Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samson na Timuna ela; bena Timuna ai ia ese Filistia hane-ulatona ta e itaia.
2Bena e lou lao, tamana bona sinana e hamaorodia, eto, Filistia hane-ulatona ta na itaia, Timuna ai; avabia, na uramu baina adavaia.
3A tamana bona sinana ese e sisiba henia, eto, Hane-ulato namona ta lasi varavaramu bogaragidiai eiava eda bese idoinai ai, una dainai Filistia taudia, asie peritomedia taudia, bogaragidia amo adavamu bavabia a? A Samson ese tamana e hamaoroa, eto, Avabia egu, badina be na ura heniamu.
4Tamana bona sinana na asi dibadia ina na Iehova ena amo; badina be ia ese Filistia taudia iheai-henidia dalana e tahuava. Una negana ai Filistia taudia ese Israel taudia e lohiadia.
5Bena Samson na tamana sinana ida Timuna ela. Bena Timuna taudia edia vine imeadia ai e kau negana ai, leona natuna ta ese e ḡou henia.
6Bena Iehova ena Lauma ese e rohea badabada; bena ia ese leona e darea parara, nani natuna bema darea parara na heto. Ia na asi ena ḡau ta imana ai. A ia ese ena kara na tamana bona sinana se hamaorolaidia.
7Bena e diho ela, una hane-ulato ida e hereva-hereva; bena Samson ese e ura henia lalodikava.
8Nega taina vada ela, ia na iabina e lou lao; bena e raka siri, una leona tau-anina baine itaia eto. E itaia, labolabo ese edia ruma vada e karaia leona tau-anina lalonai, bona edia bada-ranuna na mia.
9Bena ia ese bada-ranuna na imana amo e pipitaia lasi, rakana ai e ania; bona tamana sinana ediai e kau negana ai taina vada e henidia, bena idia danu e ania. A se hamaorodia una bada-ranuna na leona tau-anina lalona amo e abia.
10Tamana ese una hane-ulato dekenai e kau; bena Samson ese aria ta e karaia, headava matamata taudia vaevae e karava heḡereḡerena.
11Hanua taudia ese e itaia, bena idia ese eregabe taudia toi-ahui e abidia hidi, ia bae bamoa.
12Bena Samson ese toi-ahui-osi e hereva henidia, eto, Hereva hehunina ta harihari aina henimui, bena aria dinadia hituosi do basie ore ai na anina boma hamaorolaigu, lau ese hahedoki toi-ahui, dabua aukana amo e kara ḡaudia, bona riorio dabuadia toi-ahui, bama henimui;
13a anina na basioma hamaorolaigu diba, umui ese hahedoki toi-ahui, dabua aukana amo e kara ḡaudia, bona riorio dabuadia toi-ahui, boma henigu. Idia eto, Emu hereva hehunina ba gwauraia, baia kamonai.
14Bena ia ese e hamaorodia, eto, E anianiva ḡauna lalona amo aniani e lasi, Bona goada ḡauna lalona amo ḡau mai gaihona e lasi. Dina toi vada ela, idia na una hereva hehunina anina do asie davaria.
15Dina ihahanina, idia ese Samson adavana e hereva henia, eto, Adavamu lalona bavania, bena hari hereva hehunina anina ba hadibamai. Bema lasi, ai ese oi bona tamamu ena ruma na lahi amo baia dou. Iha-ogogamimai totona o vavemai a?
16Bena Samson adavana na ia vairanai e tai, eto, O inai henigumu, so ura henigumu. Egu hanua taudia na hereva hehunina vada o henidia, a anina be so hadibagu.
17Samson ese e haere henia, eto, Be, tamagu bona sinagu na asina hamaorodia, matona oi baina hamaoromu o tomu a? Aria dinadia hituosi iboudiai hahine na ia vairanai e taitai; bena dina ihahituna ai Samson ese e hamaoroa, badina be hahine na e gwau havara-havara. Bena ia ese ena hanua taudia e hamaorolaidia.
18Bena dina ihahituna ai, dina do se diho, hanua taudia ese Samson e hamaoroa, eto, Edena gaiho ese bada-ranuna gaihona e hereaiamu? Bona edena goada ese leona ena goada e hereaiamu? Ia ese e haere henidia, eto, Egu boromakau hahinena amo tano basioma ruaia, Egu hereva hehunina anina basioma davaria.

19Bena Iehova ena Lauma ese Samson e rohea; bena Askelono ela, hanua taudia toi-ahui e aladia mase, edia dabua e dadi; bena ela, hari hereva hehunina anina e gwauraia taudia dabua e henidia. Bena Samson na mai badu ḡaraḡarana ida tamana ena ruma e lou henia;
20a Samson adavana na Samson bamona ta, headava negana ai e duruava tauna, e henia, ia ese e adavaia.