Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Maghuhukom

Mga Maghuhukom 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Milugsong si Samson sa Timna, ug didto may nakita siya nga babaye, usa ka babayeng anak sa mga Filistihanon.
2Sa dihang mibalik siya, giingnan niya ang iyang amahan ug inahan, “Nakakita ako ug babaye nga taga-Timna, usa sa mga babayeng anak sa mga Filistihanon. Karon kuhaa ninyo siya aron akong maasawa.”
3Giingnan siya sa iyang amahan ug inahan, 'Wala ka bay nakitang babaye taliwala sa mga anak nga babaye sa imong mga kaparyentihan, o taliwala sa atong mga katawhan? Magkuha ka ba ug asawa gikan sa dili tinuli nga mga Filistihanon?” Miingon si Samson sa iyang amahan, “Kuhaa siya alang kanako, kay sa dihang motan-aw ako kaniya, makapahimuot siya kanako.”
4Apan wala makabalo ang iyang amahan ug inahan nga kining butanga gikan kang Yahweh, kay nagtinguha man siya nga magbuhat ug panagbingkil sa mga Filistihanon (kay nianang panahona ang mga Filistihanon maoy nagdumala sa Israel).
5Unya milugsong si Samson sa Timna kauban ang iyang amahan ug inahan, ug nakaabot sila sa kaparasan sa Timna. Ug, tan-awa, adunay miabot nga usa sa mga batan-ong liyon ug mingulob kini ngadto kaniya.
6Sa kalit lang mikunsad kaniya ang Espiritu ni Yahweh, ug dali dayon niyang gikuniskunis ang liyon sama sa pagkuniskunis niya sa nating kanding, ug wala nay nahibilin pa sa iyang kamot. Apan wala niya giingnan ang iyang amahan ug inahan mahitungod sa iyang nabuhat.
7Miadto siya ug nakigsulti sa babaye, ug sa dihang mitan-aw si Samson kaniya, nahimuot si Samson.
8Milabay ang pipila ka mga adlaw sa dihang mibalik siya aron sa pagpangasawa kaniya, miliko siya aron pagtan-aw sa patayng lawas sa liyon. Ug, tan-awa, adunay nagdugok nga mga putyokan ug dugos nga maoy nahibilin sa lawas sa liyon.
9Gikagis niya ang dugos sa iyang mga kamot ug milakaw, nagkaon siya samtang nagpadulong. Sa dihang nakaabot na siya sa iyang amahan ug inahan, gihatagan niya sila, ug nangaon sila. Apan wala siya mitug-an kanila nga gikuha niya ang dugos gikan sa nahibilin sa lawas sa liyon.
10Milugsong ang amahan ni Samson sa gipuy-an sa babaye, ug didto nagpakumbira si Samson, kay mao man kini ang naandan nga buhaton sa mga batan-ong lalaki.
11Sa pagkakita sa kaparyentihan sa babaye kaniya, gidad-an nila siyag 30 sa ilang mga higala aron sa pag-uban kaniya.
12Miingon si Samson kanila, “Tugoti ako karon sa pagsulti kaninyo ug usa ka tigmo. Kung adunay usa kaninyo nga makahibalo niini ug makasulti kanako sa tubag sulod sa pito ka adlaw sa kumbira, hatagan ko kamo ug 30 ka lino nga mga kupo ug 30 ka parisan sa mga bisti.
13Apan kung dili kamo makasulti kanako sa tubag, mohatag kamo kanako ug 30 ka lino nga mga kupo ug 30 ka parisan sa mga bisti” Miingon sila kaniya, “Isulti kanamo ang imong tigmo, aron madunggan namo kini.”
14Miingon siya ngadto kanila, “Gikan sa mangangaon adunay siyay makaon; gikan sa kusgan adunay tam-is”. Apan ang iyang mga bisita wala masayod sa tubag sulod sa tulo ka adlaw.
15Sa ikaupat nga adlaw gisultihan nila ang asawa ni Samson, “Limbongi ang imong bana aron iyang masulti kanamo ang tubag sa tigmo, kondili sunogon ka namo uban ang panimalay sa imong amahan. Giimbita mo lang ba kami dinhi aron nga mahimo kaming kabos?”
16Nagsugod na sa paghilak ang asawa ni Samson sa iyang atubangan, ug miingon, “Gikasilagan mo gayod ako! Wala mo ako higugmaa. Nagsulti ka ug tigmo sa pipila sa akong mga katawhan, apan wala mo ako gisultihan sa tubag niini. “Miingon si Samson kaniya, “Tan-aw diri, kung wala nako gisultihan ang akong amahan ug inahan, kinahanlan ba nga sultihan ko ikaw?”
17Mihilak siya sulod sa pito ka adlaw hangtod nga nahuman ang adlaw sa kumbira. Sa ikapito nga adlaw gisultihan na niya siya sa tubag kay gihasol gayod siya pag-ayo niini. Gisulti sa babaye ang tubag ngadto sa katawhan sa iyang kaparyentihan.
18Sa ikapito nga adlaw sa wala pa misalop ang kahayag, miingon kaniya ang mga lalaki sa siyudad, “Unsa may mas tam-is kaysa dugos? Kinsa may kusgan kaysa liyon?” Miingon si Samson kanila, “Kung wala pa kamo nagdaro pinaagi sa akong nating baka, dili ninyo mahibaloan ang tubag sa akong tigmo”.

19Unya kalit nga mikunsad ang Espiritu ni Yahweh kang Samson uban ang gahom. Milugsong si Samson sa Ashkelon ug iyang gipamatay ang 30 ka mga lalaki sa taliwala niadtong mga katawhan. Gikuha niya ang ilang kinawat, ug iyang gihatag ang paris sa mga bisti sa kadtong nakatubag sa iyang tigmo. Nasuko siya pag-ayo ug mitungas siya sa balay sa iyang amahan.
20Ug ang iyang asawa gihatag ngadto sa suod niya nga higala.