Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sɑmsɔŋ polɑ Timnɑ, nɑ ɩ́ nɑ́ Filiisi pɛɛlɔ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ luɣu sʋʋ-ɩ.
2Ɩ kpemɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli ɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩ tɔm sɩ: Mɑ nɑwɑ Filiisi pɛɛlɔ nɔɣɔlʋɣʋ Timnɑ, mɑ cɑɑ sɩ ɩ́ cɑɑmɩ-ɩ.
3Mpʋɣʋlɛ ɩ nyǝ́mɑ cɔ-ɩ sɩ: Ɩsɩɩ n tɑ nɑ pɛɛlɔ ntɛ́ nyɑ́ piitim nyǝ́mɑ tɑɑ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ tɑɑ, nɑ ń puki sɩ n cɑɑkɩ Filiisi nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ tɔ? Tǝnɑɣɑlɛ Sɑmsɔŋ sɩ: Ɩnɩ ɩ wɛnnɑ-m teu. Mɩɩ cɑɑmɩ-ɩ te.
4Amɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ nyɩ sɩ Tɑcɑɑ niŋ wɛ pǝ tɑɑ sɩ pɑ pǝyɑɣɑ ɩ́ hikinɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ tǝnɑ. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑɑ ŋmɑkǝlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmsɔŋ nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ polɑ Timnɑ, pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ tɑlɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɛsɛŋ tɩɩŋ tɑwɑ, ɩlɛ tɔɣɔlɑɣɑ kʋfɑlɑɣɑ nyɩɩsɑɑ kɛlɛ nɑ ɩ́ hɛlɩ sɩ ɩ nɑɑkɩ. Ɩlɛnɑ kɑ́ tili ɩ wɑɑlɩ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu tii Sɑmsɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ kpɑ-kɛ, nɑ ɩ́ cǝlɩ tǝkpɩɩ ɩsɩɩ pinɑɣɑ. Pǝ́cɔ́ ɩ tɔŋɑɣɑ niŋ kpɛtɛ kɛ́. Ɩ tɑ heeli ɩ nyǝ́mɑ kɛ mpi ɩ lɑpɑ tɔ.
7Ɩlɛnɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ nɑ pɛɛlɔ pɑ́ lɑ́ fɑɑci. Pɛɛlɔ ɩnɩ ɩ kɑ wɛ-ɩ teu kɛ́.
8Pǝ lɑpɑ wɛɛ nɑɑlɛ, ɩlɛnɑ Sɑmsɔŋ mǝlǝɣɩ Timnɑ sɩ ɩ kpɑkǝɣɩ ɩ tɑŋ, nɑ ɩ́ hɛlɩ sɩ ɩ nɑɑkɩ tɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ ɩ kɑ kʋwɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ tɩɩŋ sɛsɛkʋ kɛ tɔɣɔlɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ nɑ sɛtɑsɩ.
9Ɩlɛnɑ ɩ́ cosi sɛtɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ nɑ ɩ́ tɛɛkɩ nɑ ɩ́ kɑtɩ ɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ hɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɔɣɔ. Amɑ ɩ tɑ heeli-wɛ sɩ tɔɣɔlɑɣɑ kʋsǝpɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɩ hikɑ tɩɩŋ ɩnɩ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ cɛcɛ polɑ pɛɛlɔ tɛ, nɑ Sɑmsɔŋ lɑ ɑkpɑɣɑlɛ ɑcimɑ kɛ tǝnɑ, ɩsɩɩ ɩfepiyɑ lɑkɩ tɔ.
11Filiisi nyǝ́mɑ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑ ɩfepiyɑ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ sɩ pɑ́ nɑ-ɩ pɑ cɑkɩ.
12Mpʋɣʋlɛ Sɑmsɔŋ sɩ: Mɑ sɩɩkɩ-mɛɣɛ ɩsǝsɩɩlɛ. Ye ɩ́ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kpeɣe-tɛɣɛ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ, mɑɑ hɑ pɑɑ wei kɛ toko kʋcɑcɑɣɑnɑʋ nɑ ɑcimɑ nyǝŋ.
13Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ kɑ hɑnɑ mɑɣɑ toko kʋcɑcɑɣɑnɑʋ nɑ ɑcimɑ nyǝŋ. Ntɛnɑ pɛlɛ pɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Sɩɩ nyɑ́ ɩsǝsɩɩlɛ nɑ tǝ́ nɩɩ.
14Ɩlɛnɑ Sɑmsɔŋ sɩ: Kʋtɔtɔɣɔm lɩɩnɑ tɔɣɔlʋ tɑɑ. Nɑ leleŋ nyǝm lɩɩnɑ toŋ tʋ tɑɑ. Pepeɣelɛ? Hɑlǝnɑ kʋyɛɛŋ tooso siki ɩfepiyɑ tɑ nyǝntɑ kʋcɔcɔtʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔmɑ Sɑmsɔŋ ɑlʋ kɛ kʋyɑkʋ liɣiti nyǝŋkʋ wule sɩ: Puɣusi nyɑ́ pɑɑlʋ nɑ ɩ́ heeli-tʋɣʋ kʋkpekpeɣetʋ, tɔfɔ tɩɩ sɔ nyɑ́ nɑ nyɑ́ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ kɔkɔ. Pǝ tɑɣɑ ɩ́ yɑɑ-tʋɣʋ sɩ ɩ́ hʋlǝsǝɣɩ-tʋ.
16Kɛlɛnɑ Sɑmsɔŋ ɑlʋ polo ɩ kiŋ nɑ wulɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ luɣu tɑ sʋʋ-m. Pǝ́cɔ́ nn tɩɩ cɑɑkɩ-m. Pǝ tɔɔ kɛ́ n sɩɩ mɑ nyǝ́mɑ kɛ ɩsǝsɩɩlɛ nɑ ń tɑ́ heeli-m kʋkpekpeɣetʋ. Mpʋɣʋlɛ Sɑmsɔŋ sɩ: Hɑɩ, pɑɑ mɑ nyǝ́mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ tɑ heeli pɛlɛ, kɑcɑŋfɑnɑ nyɑ́ nɑ?
17Mpʋɣʋlɛ ɑlʋ mɩɩsǝnɑ-ɩ nɑ ɩsǝlʋm kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ tǝnɑ. Pǝ nɩɩ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-ɩ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. Ɩlɛnɑ ɑlʋ nɑ́ɑ́ tɑɣɑsɩ ɩ tɛ ɩfepiyɑ kɛ kpɑkpɑɑ.
18Mpʋɣʋlɛ ɩfepiyɑ polɑɑ nɑ pɑ́ heeli Sɑmsɔŋ kɛ kʋkpekpeɣetʋ nɑ pǝ́cɔ́ ilim tʋ sɩ: Pepe kǝlɑ tɩɩŋ nim kɛ leleŋ? Nɑ pepe kǝlɑ tɔɣɔlɑɣɑ kɛ toŋ? Ɩlɛnɑ ɩ cɔ sɩ: Ye ɩ́ tɑɑ hɑlǝnɑ mɑ ɑlʋ kɛ nɑʋ nyǝm, ɩ́ tɑɑ nyɩ kʋkpekpeɣetʋ ntɩ.

19Tǝnɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Feesuɣu tii Sɑmsɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ tɛɛ Asǝkɑlɔŋ nɑ ɩ́ kʋ ɑpɑlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ ɩ́ wɔɣɔsɩ pɑ tokonɑɑ, nɑ pɑ ɑcimɑ wontu, nɑ ɩ́ cɛlɑ mpɑ pɑ kpeɣɑ ɩsǝsɩɩlɛ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ cɑɑ tɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
20Mpʋɣʋlɛ pɑ hɑ Sɑmsɔŋ ɑlʋ kɛ ɩfepu wei ɩ sǝnɑ Sɑmsɔŋ kɛ ɩ ɑkpɑɣɑlɛ tɑɑ tɔ.