Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Defiibɛɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Edeɑsɑɑ nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀,
2kóò nɑ̀kɛ́ Sidoo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dí ti duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ ti yó mborɛ̀ nɛ̀ ti yó ncɛ̃mmù dɛ̀ ti wũɔ̃.
3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ yɛhɛkɛ̀ mɑyɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yó ncɛ̃mmù dɛ̀ bɛ wũɔ̃ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì bɛ́immɛ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ Keɑtiibɛ Defiibɛ miɛkɛ, kɛ̀ Anɔɔ kɔbɛɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ Keɑtiibɛɛ pɛ́tɛ́ bɛ tenkɛ̀ Efɑdɑimmu nɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ Kɛrisonni kɔbɛɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛ̀ɛ̀ bo Bɑsɑ̃ɑ̃ Isɑkɑɑ nɛ̀ Asɛɛ nɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
7Kɛ̀ Mɛdɑdi kɔbɛɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo: Dubɛnni, nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Sɑbunɔɔ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
8Isidɑyɛɛribɛ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ nyɛ Defiibɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́.
9Ntɛ bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔbɛ yɛ kó yɛyètɛ̀:
10Bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ Anɔɔ botí kɛ̀ Keɑtiibɛ Defii yɑɑ̀bí iì pɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ mɛketimɛ̀.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ Kidiyɑ-Adibɑ bɛ̀ tu di Ebunɔɔ Sudɑɑ tɑ̃rì nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀. Adibɑ tu Anɑkiibɛ yɑ̀ɑ̀rì nwe.
12Kɛ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbu nte dihɛì diɛrì kó dɛpɑɑ nnɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Anɔɔ kɔbɛ Ebunɔɔ ɛì kɛ̀ dì ntú di sɔ̀rɛ̀ kó dihɛì Dibunɑɑ,
14Nɛ̀ Yɑtiidi nɛ̀ Esitemɔɑ
15nɛ̀ Onɔɔ nɛ̀ Debii
16nɛ̀ Ainni nɛ̀ Yutɑ nɛ̀ Bɛti-Semɛsi, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀wɛi nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ bo Sudɑɑ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ tenkɛ̀ miɛkɛ.
17Bɛnsɑmɛɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nKɑbɑɔ̃ nɛ̀ Kebɑɑ
18nɛ̀ Anɑtɔti nɛ̀ Adimɔnni, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.

19Kɛ̀ Anɔɔ kɔbɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ɛkɛ̀ diɛyɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛmɔu tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ Keɑtiibɛ tɔbɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ Efɑdɑimmu tenkɛ̀ miɛkɛ.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nSisɛmmu nɛ̀ Kesɛɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ntú yɛsɔ̀rɛ̀ kpɛyɛ.
22Kibusɑimmu nɛ̀ Bɛti-Onɔɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
23Dɑnni kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀: Editekee nɛ̀ Kibetɔ̃ɔ̃,
24Ayɑnɔɔ nɛ̀ Kɑti-Dimɔɔ.
25Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀: Tɑnɑki nɛ̀ Ibedeɑmmu nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
26Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ dɛmɔu yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nKɛrisonniibɛ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè kɔbɛ tenkɛ̀ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ do yɛ̀ mbɛ̀ duɔ́mmɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Kodɑnni wèè bo Bɑsɑ̃ɑ̃ miɛkɛ kòo ntú disɔ̀rì kó dihɛì nɛ̀ Bɛsetedɑɑ.
28Isɑkɑɑ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀, yɛ̀ɛ̀ tu: Kisiyɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Dɑbedɑti
29nɛ̀ Yɑdimuti nɛ̀ Ã-Kɑnimmu.
30Asɛɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Misɑdi nɛ̀ Abudonni
31nɛ̀ Edikɑki nɛ̀ Deɔbu.
32Nɛfutɑdii kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛ̀ɛ̀ tu Kedɛsi dìì bo Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ Amɔti-Dɔɔ nɛ̀ Kɑtɑnni kɛ̀ yɛ̀ ntú yɛsɔ̀rɛ̀ kpɛyɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
33Kɛ̀ Kɛrisonniibɛ kó yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛmɔuu wɛ̃nnɛ́ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
34Kɛ̀ Defii kɔbɛ sɔmbɛ, Mɛdɑdii kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀ Sɑbunɔɔ tenkɛ̀ miɛkɛ yɛ̀ɛ̀ tu: Yokindeɑmmu nɛ̀ Kɑditɑɑ
35nɛ̀ Dimunɑ nɛ̀ Nɑɑdɑdi.
36Dubɛnni kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ɛ̀ bo Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ wetí Sedikoo, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Besɛɛ ɛì dìì bo tɛdɔntɛ̀ kɛ tú disɔ̀rì kó dihɛì nɛ̀ Yɑɑsi ɛì,

37nɛ̀ Kedemɔti nɛ̀ Mɛfɑɑ.
38Kɑti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Dɑmɔti dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ tú disɔ̀rì kó dihɛì nɛ̀ Mɑɑnɑimmu
39nɛ̀ Ɛsibonni nɛ̀ Yɑsɛɛ.
40Bɛ̀ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ Mɛdɑdi kɔbɛ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ wɛ̃nnɛ́ yɛmɔu tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi.
41Bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ Defiibɛ bɛ kɔbɛ cuokɛ̀ do bo yɛmɔu sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀ni ndi, nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
42Bɑ́ dìì ɛì do mɔkɛmu iwũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
43Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kù do yɛ̃ nkù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri kɛ́mbo.
44Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ òmpùnnɛ kɛ́ndònnɛ̀ kù do nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛmɔu kɛ́nkɑri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, bɑ́ òmɔù í mbɛ̀ dɑɑti
45Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tìnti Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀ timɔu bɑ́ tìmɑtì í nsùɔ́.