Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò, túótɛ́ ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ dí kɔtɛ kɛ́pi Aii, n we ndɑ duɔ́mmu nɛ̀ o kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ nɛ̀ o ɛì nɛ̀ o tenkɛ̀.
2Á pɔntɛ Aii nɛ̀ o kóo kpɑ̀ɑ̀tì ɑ pɔ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ botí Sedikoo nɛ̀ o kou, kɛ̀ dí ɛí bɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃. A duɔ́ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bɛ̀ dɛ̀kɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
3Kɛ̀ Sosuwee bɑ́ɑ́tí nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ bo pi Aii, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000) kɛ́nií nkɛyènkɛ̀,
4kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nhokɛ dihɛì fɔ̃nkúò, di bɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ dihɛì. Dí nwɑ̃kɛ́, kɛ̀ dɛ̀ fuutɛ dí yɛ̀nní.
5Mí nnɛ̀ n kɔbɛ kɛ̀ ti tɑroo dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nní kɛ bo ti dokɛ́nɛ̀ tí cokɛ́ ti sòò yĩmɛ̀.
6Bɛ̀ yóó ti bɛtimu kɛ̀ tí bɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ dihɛì kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò nti cokɛ́ ti sòò yĩmɛ̀.
7Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dí yɛ̀nní kɛ́pɔntɛ dihɛì. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndì ndi duɔ́mmu.
8Kɛ̀ di tɑ dihɛì dí dì cɔ́u nkɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ kɛ́ntũ n di nɑ̀kɛ́ tì.
9Kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛɛ kɔtɛ Sosuwee bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀, kɛ́nhokɛ Aii nɛ̀ Betɛɛdi dɛ cuokɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ Sosuwee nkpɑɑ́nɛ̀ bɛsɔmbɛ kɛyènkɛ̀.
10Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sosuwee wénní o nìtìbɛ̀ kɛ́tɑ̃nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ niitɛ́ fɛnɑfɛ.
11Kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛɛ ò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Aii kɛ́tɔ́ɔ́nko kɛ́bɑ́tɛ́ Aii bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ kubiriku mɑkù ńsokɛ́ nɛ̀ Aii bɛ cuokɛ̀.
12Kɛ̀ Sosuwee túótɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ sikɔupísìnùmmù (5000) kɛ́ bɛ̀ òo ndiyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Betɛɛdi nɛ̀ Aii dɛ cuokɛ̀.
13Kɛ̀ ditĩ̀nnì diɛrì ḿbo dihɛì bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ditɛrì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ Sosuwee yie ḿbo kubiriku dɛ kó kɛyènkɛ̀.
14Kɛ̀ Aii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́bɑ́ɑ́tí mɛcɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ ò sòò bɛ̀ dokɛ́ ndɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku, kɛ wetí tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kó dikpɑ́ɑ̀. Bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀mɑbɛ̀ òkɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
15Sosuwee nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndò mbɛ̀ cokɛ́ kɛ́wetínnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ diɛrì bíɛ́kɛ̀.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́i nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ítɛ́ dihɛì dimɔu, kɛ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ dihɛì.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ bɛmɔu kɛ́tũnnɛ Isidɑyɛɛribɛ, bɑ́ òmɔù í nkpɑɑ́ Aii kɛ bɑɑ dihɛì.
18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ kpɑ̃nnì Aii bíɛ́kɛ̀, n dɑ duɔ́mmu dɛ kó dihɛì. Kɛ̀ Sosuwee yie.

19Ò yòùtɛ dìì mɔ̀nnì o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ do sɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛnní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́tɑ dihɛì kɛ́ dì do, kɛ́ dì cɔ́u ndɛndɛ bɑ̀mbɑ̀.
20Kɛ̀ Aii kɔbɛɛ wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ kuyukú dɑ̀tínnɛ́mɛ̀ bɛ ɛì, kɛ́mɔ́ntɛ́ bɛ̀ bo cokɛ́ kɛ́cuó nkɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Sosuwee nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do cokù kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ do sɔri diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀ kɛ cɔ́u ndihɛì, kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti.
22Bɛ̀ɛ̀ cɔ́u ndihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ɛ cɛ̃tinnɛ Aii kɔbɛ dɛ cuokɛ̀, òmɔù í nyentɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu,
23kɛ́pĩ́ nhAii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɔtɛnɛ̀ Sosuwee borɛ̀.
24Isidɑyɛɛribɛ kùɔ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tũ̀nnɛ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ́deè kɛ́wɛ̃tɛní dihɛì kɛ́kuɔ bɛsɔmbɛ bɛmɔu.
25Aii kɔbɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ do bo tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ ndi (12000).
26Kɛ̀ Sosuwee ńyuo o kpɑ̃nnì Aii bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ kuɔnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ́deè.
27Sosuwee nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ɛí bɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀.
28Kɛ̀ Sosuwee cɔ́u nhAii kòo cɔ́útɛ́ fũku fũku kɛ́nɑɑ́ ntidobontì bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní,
29kɛ́núnnɛ́ Aii kóo kpɑ̀ɑ̀tì mutie kòo nsɑkɛ nɛ̀ kuyuokoo. Diyiè tɑti dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Sosuwee duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò cṹũnní kɛ́dɔú ndihɛì mɑ̀nku dibòrì, kɛ́tíí nditɑ̃́ntɛ́nkou o ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní.
30Kɛ̀ Sosuwee mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù diwũɔ̃tɔ̀nnì ditɑ̃rì bɛ̀ tu dì Ebɑɑdi di ĩ́nkɛ̀.
31Ò dì mɑɑ́nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ í cìɛ́kɛ́ yɛ̀nyɛ. Timɑ́tì mɑtì í kɑ̀ɑ́kɛ́ yɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie tɔ̃ntì do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ tì wɑ̃̀ri o kuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ, kòo kù fìé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ nkɛ́fíé mɛtɑummɛ̀ kpɛyi.
32Kòo wɑ̃ri Mɔyiisi kó ikuɔ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀.
33Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú kɛ́fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu kɛ́nwetí ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ dì tɔ. Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú biɛ nKɑrisimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ bɛtɔbɛ̀ Ebɑɑdi kpɛri ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do yɛ̃ mbɛ̀ níí dɔɔ̀mɛ̀ kɛ́pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ.
34Kɛ̀ Sosuwee kɑɑ nyikuɔ́ imɔu, kɛ́kɑɑnnɛ̀ Kuyie nyɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kùu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ kù yɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kùu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, tìì kó dimɑ̀ɑ̀ wɑ̃̀ri ikuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ,
35kɛ́kɑɑ nKuyie ntɑnnɔ̀ yɛmɔu kù do duɔ́ nyɛ̀ Mɔyiisi, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. Bɑ́ ò í nsùɔ́ ndìmɑrì.