Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́deè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀:
2Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kukó ncuokɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ còḿmú dɛ̀, kɛ́wɑɑ́ nyɛtɑ̃́rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́dɔú ndi yóó yié ndɛ̀.
4Kɛ̀ Sosuwee yú bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
5Tɑnnɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ cuokɛ̀ bɛ̀ còḿmúnɛ̀ dɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, bɑ́ wè kòo buutɛ́ ditɑ̃́rì, Isidɑyɛɛribɛ botí mɑ̀mɛ̀.
6Kɛ̀ yɛ̀ ḿbo, kɛ̀ di bí di bekɛ diyiè mɑrì kɛ tú: Yɛtɑ̃́rɛ̀ yiɛ ǹtu bɑ? Di dɔ̀:
7Ti do senti Suditɛ̃ɛ̃ nwe nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ mɛniɛ ncómmú, dɛ kó yɛtɑ̃́rɛ̀ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ denniní Isidɑyɛɛribɛ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì.
8Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ Sosuwee bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́wɑɑ́ nyɛtɑ̃́rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɛ botí mɑ̀mɛ̀ kɛ́ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Sosuwee kɛ̀ bɛ̀ nyɛ̀ tɔ kɛ́dɔú mbɛ̀ yóó yié ndɛ̀.
9Kɛ̀ Sosuwee fíí nyɛtɑ̃́rɛ̀ tɛyɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, ikuɔ́ nìùbɛ̀ do tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ cómmúnɛ̀ dɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ kpɑɑ́ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní.
10Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ ncómmú kukó ncuokɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ Sosuwee bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì timɔu dɔɔ̀. Sosuwee do tũ̀nnɛ Mɔyiisi ò nɑ̀kɛ́ tì nti timɔu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu séntɛ́ kukó mmɛcɑ̃ɑ̃.
11Bɛ̀ sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛmɔu kɛ deè kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ niitɛ́ bɛ ììkɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
12Kɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnnɑsee kɔbɛ dikéè kɛ̀ bɛ̀ɛ niitɛ́ fɛkpɑ̀rìnɑfɛ ììkɛ̀ kɛ́ntũ Mɔyiisi do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀.
13Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ (40000) bɛ̀ɛ̀ do bɑɑti tikpɑ̀rìnɛntì mudoò kpɛti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́nwetí kubiriku kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bonɛ̀.
14Dɛ kó diyiè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ́úkùnnɛ Sosuwee Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yɔ̀tɛ kɛ́ nhò dé o fòmmu mumɔu miɛkɛ bɛ̀ do dé mɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀:
16Duɔ́ ndinùù ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃.
17Kòo bɛ̀ duɔ́ ndinùù.
18Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kɛ́nɑ dikonnɛ́bɛ̀nnì, kɛ̀ mɛniɛ nwɛ̃tɛ kɛ́pɔ̃ntɛ́ mɛ̀ do dòmmɛ̀ kɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ píɛ.

19Bɛ̀ do sèńtɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ otɑ̃̀nkù ketiwè yiè píínnì ndi, kɛ́bɑ́tɛ́ Kidikɑɑdi Sedikoo fɔ̃nkúò.
20Kɛ̀ Sosuwee fíí nKidikɑɑdi yɛtɑ̃́rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɛ̀ do tùótɛ́ yɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ miɛkɛ.
21Ò dèè mɛm̀mɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di bí di bekɛ diyiè mɑrì kɛ tú bɑ nkó yɛtɑ̃́rɛ̀ nyɛ?
22Dí ì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti do senti kukó nSuditɛ̃ɛ̃ nwe kɛ̀ mɛniɛ ncómmú kɛ̀ tí nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́.
23Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do còńnɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ɛ kpeí kɛ̀ tí séntɛ́, kù do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ tí séntɛ́.
24Kù dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo bɑntɛ́ kù kpeńnìmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ tí nkù dé sɑ̃́ɑ̃̀.