Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kɔtɛ Timunɑ kɛ́yɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù,
2kɛ́konní kɛ́nɑ́kɛ́ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ciɛ nkɛ osɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù koò dɔ́. Kɔtɛnɛ̀ kóò yɑ̀, n dɔ́ kóò puokɛmu.
3Kòo yɛmbɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A í pɛ̀tɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ nti nɑɑ̀mùnkù yoo ti botí miɛkɛ kɛ bo kɔtɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ itɑyéí yɛmbɛ̀ ciɛ nkɛ kɛ́wɑɑ́ nhonitipòkɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: N we mpɛ́nsìrì, kɔtɛnɛ̀ kóò yɑ̀ kɛ̀ ńh ò tùótɛ́.
4O yɛmbɛ̀ do í yɛ̃́ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò ɑ̃nnɛ́ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́nintɛnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ. Dɛ mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
5Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ nkɔri Timunɑ kɛ nɛinɛ̀ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ́mberínɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ mmɑrɛ̀, kɛ̀ dicìrícìrìi ítɛ́ní kɛ́nhũntí koò wetí.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní o ĩ́nkɛ̀ kòo dì nɛ̀tɛ́ nɛ́tɛ́ dɛbɔbirɛ tɛ̃mɛ̀, ò mɛ nyí nnɑ̀kɛ́ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃,
7kɛ́kɔtɛ kɛ́mɑ́ɑ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkóò pɛ́nsìrì mɛdiɛ̀.
8Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ sɑ́m̀pɔ́ kòo nwɛ̃tiní Timunɑ kɛ bo túótɛ́ o pòkù, kɛ́nkérí kɛ́dɑutɛ́ kɛ bo yɑ̀ ò sòò kùɔ dìì cìrícìrì, kɛ́nsɔ̃́ nyice tɑɑ̀ dɛ kó kucirícìrìcíríkù kɛ̀ ticiètì ɑ̃ mɛkùɔ̀.
9Kòo dɛi ticiètì kɛ́nkérí kɛ́cɑ́ɑntɛ kɛ bií pɑ̃ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́, ò mɛ nyí mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ ò dɛ̀imɛ̀ dɛ kó ticiètì kucirícìrìcíríkù miɛkɛ nkɛ.
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ cicɛɛ tuɔkɛ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ pocɛ̃nnì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ bo túótɛ́ o pocɛ̃nnì, kɛ́ndònnɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu do mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀.
11Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ bo ò cíe ndibɑnni.
12Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó di dɔɔ̀ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ nwe, dibɑnni kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ yiɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ di n nɑ́kɛ́ ò tu mù, n di duɔ́ nsiyɑɑ̀bòo sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dibɑnni kó yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
13Kɛ̀ di mɛ nyĩɛ̃kɛ díì yó n duɔ́ nsiyɑɑ̀bòo sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dibɑnni kó yɛyɑbòrɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Pɛtìrɛ̀! Ti dɑ kémmúmu.
14Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Wèè cɑ̀ɑ́ nho miɛkɛ nkɛ bɛ̀ cɑ̀ɑ́ ndɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀. Kɛ̀ dɛnɑtirɛ̀ yɛ̀nní dɛkperɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ yɛwe yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ bɛ̀ mu nyí pɛ̀tɛ́ dɛ kóo pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù.
15Diyiè nɑɑnnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ pokù kɛ dɔ̀: Yetoo kɑ̀ɑ dɔù ti nɑ́kɛ́ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù. Kɑ̀ɑ mɛ nyetɛ ti dɑ cɔ́u nfɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Di ti yu kɛ bo fekɛ ti kpɛrɛ ndɛɑ̀?
16Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ pokù nkɔnti kóò sɔ̃̀ńkɛ́ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í n dɔ́ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀, ɑ n níímmu, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ m botí kɔbɛ bɑ́ ɑ í n nɑ̀kɛ́ ò tu mù! Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: N ketɛ́ kɛ í ò nɑ̀kɛ́ n cicɛ nɛ̀ n yɔ̃ kɛ bo ò nɑ̀kɛ́ fɔ̃́ nweɑ̀?
17Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ pokù bɑɑ nkuɔ̀ ndibɑnni kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ, diyiè sɔnni yiè kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ò nɑ̀kɛ́ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù, kɛ̀ yɛ̃́ ò do ò ɔ̀unɛ̀mɛ̀. Kòo nitipòkù pɑ̃̀nkɛɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ o kɔbɛ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù.
18Diyiè yiénnì yiè kɛ̀ diyiè nkpɑɑ́ kɛ mu nyí tɑ kɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní, kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kɛ dɔ̀: Bɑ ntɛ̃́nkɛ nɑɑti kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛcekùɔ̀? Bɑ ntɛ̃́nkɛ kpeńnì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dicìrícìrì? Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Kɛ̀ di do í dùɔnɛ̀ n nɑɑsɛrì, di nɑ bɑ́ mbɑntɛ́ dɛ kóo pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù.

19Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ĩ́nkɛ̀, kòo kɔtɛ Asikɑnɔɔ kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́túótɛ́ bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bɑntɛ́ pɛ̀tɛ̀mpɛ̀ tu mù, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tibɑnyɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ítɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́kò nho cicɛ borɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ o pokù kɛ́duɔ́ nhodɑpɑ̀ɑ̀ nwèè do ni dibɑnni kó ikuɔ́.