Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Josuwa

Josuwa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Dam Isrel, Jeriko ruwiipikapikane kubura kana waghawagha Gilgalne sivitaki siyamakamake raghanine, nawaravi dagudaguna bi gabudara 14 ravidine na Koughanu porayina sibera.
11Bi Koughanu porayina ikovi murine bi raghani ibori na wit peidi sisabeda bi parawa gegha yist teya sigibu bi sikam. Nokona kabipura kamna noko kuburinama da sikam.
12Noko gabudarine, kam noko kuburinama sikam ikovi murine, na getana mana siyarumaghatarana. Na dam Isrel getana mana siyakam maghana, wasina noko gabudarine inagho na Kenen kubura kamna siyakanikani.