Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀:
2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ yɛsɔ̀rɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ n do nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi yɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkòo di nɑ́kɛ́.
3Kòò mɔù nɔ̀ùtɛ̀ ò yetɛ́nɛ̀ kòò kùɔ onìtì, wèe cokɛ́ kɛ́tɑ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó dìmɑrì, kɛ́yentɛ́nɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ.
4Wèè nɔ̀ùtɛ̀ ò yetɛ́nɛ̀ kòò tùɔ̀koo dɛ kó dihɛì wèe cómmú dibòrì kɛ́nɑ́kɛ́ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɔutɛ́ kóò bɛnkɛ ò yó mborɛ̀ bɛ cuokɛ̀.
5Kòò kùɔ wèè kou ò bɛ̀ti kɛ bo pɛitɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ wè nhò duɔ́, kɛ yɛ̃́ o nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ ò yetɛ́mmɛ̀, bɛ̀ do í mɔkɛ tìmɑtì.
6Wè mbo dɛ kó dihɛì kɛ̀ ditĩ̀nnì yɑ̀ɑ ò bekɛ́nɛ̀, kòo mbo kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè wèè pĩ mmutɔ̃mmú dɛ kó dimɔ̀nnì kòò ku. Dɛ mɔ̀nnì ndi ò bo nɑmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ o ɛì ò do cokɛ́ ndi, kɛ́mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Kedɛsi Kɑdidee miɛkɛ nɛ̀ Nɛfutɑdii tɑ̃rì nɛ̀ Sisɛmmu Efɑdɑimmu tɑ̃rì, nɛ̀ Kidiyɑ-Adibɑ bɛ̀ tu dì Ebunɔɔ Sudɑɑ tɑ̃rì.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ Sedikoo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀: Besɛɛ Dubɛnni kɔbɛ tɑ̃dɑ̀nkù dikpɑ́ɑ̀, Dɑmɔɔ Kɑdɑɑdi miɛkɛ Kɑdi kɔbɛ tenkɛ̀ nɛ̀ Kodɑnni Bɑsɑ̃ɑ̃ miɛkɛ Mɑnɑnsee kɔbɛ tenkɛ̀.
9Yɛhɛkɛ̀ yiɛ nyɛ bɛ̀ do tɑ̃nkɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo bɛ cuokɛ̀ bɛ kpɛ́í. Kòò mɔù nɔ̀ùtɛ̀ ò kpɛtɛ́nɛ̀ kòò kùɔ onìtì wèe cokɛ́ kɛ́tɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ. Bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò kùɔ kɛ̀ ditĩ̀nnì í ò bekɛ́nɛ̀.