Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ewari ab̶a Sansoʌ̃ra pilisteorã puru Timnatad̶aa wãsia. Mama pilisteo wẽrãda unuped̶a awuasia.
2Jẽda diguid̶aa wãped̶a idji djibarirãa nãwã jarasia: –Mʌ̃a Timnata purud̶e pilisteo wẽrãda unusia. Mʌ̃ djuburia, idji djibarirãa idjira iwid̶id̶adua mʌ̃a edai carea.–
3Maʌ̃ne Sansoʌ̃ djibarirãba jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã pilisteo wẽrãda eda quĩrĩã b̶ʌ? Pilisteorãra cacua wẽãgoẽ́ tab̶eaa. ¿Dadji Daʌ̃neba yõped̶ad̶arã idjab̶a waabema israelerã tãẽna wẽrã biada neẽ́ca?– Sansoʌ̃ba panusia: –Mʌ̃a jãʌ̃ wẽrãda awua b̶ʌa. Idjira mʌ̃ itea iwid̶id̶adua.–
4Idji djibarirãba adua panasid̶aa Ãcõrẽbʌrʌ Sansoʌ̃a mãwã crĩchabisida. Mãwã osia Sansoʌ̃ra pilisteorã ume djõne wãmãrẽã. Maʌ̃ ewarid̶e israelerãra pilisteorã jʌwaed̶a panasid̶aa.
5Maʌ̃be Sansoʌ̃ djibarirãra Timnata purud̶aa wãsid̶aa. Idji sid̶a ãdji caid̶u wãsia. Sansoʌ̃ Timnatad̶ebema uva ẽjũãne jũẽbʌrʌd̶e imamaba idjira orrasia.
6Ara maʌ̃da Ãcõrẽ Jaured̶eba Sansoʌ̃ra bio juerza baraped̶a ara idji jʌwaba imamara beasia chiwatu zaque beabʌrʌ quĩrãca. Mãwã bead̶amĩna idji djibarirãa jaraẽ́ basía.
7Maʌ̃be Timnatad̶e jũẽped̶a dji wẽrã ume bed̶easia. Maʌ̃ wẽrãra bio awuasia.
8Dãrãbʌrʌd̶e Sansoʌ̃ra wayacusa Timnatad̶aa wãsia maʌ̃ wẽrã edai carea. Puru caita jũẽbʌrʌd̶e imama bead̶ada acʌd̶e wãsia. Maʌ̃ne imama b̶ʌwʌrʌd̶e urrajõ dʌrrʌda powua nũmasia idjab̶a urrajõda ed̶a b̶asia.
9Maʌ̃ urrajõra idji jʌwaba tue edaped̶a jõ wãsia. Idji djibarirã unusid̶e urrajõra diasia. Maʌ̃ne ãdjia jõsid̶aa. Baribʌrʌ Sansoʌ̃ba jaraẽ́ basía imama beud̶a b̶ʌwʌrʌd̶e urrajõra edasida.
10Sansoʌ̃ zezara dji wẽrã b̶ʌmaa wãsia. Mama Sansoʌ̃ba b̶ʌsrid̶a ne cobada waib̶ʌada osia cũdrarãba quima edabʌdad̶e obada quĩrãca.
11Pilisteorãba Sansoʌ̃ unusid̶ad̶e ãdji dji biarãda treinta edasid̶aa idji ume pananamãrẽã.
12Sansoʌ̃ba maʌ̃ treinta panʌ́a nãwã jarasia: –Mʌ̃a bãrãa mĩãdjiruda jaraya. Siete ewari naʌ̃ b̶ʌsrid̶a cobada ewari o panʌne bãrãba maʌ̃ mĩãdjiruda cawa jarad̶ibʌrʌ, mʌ̃a bãrãza lino od̶a djioda ab̶a idjab̶a b̶ʌsrid̶a od̶i careabema djio sid̶a ab̶a diaya.
13Baribʌrʌ cawa jarad̶aẽ́bʌrʌ, bãrãza mʌ̃́a lino od̶a djioda ab̶a idjab̶a b̶ʌsrid̶a od̶i careabema djio sid̶a ab̶a diad̶ida panʌa.– Ãdjia jarasid̶aa: –Bia b̶ʌa. Jaradua.–
14Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba nãwã jarasia: –Mĩãdjiru, mĩãdjiru, mĩãdjiru. Dadji cobarid̶eba cod̶ida edasia. Dji mẽsrãara b̶ʌd̶eba cũãda edasia. Maʌ̃gʌra ¿cãrẽ?– Ewari ũbead̶e pilisteorã treinta panʌba mĩãdjirura cawa jarad̶aẽ́ basía.
15Maʌ̃ carea quĩmãrẽbema ewarid̶e Sansoʌ̃ba edai wẽrãa nãwã jarasid̶aa: –¿Bãrãba dairãra trʌ̃sid̶aca dairãneda jãrĩni carea? Jãʌ̃ mĩãdjiruba jara b̶ʌra bʌdji quimaa iwid̶idua. Mãwã oẽ́bʌrʌ daiba bʌra, bʌ ẽberãrã sid̶a babued̶ia.–
16Ara maʌ̃da dji wẽrãra Sansoʌ̃maa wãped̶a jĩã b̶ʌba nãwã jarasia: –¡Bʌa mʌ̃ra quĩrĩãẽ́ b̶ʌa! Jãʌ̃ mĩãdjiru mʌ̃ ẽberãrãa jarad̶ara bʌa mʌ̃́a jaraẽ́ b̶ʌa cãrẽda jara b̶ʌda. ¡Bʌa mʌ̃ra quĩrãma b̶ʌa!– Sansoʌ̃ba panusia: –Mʌ̃a bʌ́a ¿cãrẽã jarai? Mʌ̃ djibarirãa bid̶a jaraẽ́ b̶ʌa.–
17Baribʌrʌ dji wẽrãra maʌ̃ b̶ʌsrid̶a cobada ewari siete panʌne jĩãbadjia. Baridua mĩã sẽ b̶ʌ bẽrã sietebema ewarid̶e Sansoʌ̃ba idjía jarasia. Ara maʌ̃da wẽrãba pilisteorã treinta panʌ́a jarasia mĩãdjiruba jara b̶ʌda.
18Sietebema ewarid̶e queui naẽna pilisteorãra Sansoʌ̃maa wãnaped̶a mĩãdjirura arid̶e nãwã jarasid̶aa: –Urrajõ cãyãbara ¿cãrẽda cũãara b̶ʌ? Imama cãyãbara ¿cãrẽda mẽsrãara b̶ʌ?– Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba jarasia: –Bãrãra mʌ̃ wẽrã ume bed̶eaped̶ad̶aẽ́bara poya panunaẽ́ bacasia.–

19Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaured̶eba Sansoʌ̃ra bio juerza baraped̶a pilisteorã puru Ascaloʌ̃naa wãsia. Mamabemarãda treinta beaped̶a ãdjia cacuad̶e jʌ̃badara edaped̶a mĩãdjiru arid̶e jaraped̶ad̶arãa diasia. Mãwãnacarea bio quĩrũ b̶ʌda idji zeza ded̶aa jẽda wãsia.
20Maʌ̃ bẽrã idji quima bai b̶ad̶a zezaba dji caura Sansoʌ̃ ume b̶ad̶a ẽberãa diasia.