Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ bɛ̀ do duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ mbɛ̀ totí.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ ibotí ìwɛi nɛ̀ dikéè kó kɛtenkɛ̀, kɛ́ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́.
3Mɔyiisi do duɔ́mmu ibotí ìdɛ́ì nɛ̀ dikéè i kó kɛtenkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ ò mɛ nyí nduɔ́ nDefiibɛ.
4Bɛ̀ do bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ bo mborɛ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ bo ncentì dɛ̀ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ bo mborɛ̀. Sosɛfu bí do totɛ́ tinɑɑ̀mùntì tìdɛ́tì nti. Mɑnɑnsee kɔku nɛ̀ Efɑdɑimmu kɔku.
5Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kuù do tì nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kòo bɛ̀ totí kɛtenkɛ̀.
6Diyiè mɑrì kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛɛ kɔtɛní Sosuwee borɛ̀ Kidikɑɑdi kɛ̀ Kɑdɛbu Yefundee birɛ Kenɑɑsi nɑɑ̀mùnkù kouu bɛ́innɛ̀ Sosuwee kɛ dɔ̀: A kpɑɑ́ yɛ̃́ ti do bo Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi ku kóo nìtì ɑ kpɛ́í nnɛ̀ n kpɛ́ínɑ́ɑ̀?
7N do mɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi kɛ̀ ti mbo Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ̀ Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ntì n tɔ̃ nkɛ̀ n kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì kɛ́wɛ̃tɛní kóò nɑ̀kɛ́ weti weti.
8N kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do n nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ríkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ̀ mí n yie ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti.
9Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nyètìrì kɛ dɔ̀: M bo tiekɛ n nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ nɑ dìì ɛì nɛ̀ n yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀, n yié mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti.
10Dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀mɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì Mɔyiisi Isidɑyɛɛribɛ bo dìì mɔ̀nnì dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɔ kɛ̀ n kpɑɑ́ fòù nɛ̀ yíenní, kɛ tùɔ̀kɛ yɛbie sipísìni nɛ̀ yɛ̀nùmmù.
11N kpɑɑ́ mɔkɛmu muwɛ̃rímú kɛ dònnɛ̀ Mɔyiisi do yó n tɔ̃ nkɛ̀ n dòmmɛ̀, kɛ bo nɑ kɛ́dokɛ́, kɛ́nɑ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú mumɔu.
12N duɔ́ nyɛtɑ̃rɛ̀ kó kutempɛ̃, Anɑkiibɛ borɛ̀ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀, iduotí fitɛ́ yɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie yó nni mbonɛ̀mu kɛ̀ m bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́ndònnɛ̀ kù bɛ́immɛ̀.
13Kɛ̀ Sosuwee pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbu kóò duɔ́ nhEbunɔɔ.
14Kɛ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbu Kenɑɑsi nɑɑ̀mùnkù kouu tiekɛ Ebunɔɔ, kɛ kpɑɑ́ koò te nɛ̀ yíenní ò yié mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mmù weti weti.
15Bɛ̀ do yu Ebunɔɔ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Adibɑ nwe, Adibɑ do tú onìtì diɛwè nwe Anɑkiibɛ miɛkɛ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ dikpɑ̀nnìi deè kɛ̀ dɛ̀ɛ bonkɛ.