Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sedikoo ɛì do kpetí tɑ́u nwe kɛ pɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, òmɔù í tɑɑ̀ òmɔù mɛ nyí yiɛ̀.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: N dɑ duɔ́mmu Sedikoo ɛì nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kperíbɛ̀.
3Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ di níí fitɛ́ Sedikoo ɛì kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ diyiè miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀.
4Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ ntɔ yɛtɑ̃tɛhe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ ni ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀, diyiè yiénnì yiè kɛ́nheu kɛ̀ di fitɛ́ dihɛì kucɛ mɛ̀yiekɛ̀.
5Kɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ́ ndìì mɔ̀nnì dí uu dimɔu Sedikoo ɛì duotí yóó domu bɑ́ wè kòo wetínnɛ́ o ììkɛ̀.
6Kɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee yú ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ ntɔ yɛtɑ̃tɛhe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ ni.
7Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nni ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ kɛ̀ dí fitɛ́ dihɛì.
8Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ɛ túótɛ́ yɛtɑ̃tɛhe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ́niitɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ kɛ́nheu.
9Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ nni ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ eu yɛtɑ̃tɛhe, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu bɛ̀ tũ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tũ̀nní kɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe kuɔ̀.
10Sosuwee do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú bɛ̀ bɑ́ɑ́ wekii bɛ̀ ndò nyúó kɛ kémmú ò bo yĩ́mɛ̀: Uunɛ̀! Kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ uu.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ fitɛ́ dihɛì kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ diyiè mɑrì mɑ́ɑ̀ miɛkɛ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ́kò mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ kɛ́duɔ́.
12Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì, kɛ̀ Sosuwee duɔ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
13Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ nni ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ eu yɛtɑ̃tɛhe bɛ ììkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu bɛ̀ tũ̀, kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ tũ̀nní, kɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe kuɔ̀.
14Diyiè didɛ́rì yiè, kɛ̀ bɛ̀ tó fitɛ́ dihɛì kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ́ mmɛ nhɔ̃ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀.
15Diyiénnì yiè kɛ́yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́fitɛ́ dihɛì kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. Dɛ kó diyiè dimɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ fitɛ́mɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀.
16Kɛ̀ bɛ̀ nfiti kucɛ mɛyiémmɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ eu yɛtɑ̃tɛhe, kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Uunɛ̀! Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́mmu dihɛì,
17dí dì kùɔ pɑ́íí kɛ̀ di ɛí dɛ̀ ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ. Dí yóu Dɑhɑbu onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ò sòò sɔ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti tɔ̃nní bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì.
18Dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ di bɑ́ɑ́ yúúkú dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ di tùótɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ di yóó ɑ̃nnɛ́ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ mmɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ.

19Mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì dɛ̀ yó ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ ndɛ, kɛ̀ dí dɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ eé yɛtɑ̃tɛhe, kɛ̀ bɛ̀ɛ uu kɛ̀ kuduotíi do, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tɑ dihɛì bɑ́ wè kòo wetínnɛ́ o ììkɛ̀.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀.
22Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛdɛ́bɛ̀ bɛ̀ do tɔ̃ mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɑnnɛ̀ Dɑhɑbu onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo dènnɛní nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu kɛ́ntũ ndi sòò ò nɑ̀kɛ́ tì.
23Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kɛ́dennɛní Dɑhɑbu nɛ̀ o yɛmbɛ̀ nɛ̀ o yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ bɛmɔu, nɛ̀ o kɔbɛ bɛmɔu. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ kɛ́tɔ́ɔ́nnɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀, kɛ́ndɑkɛ bɛ kpɛ́í.
24Bɛ̀ mɛ nyĩ kɛ́cɔ́u ndihɛì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ, kɛ́túótɛ́ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì kɛ́tɑnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
25Kɛ̀ Sosuwee yóu Dɑhɑbu onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nfòù, ò sɔ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho tɔ̃ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pɑɑtɛ́ dihɛì. Dɑhɑbu kó kufuku kpɑɑ́ bomu Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ nɛ̀ yíenní.
26Dɛ mɔ̀nnì ndi Sosuwee bɛ́immɛ̀ kɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀: Wèè bo ndɔ́ kɛ́mɑɑ́ dihɛì dii, nhò bo yɑ̀! Ò bo ndì pũũku kòo bíketirɛ̀ɛ kú, kòo ndì kpetì yɛcɑ̀kɛ̀ kòo bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ɛ kú.
27Kuyie ndo bonɛ̀mu Sosuwee kòo yètìrìi feitɛ́ bɛ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.