Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Amↄrinↄ kína kũ ò kú Yoda ifãlɛtɛ kpanↄ kũ Kanaanↄ kína kũ ò kú ísira sarɛnↄ mà lákũ Dikiri Yoda í zↄ̃̀kↄ̃rɛ Isarailanↄnɛ ò bikũ̀ nà, akũ swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu ń kã gà ń pínki Isarailanↄ yãi.
2Gↄrↄ birea Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹ gbɛ̀ fɛ̃nɛnↄ kɛ ǹ ɛra ǹ tↄ̃̀ zↄ̃ Isarailanↄnɛ.
3Akũ Yↄsua pì ò gbɛ̀ fɛ̃nɛnↄ kɛ, akũ ò tↄ̃̀ↄ zↄ̃̀o Isarailanↄnɛ gu kũ òdi pi tera gyↄfↄrↄ Sĩ̀sĩi.
4Yã kũ à tò à tↄ̃̀ↄ zↄ̃̀ńnɛn dí. Isarailanↄ bↄtɛna Misila gbɛra, ń tá gũn, gↄ̃ gbãna kũ ò tↄ̃̀ↄ zↄ̃̀nↄ gàga gbárannan ń pínki.
5Gbɛ̃ kũ ò bↄ̀tɛ Misilanↄ tↄ̃̀zↄ̃na ń pínki. Gbɛ̃ kũ ò ń í gbárannan zɛ́ gũn bona Misila gbɛranↄ, mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ òdi tↄ̃̀ zↄ̃ro.
6Isarailanↄ tɛ́ gbárannan wɛ̃̀ bupla ari gbɛ̃ kũ ò de gↄ̃ gbãnanↄ ũ gↄrↄ kũ ò bↄ̀tɛ Misilanↄ gɛ̀ɛ ò gàgao ń pínki, zaakũ odi Dikiri yã maro. Dikiri pìńnɛ oni wɛ́ si bùsu kũ a a lɛ́ sɛ̀ ń dizinↄnɛ à pì áni kpáḿmalɛro, bùsu kũ vĩ kũ zↄ́'io din pìi.
7Ń nɛ́ kũ Dikiri tò ò fùtɛ ń gbɛranↄn Yↄsua tↄ̃̀ↄ zↄ̃̀ńnɛ, zaakũ gyↄfↄrↄdenↄmɛ, odi tↄ̃̀ zↄ̃ńnɛ zɛ́nlo.
8Kũ Isarailanↄ tↄ̃̀ↄ zↄ̃̀ ń pínki ò làka, ò gↄ̃̀ gu kũ ò bùraa kàtɛn gwe ari ń bↄ̀ↄ gɛ̀ɛ à làkao.
9Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ma wé'i kũ Misilanↄ dàáwa bòare gbãran gwe. Akũ ò tↄ́ kpà gu pìinɛ Giligala ari kũ a gbãrao.
10Isarailanↄ bùra katɛna Giligala akũ ò Vĩnla dikpɛ kɛ̀ Yɛriko gbárannan gwe mↄ pì gↄrↄ gɛ̃ro donsaride zĩ ↄkↄsi.
11Kũ ò dikpɛ pìi kɛ̀ gu dↄ̀ ò bùsuu pì burapↄnↄ blè, burodi futɛnasari kũ pↄ́blewɛ kpatanaao.
12Ń bùsuu pì burapↄnↄ blenaa gbɛra, kũ gu dↄ̀, manakↄtɛnaa zɛ̀, adi kↄ́tɛńnɛ doro, akũ ò Kanaanↄ bùsu pↄ́ blè wɛ̃̀ birea sà.
13Kũ Yↄsua kà kãni kũ Yɛrikoo, à wɛ́ sɛ̀ à gu gwà, akũ à gↄ̃gbɛ̃ ke è zɛna a arɛ kũ fɛ̃nɛdao na a ↄ̃i. Akũ Yↄsua nài à a là à pì: Ń kú ó kpɛn yá, ke ó ibɛrɛnↄ kpɛ?
14À wèa à pì: Lɛnlo. Dikiri zĩ̀karinↄ don'arɛden ma ũ, ma kanan dí. Akũ Yↄsua kùtɛnɛ à mìi pɛ̀tɛ, akũ à a là à pì: Yã kpaten ma Dikiri ni o makũ a zↄ̀bleriinɛɛ?
15Dikiri zĩ̀karinↄ don'arɛde pìi wèa à pì: Ǹ n kyate bobo, zaakũ gu kũ ń zɛ́n kú adona. Akũ Yↄsua kɛ̀ lɛ.