Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ do ketɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nkɛ kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ́tuɔkɛ Edɔmmu mɑ̀nku, Tisĩnni kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́nwetí Kɑdɛɛsi.
2Kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kó kumɑ̀nkuu ketɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ cùɔ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou borɛ̀ kɛ́nwetí Nɛkɛfu.
3Kɛɛ̀ yɛ̀ Akɑdɑbimmu tennì kɛ yɛ̀ Tisĩnni, kɛ yɛ̀ Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ bɑkù cɑ̃̀nku, kɛ kɔ̀ńtɛ́ kɛ yɛ̀ Ɛtisidonni kɛ tùɔ̀kɛ Adɑɑ, kɛ kɔ̀ńtɛ́ kɛ nwetí Kɑdikɑɑ,
4kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tùɔ̀kɛ Asimɔɔ, kɛ tɑ Esibiti kó kukó, nkɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tɑ Mɛditedɑndee, ntɛ Sudɑɑ tenkɛ̀ mɑ̀nku kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀.
5Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku do ketɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou nwe kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ ò tɑ dɛ̀. Dɛndɛ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku ketɛ́mɛ̀,
6kɛ́tuɔkɛ Bɛti Okɑdɑɑ nɛ̀ Bɛti Adɑbɑɑ bɑkù yoú, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dubɛnni birɛ Bohɑ̃ɑ̃ tɑ̃rì.
7Kuù yɛ̀ kubiriku bɛ̀ tu kù Dikɔnkɔɔ̀nnì biriku kɛ tùɔ̀kɛ Debii, kɛ kɔ̀ńtɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ yɛ̀ Kidikɑɑdi, kɛ wetínnɛ́ Adumimmu ditennì, dìì bo kukó mbɑkù cɑ̃̀nku, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ yɛ̀ Ã-Semɛsi bií, kɛ tùɔ̀kɛ Ã-Dokɛdi,
8kɛ yɛ̀ Inɔmmu biriku, kɛ yɛ̀ Sebusiibɛ tɑ̃rì pɛ̃ri nkubɑkù cɑ̃̀nku Sedisɑdɛmmu borɛ̀. Kuù pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ yɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Inɔmmu biriku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ tùɔ̀kɛ Defɑimmu biriku mɑ̀nku kubɑkù yoú,
9kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ yɛ̀ Nɛfutoɑ bií, kɛ tùɔ̀kɛ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Efunɔɔ tɑ̃rɛ̀, kɛ cuó mBɑdɑɑ bɛ̀ tu wè Kidiyɑ-Yeɑdimmu.
10Bɛ mɑ̀nku do yɛ̀ Bɑdɑɑ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nkɛ kɛ́nwetí Seii tɑ̃rì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́yɛ̀ ditɑ̃rì dɛtie nkpɛri bɛ̀ tu dì Kesɑnɔɔ kubɑkù yoú kɛ́cutɛ́ Bɛti-Semɛsi kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Timunɑ,
11kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́yɛ̀ Ekunɔɔ kubɑkù yoú, kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́yɛ̀ Sikɑɑnɔɔ, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Bɑdɑɑ tɑ̃rì, kɛ́yɛ̀ Yɑbunnɛyɛɛri kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ mMɛditedɑndee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì.
12Dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku do tú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee kou nwe. Sudɑɑ botí kɔbɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku nku.
13Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ́tɛ́ Sudɑɑ botí kɔbɛ tenkɛ̀ kɛ́duɔ́ nKɑdɛbu kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Sosuwee. Bɛ̀ do ò duɔ́ nKidiyɑ-Adibɑ nwe, Adibɑ do tú Anɑkiibɛ yɑ̀ɑ̀rì nwe. Kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dihɛì di mmɔ̀nnì kɛ tú Ebunɔɔ.
14Kɛ̀ Kɑdɛbuu bɛti Anɑkiibɛ botí itɑ̃ɑ̃ti Sesɑii kɔku nɛ̀ Aimɑnni kɔku nɛ̀ Tɑdimɑii kɔku,
15kɛ́ítɛ́ Ebunɔɔ kɛ́pi Debii. Bɛ̀ do yu Debii nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Sefɛɛ nwe.
16Kɛ̀ Kɑdɛbu dɔ̀: Wèè bo nɑ Kidiyɑ-Sefɛɛ m bo ò duɔ́ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAkisɑɑ kòo puokɛ.
17Kɛ̀ Otinniyɛɛdi Kɑdɛbu yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kou Kenɑsi birɛɛ dì pɔ̀ntɛ, kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀.
18Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Otinniyɛɛdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wèe mɔɔ o cicɛ Kɑdɛbu kɛtenkɛ̀. Kòo cútɛ́ní o sɑ̃mmɑrímú ĩ́nkɛ̀ kòo cicɛ Kɑdɛbuu ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̃ mbɑ?

19Kòò dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑmmu, n yɛ̃ nhɑ m pɑ̃ sibií nsi ɑ n duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ̀ i mɔkɛ mɛniɛ. Kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ ndɛ ĩ́nkɛ̀ kó sibií nɛ̀ dɛ fũ̀ɔ̃̀ kpɛsi.
20Bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ.
21Yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo kubɑkù cɑ̃̀nku Edɔmmu bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀ Sudɑɑ Nɛkɛfu miɛkɛ tú: Kɑbuseyɛɛdi nɛ̀ Edɛɛ nɛ̀ Yɑkuu
22nɛ̀ Kinɑ nɛ̀ Dimɔnɑ nɛ̀ Adɑdɑɑ
23nɛ̀ Kedɛsi nɛ̀ Asɔɔ nɛ̀ Itinɑ
24nɛ̀ Sifi nɛ̀ Tedɛmmu nɛ̀ Beɑdoti
25nɛ̀ Asɔɔ-Adɑtɑ nɛ̀ Kediyɔti-Esinɔɔ dìì tú Asɔɔ
26nɛ̀ Amɑmmu nɛ̀ Semɑɑ nɛ̀ Mɔdɑdɑ
27nɛ̀ Asɑɑ-Kɑdɑɑ nɛ̀ Ɛsibonni nɛ̀ Bɛti-Pɑdɛti
28nɛ̀ Asɑɑ-Suɑdi nɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́
29nɛ̀ Bɑdɑɑ nɛ̀ Iyimmu nɛ̀ Atisɛmmu
30nɛ̀ Editodɑdi nɛ̀ Kesiidi nɛ̀ Ɔdimɑɑ
31nɛ̀ Sikidɑki nɛ̀ Mɑdimɑnɑɑ nɛ̀ Sɑnnɑɑ
32nɛ̀ Debɑoti nɛ̀ Sidimmu nɛ̀ Ainni nɛ̀ Dimɔɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
33Kubiriku kó yɛyètɛ̀ tu: Esitɑɔdi nɛ̀ Sodɑɑ nɛ̀ Asenɑ
34nɛ̀ Sɑnɔɑɑ nɛ̀ Ã-Kɑnimmu nɛ̀ Tɑpuɑ nɛ̀ Enɑmmu
35nɛ̀ Yɑdimuti nɛ̀ Adudɑmmu nɛ̀ Sokoo nɛ̀ Asekɑɑ
36nɛ̀ Sɑdɑimmu nɛ̀ Aditɑimmu nɛ̀ Kededɑɑ nɛ̀ Kedeotɑimmu, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.

37Senɑɑ nɛ̀ Adɑsɑɑ nɛ̀ Mikidɑdi-Kɑdi
38nɛ̀ Dideɑnni Misipee nɛ̀ Yokiteyɛɛdi
39nɛ̀ Dɑkiisi nɛ̀ Bosikɑti nɛ̀ Ekunɔɔ
40nɛ̀ Kɑbonni nɛ̀ Dɑmɑsu nɛ̀ Kitidiisi
41nɛ̀ Kededoti nɛ̀ Bɛti-Dɑkɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Dɑmɑɑsi nɛ̀ Mɑkedɑɑ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛkuɔ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
42Dibunɑɑ nɛ̀ Etɛɛ nɛ̀ Asɑ̃ɑ̃
43nɛ̀ Ifitɑ nɛ̀ Asenɑ nɛ̀ Nɛsibu
44nɛ̀ Keidɑɑ nɛ̀ Akisibu nɛ̀ Mɑdesɑɑ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀wɛi nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
45Nɛ̀ Ekunɔɔ, nɛ̀ o cɛ̃kɑrɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́,
46kɛ́túótɛ́ Asidɔti nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ sokɛ́ Ekunɔɔ nɛ̀ Mɛditedɑndee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì dɛ cuokɛ̀.
47Asidɔti nɛ̀ Kɑsɑɑ dɛ kó yɛcɛ̃kɑrɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ́tuɔkɛ Esibiti kó kukó nnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee kou.
48Yɛtɑ̃rɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ tu Sɑmii nɛ̀ Yɑtiidi nɛ̀ Sokoo
49nɛ̀ Dɑnnɑ nɛ̀ Kidiyɑ-Sɑnnɑ, bɛ̀ do di nyu kɛ tú Debii.
50Nɛ̀ Anɑbu nɛ̀ Ɛsitemmɔɑ nɛ̀ Animmu
51nɛ̀ Kosɛnni nɛ̀ Onɔɔ nɛ̀ Kido. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
52Adɑbu nɛ̀ Dumɑɑ nɛ̀ Esehɑ̃ɑ̃
53nɛ̀ Yɑnummu nɛ̀ Bɛti-Tɑpuɑɑ nɛ̀ Afɛki
54nɛ̀ Ummutɑ nɛ̀ Kidiyɑ-Adibɑ bɛ̀ do yu dì kɛ tú Ebunɔɔ nɛ̀ Siyɔɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀wɛi nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.

55Mɑɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Kɑdimɛɛdi nɛ̀ Sifi nɛ̀ Yutɑ
56nɛ̀ Sisedɛɛri Yokindeɑmmu nɛ̀ Sɑnɔɑɑ
57nɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Kibeɑ nɛ̀ Timunɑ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
58Adudi nɛ̀ Bɛti-Sudi nɛ̀ Kedɔɔri
59nɛ̀ Mɑdɑti nɛ̀ Bɛti-Anɔti nɛ̀ Editekonni. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
60Kidiyɑ-Bɑɑdi, bɛ̀ do yu di Kidiyɑ-Yeɑdimmu nɛ̀ Dɑbɑɑ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
61Dikpɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀: Bɛti-Adɑbɑ nɛ̀ Midinni nɛ̀ Sekɑkɑ,
62Nibesɑ̃ɑ̃ mukɔ́kúɔ́ nkó dihɛì nɛ̀ Ã-Kedii. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
63Sudɑɑ botí kɔbɛ do í nɑ kɛ́bɛti Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ bo bɛ cuokɛ̀ nɛ̀ yíenní.