixi e ɲɔxɔɛ ra. Yosuwe naxa e sunna, barima e mu nu sunnaxi biyaasi kui.
8E to gɛ bɔnsɔɛ birin sunnade, e naxa lu yire keren malabude han e birin gɛ yalande.
9Alatala naxa a masen Yosuwe bɛ, «To lɔxɔɛ n bara Misira yaagi makuya wo ra.» Na nan a toxi mɛnni xili falama Giligali han to.
10Isirayilakae naxa yonkin Giligali Yurudɛn fili ma Yeriko biri ra, e Sayamalekɛ Dangi Sali raba naa nunmare tɛmui, kike xi fu nun naani nde.
11Sayamalekɛ Dangi Sali kuye iba, e naxa na bɔxi daxamui, taami lɛbinitare, nun sansi xɔri ganxie don.
12E to bɔxi daxamui don, na kuye iba, mana mu goro sɔnɔn. Isirayilakae fa Kanaan bɔxi daxamui gbansan nan don na ɲɛ ra.
13Lɔxɔɛ nde Yosuwe nu na Yeriko longori. A naxa xɛmɛ nde to, a tixi a ya i, a xa santidɛgɛma mageli suxuxi a yi. Yosuwe naxa a makɔrɛ a ra, a a maxɔrin, «I na muxu tan nan bɛ, ka muxu yaxui nan lanxi i ma?»
14A naxa Yosuwe yaabi, «N tan nan na Alatala xa sɔɔrie xa mangɛ ra. N bara fa.» Yosuwe naxa a felen a bun ma, a fa a fala a bɛ, «N Marigi munse masenxi a xa konyi bɛ?»
15Alatala xa sɔɔri mangɛ naxa a fala Yosuwe bɛ, «I xa sankirie ba i sanyi, barima i tixi yire naxɛ yi ki, yire sɛniyɛnxi na a ra.» Yosuwe naxa a xa sankirie ba a sanyi.