Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nteennɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Sosuwee kótɛ́ mɛdiɛ̀,
2kɛ́yú Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛbɑɑtíbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kòtɛ́mu mɛdiɛ̀.
3Di yɑ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ibotí imɔu, kù kpɑ ndíì kó dikpɑ̀nnì.
4Di yɑ̀mu n tɑ̃ũmɛ̀ tɛ́tɛ́ n nɑ bɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ nɛ̀ m mu nyí nɑ bɛ kɔkɛ, kɛ̀ɛ̀ tu Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ Mɛditedɑndee dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ kɛ̀ ndi totí di botí dòmmɛ̀.
5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yóó bɛ̀ bɛ̀ti kumɔ́mmɔnku, kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́, kɛ̀ dí tiekɛ bɛ tenkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ kù bɛ́immɛ̀.
6Ntɛ̃ĩ́nɛ̀ kɛ́ndɔɔri Mɔyiisi di duɔ́ nyìì kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ imɔu, di bɑ́ɑ́ ì dɛ̀tɛ́nɛ̀.
7Di bɑ́ɑ́ kɔɔrɛnɛ̀ ibotí ìì kpɑɑ́ di miɛkɛ, di bɑ́ nfeu bɛ bɔkɛ̀, di bɑ́ nyɛ̀ pɑ̀rìkunɛ̀, di bɑ́ nninku yɛ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́.
8Dí ntɑunɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, di kù tɑunɛ̀mɛ̀ nɛ̀ yíenní.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ̀ti ibotí diɛyì ìì kpeńnì, bɑ́ òmɔù í nɑ kɛ di bɑ̀ɑo nɛ̀ yíenní.
10Di miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ do ɔ̃ mbɛtì bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ ntɛ (1000), ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kpɑ ndi kpɛ́í, kɛ́ndònnɛ̀ kù bɛ́immɛ̀.
11Ndɑkɛnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie.
12Kɛ̀ di mɛ nkù bùtínnɛ́ kɛ tɑunɛ̀ ibotí ìì kpɑɑ́ di cuokɛ̀ kɛ puokɛ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ puokɛ di kɔbɛ, kɛ̀ di tɑunnɛ̀ ditɔbɛ̀.
13Di nyɛ̃́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nyí yó nsɔkɛ́ kɛ bɛtì di dootitɔbɛ̀. Bɛ̀ yó ndò ndi kpɛ́í mmudìtìmù mmu nɛ̀ ntimɑ́tì dindííntì, kɛ́ndò nyɛdɑ́ kɛ di puotì, kɛ dò nyipo kɛ kũũ di nuɔ, kɛ̀ dí kú kɛ́pɑɑ̀ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ ndì.
14M mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ kɛ̀ m pɛ̃nkɛ́, dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu pɛ̃nkùmɛ̀. Di nyɛ̃́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì, tìmɑtì í sùɔ́, timɔu tì dɔ̀ɔ̀mu.
15Kù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí ku nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kù bɛ́i ntì kù yóó mɛ ndɔɔ̀ kù di cɑu ntìì kpɛ́í kɛ dí bɛti kɛ dí kuɔ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kù di duɔ́ ndì miɛkɛ.
16Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di yetɛ ku kpɛti, kɛ nìńkú yɛbɔkɛ̀ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ fìé iwũɔ̃, ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yóó pɛikɛmu kɛ̀ kù di kuɔ bɑ̀mbɑ̀ ndihɛì sɑ̀ɑ̀rì kù di duɔ́ ndì miɛkɛ.