Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso afaega, Sa:masane da Dimina moilaiga asili, Filisidini a:fini afadafa ba:i.
2E da ea diasuga buhagili, ea eda amola ame elama amane sia:i, “Na da Dimina moilaiga Filisidini a:fini ba:i dagoi. Na da amo lamu hanai galebe. Amo lamusa:, ali amo a:fini nagili logela masa.”
3Be ea eda amola ame ela da amane sia:i, “Di da abuliba:le Gode Ea Hou hame lalegagui Filisidini fi uda lamusa: hanabela:? Ninia fi amoga uda hogole lamu da defea!” Be Sa:masane da bu adole i, “Na da amo a:fini hanai. Na da e fawane lamusa: dawa:.”
4Hina Gode da hame lalegagui Filisidini dunu ilima gegemusa: logo hogoi helebeba:le, E da Sa:masane ea asigi dawa:su ganodini agoane hamosu. Bai amo esoga, Filisidini dunu da Isala:ili soge ouligisu. Be Sa:masane eda amola ame da amo hou hame dawa:iou.
5Amaiba:le Sa:masane da ea eda amola ame Dimina moilaiga sigi asi. Ilia da waini sagai ganodini asili, Sa:masane da laione wa:me waha debe gasala amo ea gesenenanebe nabi.
6Hedolowane, Sa:masane da Hina Gode Ea gasa bagade lai. E da amo laione amo goudi mano defele, ea loboga medole legele, magado gowa:i. Be amo hou e da ea ada amola ea ame elama hame adole i.
7Amalalu, e da amo a:fini amoma asili, sia: sa:i. E da amo a:fini hanai.
8Eso didia asili, e da amo a:fini lamusa: bu asi. E da logoga asili, amo logo fisili, laione wa:me e da medole legei amo ba:la asi. E da laione ea da:i hodo ganodini agime fila heda:i amola agime hano dialebe fofogadigili ba:i.
9E da amo agime hano lale, logoga ahoa nana asi. Amalalu, e da ea ada amola ame elama asili, agime hano mogili elama i. Ela da mai dagoi. Be Sa:masane da amo agime hano laione bogoi ea da:i hodo amoga lai, e da elama hame olelei.
10Ea eda da a:fini ea diasuga asi. Amola amoga Sa:masane da lolo nasu hamoi. Bai amo esoga, ayeligi dunu da amo hou hamonanusu.
11Filisidini dunu da Sa:masane ba:beba:le, ilia da Filisidini ayeligi 30 agoane e sigi esaloma:ne, asunasi.
12-
13Sa:masane da ilima amane sia:i, “Na da dilima idinamasu adole ba:ma:bela:? Uda lasu lolo nasu eso fesuale amoga, dilia da amo sia: ea bai nama adole iasea, na da dilima afae afae dilima abula noga:i amola abula salasu imunu. Be dilia amo ea bai hame dawa:sea, dilia da nama afae afae abula amola abula salasu noga:iwane ima.” Ilia da ema bu adole i, “Defea! Dia idinamasu ninima adole ima. Ninia nabimu hanai.”
14E da ilima amane sia:i, “Liligi da ha:i manu naha amo ea hagomodini amoga ha:i manu da misi. Amola gasa bagade liligi amo ea hagomodini amoga da hedai liligi misi.” Eso udiana da asili, be amo idinamasu ea bai ilia da hogoi helele hame dawa:i.
15Eso biyaduga ilia da Sa:masane idua ema amane sia:i, “Diguama ogogoma. E da ninima amo idinamasu ea bai ninima olelema:ne agoane hamoma. Be dia agoane hame hamosea, ninia da dia ada diasu amo laluga ulagili salimu, amola di gilisili gobele salimu. Dafawane! Ania da nini liligi wamolamusa:, ninima guiguda: misa:ne sia:i.”
16Amalalu, Sa:masane idua da ema digini asili, amane sia:i, “Di da nama hame asigisa. Di da nama higasa. Di da na dogolegei fi dunu amo idinamasu sia: adole ba:i. Be amo ea bai nama hame olelei.” Sa:masane da ema bu adole i, “Na da amo ea bai na ada amola ame elama hame olelei. Amaiba:le, na da abuli dima adole ima:bela:?”
17Amo lolo nasu eso fesuale amoga, Sa:masane idua da dinanawane ema adole ba:i. Be eso fesuale gala amoga, e da mae fisili sia:ga gegenabeba:le, Sa:masane da amo idinamasu ea bai ema olelei. Amalalu, e da Filisidini dunuma olelei.
18Amalalu, eso fesu ganodini, eso dabe gadenenoba, Filisidini dunu da Sa:masane amoma amane sia:i, “Ha:i manu eno da hani ea hedai hame baligisa. Amola eno liligi ea gasa da laione wa:me ea gasa hame baligisa.” Sa:masane da bu adole i, “Dilia da na uda ea hou amo ganodini hame hamonoba, amo hedesu sia: bai hame dawa:la:loba.”

19Amalalu, hedolowane e da Hina Gode Ea gasa bagade lai. E da A:siegelone moilaiga asili, dunu 30 agoane amo medole legei. E da amo dunu ilia abula gigisa:le sasali, dunu amo da idinamasu ea bai olelei, ilima i dagoi. Amalalu, e da ougiwane hamonanu hi diasuga asi.
20Amola fa:no, Filisidini a:fini amo Sa:masane ea lai, amo ea ada da bu dunu eno Sa:masane e uda gaguli lasu lolo nasu fidisu dunu amogili lama:ne i.