Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diyesuwa

Diyesuwa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amoli edi babaꞌisa Diyodan tefa leuleuna yai yo Kanana edi babaꞌisa Gabogabo Laꞌilaꞌi tefana yai, wasa sa atahiyen sidohana Yaubada Diyodan Hoꞌowana ya fatede, na Isalaela mahudoꞌidi sa lau tefa. Yo fede, Amoli yo Kanana edi babaꞌisa nuwadi sa belubelu. Ya famala edi ꞌwasabu.
2Fuyanna yai, Yaubada ya libalau Diyesuwa lebena, iyen, Emi wauꞌoya au oipididi, be Isalaela tataudi mwagisadi dududi ꞌwapidi au ibo fahidi.
3Yo fede, sidohana Yaubada ya fatalaha, ya ginauli watan, be Isalaela tataudi mwagisadi dududi ꞌwapidi sa ibofahidi. Tuꞌana ni hesana sa tole, “Mwagisa Dududi ꞌWapidi Aba Ibofahidi.”
4Fuyanna Isalaela Idipi sa lau afulen, tatau mahudoꞌidi mwagisadi dududi ꞌwapidi haꞌa sa ibodi. In moho, fuyanna nuꞌu pitapitalina yai sa laulau, boliman 40 ganahewana yai, nanatudi mwagisadi ꞌwapidi hola hige ti ibofahidi, yo hinaga saluma hiyala tataudi Idipi sa lau afulen, paꞌana Yaubada ena liba hige ti lau watan, yo fede ya kaumananaedi, be nuꞌu pitapitalina yai haꞌa sa peꞌi, doha iyen, Tabu au lau Nuꞌu Mahumahulana yai, haꞌa hiti bwaꞌibwaꞌidi lisidi yai E liba fasunumaꞌedi.
7Tatau wa, nanatudi hola hige mwagisadi dududi ꞌwapidi ti ibo papadi. Logedidi, iti Diyesuwa ena tau paisowa ya fatalahadi, be mahudoꞌidi mwagisadi dududi, ꞌwapidi sa tomofahidi.
8Mulina yai, Nuꞌu mahudoꞌina sa miya edi palai yai, ya lau ee–, omatadi sa mwafo.
9Na Yaubada ya libalau Diyesuwa lebena, iyen, Beyabeyana afa wahamiu Idipi yai sa fakamkamnadi, be aho te emi taumayamaya E ibo afulen. Itete sidohana nuꞌuna te hesana sa tole Giligala.
10Fuyanna Giligala yai sa miyamiya, Diyeliko Gonna yai, nawalahi lahaina 14 maimailafina yai, Bayawa Anꞌangogona sa ginauli.
11Bobonna, mate fuya bwaꞌibwaꞌina Kanana adi kalahe sa andi: fwalawa tumadi nefanefadi, yo fwalawa hige siusiuna, tegategadi.
12Yo fede, fuyana Diyesuwa Isalaela ya lawedi Kanana yai mate, Kanana dodogadi adi gabu anꞌandi sa kalakalahe, na ma esega, mena ya beꞌutau, hige ti abi.
13Diyesuwa ya sigilau Diyeliko sadaina yai, na matana ya lau hitin yo fede, taumoho hesa ya ita nuwanuwana yai, ya obiꞌobiyo, ma kepakepatana. Diyesuwa ya hasai, ya fatiꞌo iyen, Um hidamai, o ama waiyunu?
14Alinana ya bui, iyen, Higeꞌe. Yau mate Yaubada ena Hiyala Tau Lau kulukuluwena. Na Diyesu wa ya hoba lidi, be ya faꞌatitiyen, na iyen, Egu Baꞌisa, yau em tau paisowa. Somo wa fanuha, haba E ginauli.
15Baꞌisa wa, iyen, Ahem sumadi u abifahidi, paꞌana tanohi fafagabina yai wa obiꞌobiyo. Yo fede, ena liba Diyesuwa ya lau watan.