Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sosuwee yú Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè,
2kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yiemmu Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ntì di nɑ̀kɛ́ tì, kɛ yie n kpɛti timɔu kɛ dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ mmù.
3Di í yóu di kɔbɛ diyiè mɑrì nɛ̀ yíenní kɛ tũ̀nnɛ di Yiɛ̀ nKuyie ndi nɑ̀kɛ́ tì.
4Di mmɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nhòmpùmmu di kɔbɛ kɛ́ndònnɛ̀ kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀, kònnɛ̀ di ɛkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ ku tɔ̃ntì Mɔyiisi kòo di duɔ́ nyɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀.
5Mpĩ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie ntɑnnɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ ku kuɔ́, ku tɔ̃ntì Mɔyiisi do di nɑ̀kɛ́ tì. Ndɔ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ntũ nku kó kucɛ, kɛ yíé nku kpɛti, kɛ kù tɑunɛ̀, kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ di wɛ̃rímú mumɔu.
6Kɛ̀ Sosuwee bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
7Mɔyiisi do duɔ́mmu Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè bɛ kó kɛtenkɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ miɛkɛ. Kɛ̀ Sosuwee duɔ́ mMɑnɑnsee kɔbɛ dikéè sɔnni bɛ tenkɛ̀ bɛ tebìí cuokɛ̀, Suditɛ̃ɛ̃ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ Sosuwee bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo kò. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
8Di ɛímu di dootitɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sũ: Iwũɔ̃ pɛ́u, nɛ̀ mɛsɔɔ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ timɑ́tì nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì. Túótɛ́nɛ̀ dɛ kɛ́kònnɛ̀ nɛ̀ di tebìí kɛ̀ di totí.
9Kɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè ítɛ́ kɛ́yóu Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ Sidoo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ́wɛ̃tɛ Kɑdɑɑdi. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ ku tɔ̃ntì Mɔyiisi kòo bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀.
10Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Suditɛ̃ɛ̃ kɛ kpɑɑ́ bo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tempɛ̃ nkɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì diɛrì mɑrì Suditɛ̃ɛ̃ tɑkɛ́.
11Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ɛ keè bɛ̀ tumɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kukó nSuditɛ̃ɛ̃ bɛ kó diyɑ́ɑ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tempɛ̃ mmiɛkɛ.
12Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ tì kèè mɛmmɛ kɛ́tíí nSidoo kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ mPinɑɑsi ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ birɛ, Kɑdɑɑdi Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè borɛ̀.
14Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ tɛpíítɛ̀ɛ ò cíe, onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ bɑ́ kùù wuɔ mmiɛkɛ. Bɑ́ wè ò do tú wèè bɑkɛ́ wènwe o wuɔ.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Kɑdɑɑdi Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
16Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì dimɔu tu: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ yetɛ ku kpɛti yíe nkɛ kù bùtínnɛ́ kɛ mɑɑ́ dimɑ́ɑ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì.
17Ti do cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mPeɔɔ kɛ̀ Kuyie mpotɛ́ kù nìtìbɛ̀, kɛ̀ dɛ kó mucɔ̃́ntimu kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní, dɛ̀ í sɑ̀nnɑ̀ɑ̀?
18Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di bùtínnɛ́ Kuyie nyíe nkɛ yetɛ ku kpɛti? Ku miɛkɛ nɑɑ yóó pɛikɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ndi.

19Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ti Yiɛ̀ nKuyie nyí pɛ́nsìrì di kó kɛtenkɛ̀, kɔtɛnní ti kɔkɛ miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ntou borɛ̀ kɛ́wɑɑ́ nkɛtenkɛ̀. Di bɑ́ɑ́ bútínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ ti yɑtɛnɛ̀, kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì tɛrì kɛ́ nti ɛ̃ɛ̃nnɛ̀.
20Akɑ̃ɑ̃ Sedɑɑ yɑɑ̀birɛ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì mɛyɛi nkɛ tùótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ túótɛ́ dɛ̀. Di yɛ̃́mu kɛ dò nku miɛkɛ do pɛikɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ndi, weè do í ku omɑ́ɑ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kpɛ́í.
21Kɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè tɛ̃́nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tɔ̃nní bɛ̀ kɛ dɔ̀:
22Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ dɛmɔu, kù yɛ̃́mu mùù te kɛ̀ ti dɔ̀ɔ̀ miɛ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yóó tì yĩ̀ɛ̃́tɛ́, kɛ̀ ti kù bùtínnɛ́mu kɛ kù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kù ti kuɔ yíe.
23Kɛ̀ ti yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti nti kɛ mɑɑ́ timɑ́ɑ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ bo nkɔù iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nkɛ pɑ̃ɑ̃ ntidiitì, kɛ kɔù iwũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, ti Yiɛ̀ nKuyie nti potɛ́.
24Ti mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ ti yĩɛ̃̀kùmɛ̀ di bí nɑɑ bo nɑ́kɛ́ mɛ̀mmɛ ti kpɛyi diyiè mɑrì kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀mmɛ wɛ̃nnímɛ̀ bo díndi nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù di cuokɛ̀?
25Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ̃nnɛ́mu Suditɛ̃ɛ̃ kòò tu kumɑ̀nku, di í kɔkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mutɔ̃mmú mɑmù miɛkɛ. Dɛ̀ bo nɑ kɛ́nte kɛ̀ ti bíí yóu ti Yiɛ̀ nKuyie.
26Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, ti í di mɑɑ́ kɛ bo nfeu iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyoo ti nkù pɑ̃ɑ̃ ntidiitì.
27Ti dì mɑɑ́ kɛ̀ dì bo bɛnkɛ ti tɑumɛ̀ mmɛ nɛ̀ díndi, kɛ dò ntínti nɛ̀ dínni nɛ̀ ti yɑɑ̀bío ti mɔkɛ kucɛ kɛ bo mbɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie, nkɛ nkù feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nku wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ kù feu mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Dɛ mɔ̀nnì di bí bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ ti kpɛyi kɛ dɔ̀ ì í mɔkɛ kucɛ kɛ bo nkɔkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ miɛkɛ.
28Ti yɛ̀mmɛ̀ dò nkɛ̀ bɛ̀ nɑɑ tì bɛ́i nti borɛ̀ yoo ti yɑɑ̀bí bo dɛ̀, ti dɔ̀: Ntɛ ti cicɛbɛ̀ mɑɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie. Bɛ̀ í dì mɑɑ́ kɛ bo nkɔù iwũɔ̃ Kuyie nkɛ tuɔ̀ nyoo bɛ̀ nkù pɑ̃ɑ̃ ntidiitì, bɛ̀ dì mɑɑ́ kɛ̀ dì bo bɛnkɛ ti tɑumɛ̀ mmɛ nɛ̀ díndi.
29Ti í di mɑɑ́ kɛ bo yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù bùtínnɛ́ yíe, ti í dì mɑɑ́ kɛ bo nkɔù iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nkɛ kù pɑ̃ɑ̃ ntidiitì, yoo kɛ kù feu iwũɔ̃. Ti í dɔ́ kɛ́nfeu iwũɔ̃ kupíkù tɛkù mɑkù kɛ yóu ku wũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
30Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Pinɑsi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ iwuɔ nkɛ̀ bɛ̀ɛ keè Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè bɛ́i ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ.
31Kɛ̀ Edeɑsɑɑ birɛ Pinɑsi ikuɔ́ nìùtìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti bɑntɛ́ di mmɔ̀nnì kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie mbo ti cuokɛ̀ kɛ yɛ̃́ di í kù cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kɛ kù miɛkɛ bo pɛikɛ Isidɑyɛɛribɛ.
32Kɛ̀ Edeɑsɑɑ birɛ Pinɑsi ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑu nDubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ kɛ́ítɛ́ Kɑdɑɑdi kɛ́kò nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́.
33Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ keè bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tɛ̃́nkɛ í mbɑ̀ɑ́tí kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ.
34Kɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ dɔ̀: Diwũɔ̃tɔ̀nnì dii ndiì bɛnkú kɛdò nti Yiɛ̀ nKuyie ntu Kuyie nkɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Dibɛnkɛ̀rì.