Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ amorreorãda Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau b̶aebariare panasid̶aa. Cananeorãda pusa Mediterraneo abadaare panasid̶aa. Ãdji bororãba ũrĩsid̶aa Ãcõrẽba Jordaʌ̃ dora põãsabisida israelerã chãnamãrẽã. Maʌ̃ba bio ne wayad̶aped̶a israelerã ume djõni crĩchara neẽ́ panesid̶aa.
2Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba Josuéa jarasia: –Mõgarada edaped̶a neco zaqueda ocuadua. Maʌ̃ba wayacusa israelerã dji umaquĩrãda jũma cacua wẽãgobicuadua.–
3Ara maʌ̃da Aralot eya zaqued̶e Josueba mõgarada edaped̶a neco zaquera ocuaped̶a jũma israelerãra cacua wẽãgobicuasia.
4Josueba mãwã osia israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶acarea ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e nĩnane umaquĩrã warra toped̶ad̶ara cacua wẽãgoẽ́ b̶ead̶a bẽrã. Jũma mẽsrã b̶ea Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶ara cacua wẽãgo b̶easia baribʌrʌ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e quinisid̶aa.
6Ãcõrẽba ãdjirãa nãwã jarasia: “Mʌ̃a bãrã drõã naẽnabemarãa wãrãneba jarasia Canaaʌ̃ druada diaida. Maʌ̃ druad̶e baridua ne uped̶ad̶ara bia zaubaria.” Baribʌrʌ Ãcõrẽba jarad̶ara ãdjirãba ĩjã od̶aẽ́ basía. Maʌ̃ carea idjia wãrãneba jarasia ãdjirãba maʌ̃ ẽjũãra edad̶aẽ́da. Mãwã jarad̶a bẽrã ãdjirãra cuarenta poa ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e pʌrrʌa nĩbabadjid̶aa. Mãwã nĩnane jũma dji mẽsrã b̶ea Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶ara quinisid̶aa.
7Ãdjirã cacuabari Ãcõrẽba ãdji warrarãa Canaaʌ̃ druara diayad̶a asia. Baribʌrʌ ãdjirãra cacua wẽãgoẽ́ b̶easia od̶e nĩnane toped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ carea Josueba ãdjirãra cacua wẽãgobicuasia.
8Jũma cacua wẽãgoped̶ad̶acarea diguid̶a duanesid̶aa ab̶a ãdji cacua anibʌdad̶aa.
9Ãcõrẽba Josuéa jarasia: –Egiptod̶e nezoca panasid̶ad̶e bãrãra mĩã pera panasid̶aa baribʌrʌ id̶i bãrã cacua wẽãgosid̶a bẽrã maʌ̃ mĩã perara mʌ̃a ãyã b̶ʌsia.– Maʌ̃ bẽrã maʌ̃ ẽjũãra wad̶ibid̶a Gilgal abadaa.
10Israelerãra Gilgald̶e duanesid̶aa. Ãdji jũẽped̶ad̶a jed̶ecod̶e ewari catorced̶e quewara Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebada ewarida osid̶aa mama Jerico caita b̶ʌ jewed̶ad̶e.
11Nurẽma Canaaʌ̃ ẽjũãne zau b̶ʌda co panesid̶aa. Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda od̶aped̶a cosid̶aa. Cebada jututiad̶a sid̶a cosid̶aa.
12Mamaʌba ʌ̃taa manára waa odjaẽ́ basía israelerãba cod̶amãrẽã. Maʌ̃ poad̶e Canaaʌ̃ ẽjũãne zau b̶ʌda co panesid̶aa.
13Mama Jerico caita b̶ʌd̶e ewari ab̶a Josueba ẽberãda neco jũẽ nũmʌda unusia. Maʌ̃ ẽberã caita wãped̶a iwid̶isia: –¿Bʌra daiare b̶ʌca wa dai dji quĩrũare b̶ʌ?–
14Ẽberãba nãwã panusia: –Mʌ̃ra ni ab̶aʌare b̶ʌẽ́a. Mʌ̃ra Ãcõrẽ sordaorã boro bẽrã ze b̶ʌa.– Maʌ̃ ũrĩsid̶e Josuera idji waya b̶ʌd̶eba chĩrãborod̶e b̶arru cob̶eped̶a iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ra bʌ nezocaa. ¿Cãrẽda obi quĩrĩã b̶ʌ?–
15Maʌ̃ne Ãcõrẽ sordaorã boroba jarasia: –Bʌra Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌ bẽrã bʌ jĩrũne jʌ̃ b̶ʌra ẽrãdua.– Ara maʌ̃da Josueba ĩjã osia.