Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YƆSUA

YƆSUA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Amↄrinↄ kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yoda ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpaanↄ kↄ̃n Kanaanↄ kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú ísiaa saɛnↄↄ mà lán Dii Yoda í zↄ̃̀kↄ̃rɛ Isarailinↄnɛ aↄ̃ bikũ̀ nà, ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu aↄ̃ kã gà ń píngi Isarailinↄ yãnzi.
2Gurↄ beeea Dii bè Yↄsuanɛ: Ǹ gbɛ̀ fɛ̃ɛnↄ kɛ ǹ ɛara ǹ bã̀ngu kɛ Isarailinↄnɛ.
3Ben Yↄsua bè wà gbɛ̀ fɛ̃ɛnↄ kɛ, ben wà bã̀ngu kɛ̀o Isarailinↄnɛ guu kɛ̀ wè be tia Gɛfↄↄ Sĩ̀sĩ.
4Yã kɛ̀ tò à bã̀ngu kɛ̀ńnɛn yɛ̀. Isarailinↄ bↄɛna Igipiti gbɛra, aↄ̃ tá guu, gↄ̃ gbãaa kɛ̀ aↄ̃ bã̀ngu kɛ̀nↄ gàga gbáan ń píngi.
5Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ Igipitinↄ bã̀ngukɛna ń píngi. Gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í gbáan zɛ́ guu bↄna Igipiti gbɛraanↄ, aↄ̃mbe aↄ̃ↄe bã̀ngu kɛro.
6Isarailinↄↄ tɛ́ gbáan wɛ̃̀ baplaa ai gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ gↄ̃ gbãaanↄ ũ gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ Igipitinↄ gàa wà gàgao ń píngi, zaakɛ aↄ̃ↄe Dii yã maro. Dii bèńnɛ aↄ̃é wɛ́ɛ si bùsu kɛ̀ a à lɛ́ gbɛ̃̀ ń dezinↄnɛ à bè é kpáḿmalɛro, bùsu kɛ̀ zwi kↄ̃n zↄ́'io din pì.
7Aↄ̃ nɛ́ kɛ̀ Dii tò aↄ̃ fɛ̀ɛ ń gbɛraanↄn Yↄsua bã̀ngu kɛ̀ńnɛ, zaakɛ gɛfↄↄdeenↄmɛ, wèe bã̀ngu kɛńnɛ zɛ́nlo.
8Kɛ̀ Isarailinↄ bã̀ngu kɛ̀ ń píngi wà yã̀a, aↄ̃ gↄ̃̀ guu kɛ̀ aↄ̃ bùra kàɛn gwe ai ń bↄ̀ gàa à yã̀ao.
9Ben Dii bè Yↄsuanɛ: Ma wí kɛ̀ Igipitinↄↄ dàawaa bↄ̀are gbã̀an gwe. Ben wà tↄ́ kpà guu pìnɛ Giligala ai kↄ̃n a gbã̀ao.
10Isarailinↄ bùra kaɛna Giligala ben aↄ̃ Banla zĩbaa kɛ̀ Yɛriko gbáan gwe mↄↄ pì gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩ uusiɛ.
11Kɛ̀ wà zĩbaa pì kɛ̀ guu dↄ̀ aↄ̃ bùsu pì bura pↄ́nↄ blè, burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sainↄ kↄ̃n pↄ́wɛɛ kpatanao.
12Aↄ̃ bùsu pì bura pↄ́nↄ blena gbɛra, kɛ̀ guu dↄ̀, manakwɛɛna zɛ̀, èe kwɛ́ɛńnɛ dↄro, ben aↄ̃ Kanaa bùsu blɛɛ blè wɛ̃̀ beeea sa.
13Kɛ̀ Yↄsua kà kĩi kↄ̃n Yɛrikoo, à wɛ́ɛ sɛ̀ à guu gwà, ben à gↄ̃gbɛ̃ ke è zɛna a aɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao na à ↄzĩ. Ben Yↄsua sↄ̃̀zi à à là à bè: Ń kú wa kpɛɛn yↄ́, ke wa ibɛɛnↄ kpɛɛ?
14À wèàla à bè: Lɛnlo. Dii zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdeen ma ũ, ma kanan yɛ̀. Ben Yↄsua kùɛnɛ à mì pɛ̀ɛ, ben à à là à bè: Bↄ́n ma Dii é o mamↄma a zↄ̀blerinɛ?
15Dii zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee pì wèàla à bè: Ǹ n kyatee bↄbↄ, zaakɛ guu kɛ̀ ń zɛ́n kú adona. Ben Yↄsua kɛ̀ lɛ.