Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ ibotí kɛ́deè kɛ́tíí nSidoo kɛ́cónnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou.
2Kɛ̀ ibotí ìyiekɛ̀ nkpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ ìì mu nyí pɛ̀tɛ́ i tenkɛ̀.
3Kɛ̀ Sosuwee dɔ̀: Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ dí tiekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛ̀mbɛ̀ tũ nkù di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀?
4Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ di botí miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ m bɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɑɑtɛ́ yɛhɛkɛ̀ kɛ́yɑ̀ bɛ kɑrɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́.
5Bɛ̀ yóó yɛ̀ totɛ́ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ ndi. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nkpɑɑ́ bɛ tenkɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku, kɛ̀ Sosɛfu kɔbɛ mbo kuyoú.
6Kɛ̀ dí yɛ̀ wɑ̃̀ri yɛ̀ dòmmɛ̀ yɛyiekɛ̀ kɛ dèè dí kɔtɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́, kɛ̀ n yɛ̀ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.
7Defii wuɔ nkɔbɛ í yó mmɔkɛ kɛtenkɛ̀, bɛ̀ yó mpĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú mmu. Kɑdiibɛ nɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ dikéè, Mɔyiisi Kuyie nkóo tɔ̃ntì bɛ̀ duɔ́mmu bɛ tenkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
8Kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ nkɔri kɛ̀ Sosuwee bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì weti weti kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́ dì dòmmɛ̀. Kɛ̀ n tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ diɛ nSidoo kɛ́ di totí kɛtenkɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ce nyɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́yɛ̀ wɑ̃̀ri yɛyiekɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní Sidoo Sosuwee borɛ̀.
10Kɛ̀ Sosuwee tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ́totí Isidɑyɛɛribɛ yɛhɛkɛ̀.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́ketɛ́ kɛ́duɔ́ mBɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ bɛ tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsokɛ́ Sudɑɑ botí kɔbɛ nɛ̀ Sosɛfu botí kɔbɛ bɛ cuokɛ̀.
12Kɛ̀ kumɑ̀nkuu ítɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ bɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Sedikoo bɑkù yoú, kɛ́yɛ̀nnɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Bɛti-Afɛnni kpɑ́ɑ̀.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ borɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Duusi kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ̀ kɛ tú Betɛɛdi, kɛ́nsɔkɛ́ kɛ́tuɔkɛ Atɑdɔoi-Adɑɑ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Bɛti-Onɔɔ fũ̀ɔ̃̀ kubɑkù cɑ̃̀nku.
14Kɛ̀ kumɑ̀nkuu kɔ́ntɛ́ ditɑ̃rì ììkɛ̀ kɛ́wetínnɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku, kɛ́tuɔkɛ Kidiyɑ-Bɑɑdi bɛ̀ tu dɛ̀ Kidiyɑ-Yeɑdimmu, Sudɑɑ botí kɔbɛ tenkɛ̀. Dɛ ììkɛ̀ kó kumɑ̀nku do dɛ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́.
15Kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku kuu ítɛ́ Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɛ́wetínnɛ́ Kɑsɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛ Nɛfutoɑ sibií borɛ̀,
16kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́cútɛ́ Inɔmmu biriku tɑ̃rì pɛ̃ri. Defɑimmu biriku kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sebusiibɛ tɑ̃rɛ̀ kɛ́cútɛ́ kɛ́tuɔkɛ Ã-Dokɛdi,
17kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́wetínnɛ́ kubɑkù yoú Ã-Semɛsi, kɛ́tuɔkɛ Kedidoti Adumimmu tennì ììkɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́cútɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dubɛnni birɛ Bohɑ̃ɑ̃ tɑ̃rì.
18Kɛ̀ kùu pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì kɛ́cútɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ biriku,

19kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Bɛti-Okɑdɑɑ tɑ̃rì bɑkù yoú, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou bɑkù yoú Suditɛ̃ɛ̃ ò tɑ dɛ̀. Kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku nku.
20Kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kuù do tú kumɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku do dɛ ntú.
21Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ ɛkɛ̀ do tú: Sedikoo, Bɛti-Okɑdɑɑ, Emɛki nɛ̀ Kɛsisi.
22Bɛti-Adɑbɑ nɛ̀ Semɑdɑimmu nɛ̀ Betɛɛdi.
23Afimmu nɛ̀ Pɑdɑɑ nɛ̀ Odidɑɑ
24nɛ̀ Kefɑɑ-Amɔnɑi nɛ̀ Ofinii nɛ̀ Kebɑɑ kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
25Kɑbɑɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Dɑmɑɑ nɛ̀ Bedɔti
26nɛ̀ Misipee nɛ̀ Kefidɑɑ nɛ̀ Mɔsɑɑ
27nɛ̀ Dekɛmmu nɛ̀ Idipeyɛɛdi nɛ̀ Tɑdɑdɑɑ
28nɛ̀ Sedɑɑ nɛ̀ Edɛfu nɛ̀ Sebusiibɛɛ kó dihɛì, bɛ̀ yu dì kɛ tú Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Kibeɑ nɛ̀ Kidiyɑ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kó kɛtenkɛ̀ nkɛ mɛmmɛ.