Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi gallassi Samssooni Timina giyoosaa wodhdhiis; wodhdhidi yan issi Pilisxxeema geela7iyo be7iis.
2Soo simmidi ba aawaanne ba aayyiyo, “Taani Timinan issi Pilisxxeema geela7iyo be7aas; ha77i o taayyo oichchidi immite” yaagiis.
3SHin a aawainne aayyiyaa a, “Machcho oichchanau ha qaxxarettibeenna Pilisxxeematukko baanau nena aibissi koshshidee? Nu dabbotu giddon woikko nu asaa ubbaa giddon neeyyo haniya issi macca na7a demmanau danddayabeikkii?” yaagidi oichchidosona. SHin Samssooni ba aawaa, “Taani o dosido gishshau, o giigissada taayyo imma” yaagiis.
4Pilisxxeemata olanau GODAI gaasuwaa koyidi, hagaa eta bolli oottiyoogaa Samssoona aawainne aayyiyaanne eribookkona. He wode Pilisxxeemati Israa7eela asaa haaroosona.
5Hegaappe guyyiyan, Samssooni ba aawaaranne ba aayeera Timina wodhdhiis. Yan woiniyaa turaa giddoora i kanttidi biishin, issi wodala gaammoi gudiiddi a bolli kiyiis.
6Kiyin GODAA Ayyaanai Samssoona bollan wolqqappe wodhdhiis; wodhdhin deeshsha maraa duuterettiyoogaadan, ba kushiyan aibanne oikkennan gaammuwaa duuteretti yeggiis. He ba oottidoogaa ba aawaassinne ba aayeessi odibeenna.
7Hegaappe guyyiyan biidi, geela7iyo haasayissiis; haasayissidi o dosiis.
8Guutta wodiyaappe guyyiyan, o bullachchanau yaa simmidi biis; biiddi ba worido gaammuwaa gauxaa be7anau ogiyaappe sher77i giidi biyo wode, gaammuwaa gauxaa giddon mattai eessaa eessidoogaa be7iis.
9Be7idi eessaappe amaridaagaa kaashi ekkidi, ogiyan miiddi biis. Ba aawaakkonne ba aayeekko gakkidi, ba oikkido eessaappe amaridaagaa immin, etikka miidosona; shin Samssooni he eessaa gaammuwaa gauxaa giddoppe ekkidoogaa etau odibeenna.
10A aawai maccaasee soo bin, Samssooni yan gibiraa giigissiis. Hegaa mala gibirai bullachchaawu kaseesappekka oottiyo woga.
11He asai a be7ido wode, aara takkanaadan hasttamu wodalla naata dooriis.
12Samssooni eta, “Ane intte eriyaakkonne issi qan77ishiyaa taani inttena qan77ishais; bullachchaa baalai bonchchettiyo laappun gallassatu giddon ha qan77ishiyaa birshshettaa taassi intte yootiyaabaa gidikko, taani inttessi hasttamu liino iirichchotanne hasttamu kumetta maayota immana.
13SHin intte taayyo birshshettaa yootanau danddayana xayikko, intte taayyo hasttamu liino iirichchotanne hasttamu kumetta maayota immeeta” yaagiis. Yaagin eti, “Ero, ne qan77ishiyaa ane nuussi yoota” yaagidosona.
14I eta, “Miyaagaappe miyoobai beettiis. Minuwaa giddoppe mal77iyaabai kiyiis” yaagiis. Heezzantto gallassi gakkanaassi eti qan77ishiyaa birshshettaa immanau danddayibookkona.
15Oiddantto gallassi eti Samssoona machchiyo, “Ane ne keettaawaa cimmada qan77ishiyaa birshshettaa i nuuyyo yootanaadan ootta. Hegee xayikko, nuuni nenanne ne aawaa keettaa taman xuuggana. Intte nuna xeesidoogee nuna manqqettanaassee?” yaagidosona.
16Yaatin, Samssoona machchiyaa yeekkaidda akko shiiqada, “Neeni tana siiqakka! Neeni tana keehippe ixxaasa! Aissi giikko, neeni ta biittaa asaa qan77ishiyaa qan77ishada, a birshshettaa taassi yootabaakka” yaagaasu. Yaagin i zaaridi, “Be7a, hagaa taani ta aawaassikka ta aayeessikka yootabeikke. Yaatin, neessi aibissi yootoo?” yaagiis.
17Yaagin bullachchaa baalai bonchchettiyo laappun gallassatu ubban yeekkada shemppuwaa diggin, laappuntta gallassi qan77ishiyaa birshshettaa iyyo yootiis. Yootin akka baada bantta biittaa asaayyo yootaasu.
18Yaatin, laappuntta gallassi awai wullanaappe kase katamaa asati ba zaaruwaa ekki yiidi, Samssoona, “Eessaappe aadhdhidi mal77iyaabi, gaammoppe aadhdhidi minniyaabi aibee?” yaagidosona. Yaagin Samssooni eta, “Intte ta ussen goyennabaa gidiyaakko, ta qan77ishiyaa birshshettaa erekketa shin” yaagiis.

19Hegaappe guyyiyan, GODAA Ayyaanai a bollan wolqqappe wodhdhin, Asqqaloona katamaa wodhdhidi, hasttamu asata woriis; woridi eta maayuwaa qaari ekkidi, qan77ishiyaa birshshida asatussi ehiidi immiis. Hanidaban ubban hanqquwaa suulliiddi, ba aawaa soo simmidi biis.
20Bin Samssoona machchiyaa a laggiyaassi, a waanna miiziyaassi imettaasu.