Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwee sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɔɔsɑ Tɑcɑɑ sɩ pɑ nyǝŋ pɑ kpekɑ tɑɑ nte tɩɩ yoonnɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ kɛ kɑncɑɑlɑɣɑ tɔ.
2Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Yutɑ nyǝntɛ kɛ́. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑ niŋ tɑɑ kɛ́ mɑ tʋ tɛtʋ.
3Mpʋɣʋlɛ Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tɔmɑ Simiyɔŋ kpekǝle nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sǝnɑ-tʋ nɑ tǝ́ yoonɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ nɑ tǝ́ lɛɛkɩ tɛtʋ nti Tɑcɑɑ kɑ́ hɑ-tʋ tɔ. Ye tǝ tɛmɑ tǝnɑ, ɩlɛ tɑ́ɑ́ kɔɔ nɑ tǝ́ sǝnɑ-mɛ nɑ tǝ́ lɛɛkɩ mǝ nyǝntʋ. Mpʋɣʋlɛ Simiyɔŋ nyǝ́mɑ polɑɑ nɑ pɑ́ sɔɔsɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɔ,
4nɑ pɑ́ tɛɛ yoou. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ nɑ Peliisi nyǝ́mɑ kɛ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ kʋ́ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ́ Peseke ɩcɑtɛ tɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ mɑɣɑnɑ wulɑʋ Atoni-Peseke kɛ Peseke ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ yoonɑ-ɩ. Ɩsǝnɑ pɑ kǝlǝnɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ nɑ Peliisi nyǝ́mɑ tɔɣɔlɛ.
6Ɩlɛnɑ wulɑʋ se nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-ɩ nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ nɑ pɑ́ sɛtɩ ɩ ɑpɑlʋmpee nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpee.
7Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ ɩnɩ ɩ tɔmɑ sɩ: Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ sɛtɑ yǝlɑɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ ɑpɑlʋmpee nɑ pɑ ɑpɑlʋnɔmpee kɛ ḿpʋ́ɣʋ́, nɑ mɑ́ tɔkɩ nɑ cǝɣǝlɑsɩ hotiɣi nɑ pɑ́ cɑlǝsǝɣɩ. Mpi mɑɑ lɑpɑ tɔɣɔ pǝ fɛlǝɣɩ-m. Ɩlɛnɑ pɑ́ ponɑ Atoni-Peseke kɛ Yosɑlɛm nɑ ɩ́ cɑŋ nɑ ɩ́ sɩ tǝnɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ yoonɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ kʋ-wɛ nɑ pɑ́ sɔ ɩcɑtɛ kɛ kɔkɔ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ-tɛ.
9Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ pulɑsɩ tɑɑ, nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
10Ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ yoonɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Hepǝlɔŋ timpi pɑ yɑɑkɑɣɑ sɩ Alɑpɑ tɛ tɔ. Nɑ pɑ́ kʋ Sesɑyi nyǝ́mɑ, nɑ Ahimɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Tɑlǝmɑyi nyǝ́mɑ.
11Pɑ tɛmɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ yoonɑ Tepii timpi pɑ yɑɑkɑɣɑ sɩ Kiliyɑtɩ-Sefɛɛ tɔ pǝ nyǝ́mɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɛpʋ tɔmɑ sɩ: Ye wei ɩ yoonɑ Kiliyɑtɩ-Sefɛɛ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ mɑɑ hɑ-ɩ mɑ pɛɛlɔ Akǝsɑ nɑ ɩ́ lɑ ɑlʋ.
13Tǝnɑɣɑlɛ Kɑlɛpʋ neu tǝnʋɣʋ nyǝŋ Kenɑsɩ pǝyɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Otiniyɛɛ tɔ, ɩ yoonɑ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ nyǝ́mɑ nɑ Kɑlɛpʋ hɑ-ɩ ɩ pɛɛlɔ Akǝsɑ nɑ ɩ́ lɑ ɑlʋ.
14Akǝsɑ sɑɑwɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ ɩ pɑɑlʋ sɩ: Mɑɑ sǝlǝmɩ mɑ cɑɑ kɛ tɛtʋ nɑtǝlɩ. Alʋ ɩnɩ ɩ tiinɑ ɩ kpɑŋɑɣɑ tɔɔ, ɩlɛnɑ ɩ cɑɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ?
15Mpʋɣʋlɛ ɑlʋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Hɑɩ, lɑ-m kʋpɑntʋ nɑ ń hɑ-m hilɑ. Mpi tɔ, tɛtʋ nti n hɑ-m ḿpʋ́ɣʋ́ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔ tǝ fɛɩ lʋm. Ɩlɛnɑ ɩ cɑɑ Kɑlɛpʋ nɑ́ɑ́ hɑ-ɩ hilɑ wenɑ ɑ wɛ pǝ tɛɛ tɔ, nɑ ɩsɔtɑɑ nyǝnɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi yǝtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Keni nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ lɩɩwɑ Yeliko, nɑ pɑ́ polo pɑ́ cɑɣɑ Yutɑ Alɑɑtɩ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Amɑleke nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ.
17Mpʋɣʋlɛ Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ Simiyɔŋ nyǝ́mɑ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Sefɑtɩ tɔ nɑ pɑ́ tɔɣɔ pɑ tɛtʋ, nɑ pɑ́ yɔkɩ ɩcɑtɛ tǝnɑŋnɑŋ. Nɑ pɑ́ hɑ-tɛ sɩ Hoomɑ. Ncɑɑlɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ tɑɑ.
18Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ tɑsɑ Kɑsɑ, nɑ Asǝkɑlɔŋ, nɑ Ɩkoloŋ ɑcɑlɛɛ kɛ lɛɛkʋɣʋ, nɑ pɑ́ kpɛnnɑ wenɑ ɑ cɔɔnɑ-yɛ tɔ.

19Tɑcɑɑ kɑ wɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ hɑlǝnɑ pɑ́ lɛɛkɩ pulɑsɩ tɛtʋ tǝnɑ. Amɑ tɛtʋ ɩhǝntɑʋ tɑɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ tɑ pǝsɩ. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑɑ wɛnɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nyǝɣǝtʋ nyǝ́mɑ kɛ́.
20Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ Kɑlɛpʋ kɛ Hepǝlɔŋ ɩcɑtɛ, ɩsɩɩ Moisi kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ tɔɣɔnnɑ Anɑkɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ tooso wei ɩ kɑ wɛ tǝnɑ tɔ.
21Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Yepusi nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ, pɑ́ nɑ-wɛ pɑ wɛnnɑ mpʋ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩfǝlɑyim kpekǝle nɑ Mɑnɑsee nyǝntɛ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ Petɛɛlɩ timpi pɑ yɑɑkɑɣɑ Lusi tɔ, nɑ Tɑcɑɑ sǝnɑ-wɛ. Feŋlɑɑ kɛ pɑɑ cɑɑlǝnɑ tiluɣu kɛ Petɛɛlɩ tɑɑ.
24Pɛlɛ pɑ tɑlɑɑ nɑ pɑ́ sulinɑ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Hʋlɩ-tʋɣʋ timpi tɔɔ ɩcɑtɛ koloosi topilinɑɑ tɔ, tɩɩ nyɩ nyɑ́ tɔɔ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ hʋlɑ-wɛɣɛ tǝsʋʋlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ nɑ pɑ́ kʋ́ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ. Amɑ pɑ yelɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
26Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ polɑ Hiti nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ ŋmɑ́ ɩcɑtɛ nɑ ɩ́ yɑɑ-tɛ sɩ Lusi, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
27Mɑnɑsee nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Pɛtɩ-Seyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Tɑɑnɑkɩ nyǝ́mɑ, nɑ Tɔɔɔ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩpeleyɑm nyǝ́mɑ, nɑ Mekito nyǝ́mɑ, nɑ pǝ ɑcɑlɛɛ wenɑ ɑ cɔɔnɑ-yɛ tɔ. Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ tǝnɑɣɑ tɑm kɛ́.
28Pɑɑ nɑ wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ yoo toŋ kɛ teu tɔ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ. Ye pǝ tɑɣɑ sǝkpenɑ pɑɑsi.
29Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Kesɛɛ tɔ, pɑ nɑ-wɛ pɑ wɛnnɑ.
30Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Kitǝlɔŋ nɑ Nɑhɑlɑlɩ tɔ. Amɑ tǝmɑ kɛ́ pɑ tʋ-wɛ nɑ pɑ́ nɑ-wɛ pɑ wɛ mpʋ.
31Asɛɛ nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Ako nyǝ́mɑ, nɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Alɑpʋ nyǝ́mɑ, nɑ Akǝsipɩ nyǝ́mɑ, nɑ Helǝpɑ nyǝ́mɑ, nɑ Afikɩ nyǝ́mɑ, nɑ Lehopɩ nyǝ́mɑ.
32Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ́ nɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ pɑ cɑɣɑ pɛlɛ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
33Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nɑ Pɛtɩ-Anɑtɩ tɔ. Amɑ tǝmɑ kɛ pɑ tʋ-wɛ nɑ pɑ́ nɑ-wɛ pɑ́ wɛɛ.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ Amolii nyǝ́mɑ tɔɣɔnɑ Tɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ kpɑ pulɑsɩ tɑɑ. Pɑ tɑ yele-wɛ nɑ pɑ́ cɑɣɑ tɛtʋ ɩhǝntɑʋ tɑɑ.
35Ɩlɛnɑ Amolii nyǝ́mɑ sɑɑlɩ Hɑɑ-Hɛlɛsɩ pʋɣʋ tɑɑ nɑ Ayɑlɔŋ nɑ Sɑɑlǝpim. Amɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlɑ-wɛ nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ tǝmɑ.
36Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɛtʋ toŋɑ fɑɣɑnɑ Pǝcɛsɩ tontoŋle tɔɔ kɛ́ Selɑ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.