Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apimelɛkɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɑkɑɑ kpekǝle tɑɑ tʋ Puwɑ pǝyɑlʋ Tolɑ nɑ́ɑ́ kʋlɩ. Toto sɑɑlɩ kɛlɛ. Tolɑ ɩnɩ ɩ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Sɑmii ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ wɛ Ɩfǝlɑyim pɔɔŋ nyɔɔŋ tɑɑ.
2Pɩɩsɩ hiu nɑ tooso tǝcu kɛ́ Tolɑ pɑɑsǝnɑ-wɛ. Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmii ɩcɑtɛ tɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɑɑtɩ tʋ Yɑyii nɑ́ lɛɛtɑ Tolɑ lonte nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑlɛ.
4Ɩ pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ yʋlʋ nyɔɔŋ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́. Pɑɑ wei nɑ ɩ kpɑŋɑɣɑ nɑ ɩ ɩcɑtɛ kɛ Kɑlɑɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ. Hɑlɩ pɑ tɔŋnɑ tǝnɑ-wɛɣɛ yɑɑʋ sɩ Yɑyii ɑcɑlɛɛ.
5Ɩ sǝpɑ ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Kɑmɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑ sʋʋ Pɑɑlǝnɑɑ nɑ Asǝtɑtǝnɑɑ kɛ lɑɑʋ. Pɑ lɑɑ tɔtɔɣɔ Silii nyǝ́mɑ, nɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ, nɑ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Filiisi nyǝ́mɑ pɑ tɩɩŋ. Pɑ lɔwɑ Tɑcɑɑ kɛ́ tǝkpɑtɑɑ, pɑɑ tɑsǝɣɩ-ɩ seu.
7Ntɛnɑ Tɑcɑɑ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Amoni nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
8Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ pɑ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ Amolii nyǝ́mɑ kɑ wɛ Kɑlɑɑtɩ kɛ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ tɔɣɔ nuɣutuɣu, nɑ pɑ́ tʋɣʋ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ.
9Hɑlɩ Amoni nyǝ́mɑ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ yoonɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ. Ntɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ sɔsɔm.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ: Tɑ Ɩsɔ, tǝ wɑkǝlǝnɑ-ŋ kɛ́. Mpi tɔ, tǝ yelɑ-ŋ nɑ tǝ́ lɑɑkɩ Pɑɑlǝnɑɑ.
11Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ nɑ́ɑ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Wɑɑtʋ wei Icipiti nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Filiisi nyǝ́mɑ,
12nɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ Mɑwɔŋ nyǝ́mɑ, pɑ tʋ-mɛɣɛ wɑhɑlɑ nɑ ɩ́ wiinɑ-m tɔ, mɑ tɑ wɑɑsɩ-mɛ?
13Pɑɑ nɑ mpʋ mǝ lɔ-m nɑ ɩ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kisɑɑ sɩ mɑɑ tɑsǝɣɩ-mɛɣɛ wɑɑsʋɣʋ.
14Ɩ́ polo nɑ ɩ́ yɑɑ tɩɩŋ wei ɩ́ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ lɑɑkɩ tɔ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ wɑɑsɩ-mɛɣɛ mǝ lɑŋwɑkǝllɛ wɑɑtʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, tǝ wɑkǝlǝnɑ-ŋ kɛ́. Lɑnɑ-tʋɣʋ ɩsǝnɑ n sɔɔlɑɑ tɔ. Amɑ wɑɑsɩ-tʋɣʋ sɑŋɑ tɔtɔ.
16Mpʋɣʋlɛ pɑ lɔwɑ pɑ tɩɩŋ wei pɑɑ lɑɑkɑɣɑ tɔ, nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ wɑhɑlɑnɑɑ tɔm lɑ Ɩsɔ kɛ́ pǝtɔɔtǝlɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Amoni nyǝ́mɑ polɑɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ. Nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ tɔŋnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ lɑpʋ kɛ Misipɑ.
18Ɩlɛnɑ kpekɑ yǝlɑɑnɑɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Kɑlɑɑtɩ tɔ pɑ́ pɔɔsɩ tǝmɑ sɩ: Tɑ́ tɑɑ ɑwe kɑ́ tɛ́ɛ́nɑ́-tʋɣʋ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ? Wei ɩ́ polɑɑ pʋntʋ kɑ́ pǝsɩ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ.