Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggaara de7iya Amooretu kawotinne Meediteraane Abbaa lanqqiyaa lanqqiyaa oiqqidi de7iya Kanaanetu kawoti ubbai, Israa7eela asai pinnana gakkanaassi GODAI Yorddaanoosa SHaafaa haattaa melissidoogaa siyido wode, eta wozanai maashiis. Maashin eti Israa7eela asaara gaittanau xalibookkona.
2He wode GODAI Yaasa, “Saluwaa giyo shuchchaappe qara magilaalaa giigissada, Israa7eela attumaasaa beniigeetuugaadan ha77ikka qaxxara” yaagiis.
3Yaagin Yaasu saluwaa giyo shuchchaappe qara magilaalaa giigissidi, Qaxxaraa Keraa giyo sohuwan Israa7eela asaa qaxxariis.
4I hegaa oottido gaasoi: Gibxxeppe kiyida asan laittai olau gakkido attumaasai ubbai Gibxxeppe biiddi bazzon haiqqiis.
5Gibxxeppe kiyida attumaasai ubbai qaxxarettiis; shin bazzon yuuyiyo wode yelettida attuma naati issoinne qaxxarettibeenna.
6Israa7eela asai GODAASSI azazettennan ixxido gishshau, Gibxxeppe kiyiyo wode laittai olau gakkido attumaasai ubbai haiqqidi wurana gakkanaashin bazzon oitamu laittaa yuuyiis. Hegeenne, GODAI eta, “Eessainne maattai goggiyo aradda biittaa, taani kase intte maizza aawatussi immana giido he biittaa intte be7ekketa” giido qaalai polettanaassa.
7Hegaa gishshau GODAI eta naata eta sohuwan denttiis; Yaasu qaxxaridoogeetikka hegeeta. Eti qaxxarettennan de7iyoogee ogiyan biiddi eti qaxxarettibeenna gishshaassa.
8Asai ubbai qaxxarettidoogaappe guyyiyan, eta mazunttai paxana gakkanaassi bantta dunkkaanidosan takkidosona.
9GODAI Yaasa, “Hachchi taani Gibxxetu boriyaa intteppe diggaas” yaagiis. Yaagin he sohuwaa sunttai hachchi gakkanaassi Gelggala geetettees.
10Israa7eela asai Yarkko dembban Gelggala giyoosan dunkkaanidi, aginau tammanne oiddantta gallassi omaridaagan Paasikaa Baalaa bonchchiis.
11Paasikaappe guyyiyan wonttetta gallassi, biittan mokkida kattaa aifiyaappe irshshoi gelibeenna oittaanne xiixettida tiyaa miis.
12He biittan mokkida kattaa miido wonttetta gallassi mannai bukkiyoogaa aggi bayiis. Hegaappe guyyiyan Israa7eela asai mannaa demmibeenna. He wodeppe doommidi eti Kanaanen mokkida kattaa miiddi de7idosona.
13Yaasu Yarkko matan de7iyo wode, xoqqu giidi xeellidi, issi bitanee bisuwaa shoddi oiqqidi, ba sinttan eqqidaagaa be7iis. Yaasu akko shiiqidi, “Neeni nu bagga aseeyye nu morkketu bagga asee?” yaagiis.
14Yaagin bitanee, “Taani o baggakka gidikke. SHin taani GODAA olanchchatu gadaawa gidada ha77i yaas” yaagiis. Yaagin Yaasu sa7an kunddi goinnidi, “Ta godai ba ashkkaraayyo yootiyoobai aibee?” yaagiis.
15GODAA olanchchatu gadaawai, “Neeni eqqido sohoi geeshsha gidido gishshau, ne tohuwaappe caammaa kessa” yaagiis. Yaagin Yaasu i giidoogaadan oottiis.