Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tana bona na lei vunaghi haba ni Amor paleva bokona Jordan kolua nia na lei vunaghi haba ni Canaan tara komu dutuvia na tahi Mediterranean, tara rongovia ivei te nea Yahweh ge mamaha na beti tina Jordan mara sogha halavu na vure ni Israel. Tara mataghu ngangata, mana ghanaghanadira te labe tana vuvungadia rana Israel.
2Tana bona ia keri, Lord te bosa vania Joshua, “Ke gonighi na bou ivi nia na vatu te vanga me ke pahevaughilaladira na lei mane itadia na lei kema tara mua pahevaughilala mua.
3Ma Joshua te goni taonia na hava Lord te bosa vania nia, ge pahevaughilalara na lei mane. Na bona te gonia aeni tara holoa nia ‘Gibeath Haaraloth.’
4Ma Joshua te pahevaughilalara na pukuna na lei mane te manadira na holani na lei totobo ni kisumate tana bona tara sania mai Egypt tara mate soko tua tana bona mamaha.
5Rahei tara sania mai Egypt tara pahevaughilala tua, ma rahei tara sivuragha imurina na rughuhoru tara mua pahevaughilala ilokana na lei niulu tana bona mamaha.
6Rana Israel tara tona olioli vati hangavulu na niulu tana bona mamaha koekobe na lei mane te sara na niuludira gekara holai na lei totobo ni kisumate bona tara sania mai Egypt tara mate. Na pukuna tara diua Yahweh, ma Yahweh te baubahu gekara mua haghevia na butonikomu te nia papari geke vahera rana kukuadira, na butonikomu keri te vonughia susu ni buluka mara kokolo ni midua.
7Ma Joshua te pahevaughilalara na daledira tara mua pahevaughilala mua bona tara tonavia gatu na komu/butonikomu baubahu, rahei tara tughura tamadira bona tara suledato.
8Mi murina na lei mane tara pahevaughilala ke, ra sopou beto tana bona tara taludatoi ga na vale tapole ritini ke mavo na paedria.
9Ma Lord te bosa vania Joshua, “Tana dani eni inau ku pilukeha/talukeha itamiu nimiu na maa tana kabu pipiti/popongo i Egypt. Keri gara holoa nia mai so na bona keri Gilgal.
10Tana bona tara kabu mua tana vale tapole i Gilgal te dutuvia na nanata i Jericho, gaira tara ghanaghana olia iga na Gougonu ni Lovovule, tana nulavi vaghana keri, hangavulu vati na bongina na vula Abid.
11Mi ropo agaira tara vuivuru ni ghaniani na berete gulu mana balu barley tara goni ghalatighi tana vuivuni ni dani tara saravia na bona ni pari keri.
12E mua tumu horu mai siki manna tana dani vagana eni, mara mua ghoi righia ghua tua. Mi tana bona ia eni rana Israel tara ghanighi tua na vangana i Canaan.
13Mana bona Joshua te dutuvia Jericho, e rei dato me righia sakai na tinoni te mai nia tughuru tate vania na ivi daro (sword) te tabea. Ma Joshua te dato me huatia, “?Ahei ghoe, na kulagha pana levunimate?”
14Ge bosa tughu gaia, “Taho udolu gaira. Inau nina malaghai kamanagho Yahweh.” Tana bona ia eni, Joshua te tumu horu nia na matana / poghotao tana pari nia na kikinima. Ma Joshua te ghoi bosa me vania, “Inau nimua na tinoni ni lutu. ?Muku taonia na hava ko bosa vaniu nia, mana hava to liona ku gonia?”
15Ma nina malaghai kamanagho ni gehemate Lord te bosa tughu vania, “Ko sua kehaa va sasaro ni marevomu, na pukuna na bona to tughuru iga eni te tabu.” Ma Joshua te goni taonia na hava te bosaa vania nia.