Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samusi gɛ̀ɛ Timina, akũ à Filisitini nɛ́nↄkpare ke è gwe.
2Kũ à sù, akũ à pì a de kũ a daonɛ: Ma Filisitini nɛ́nↄkpare ke è zaa Timina. À gɛ́ à a wɛtɛmɛnɛ mà sɛ́ nↄ ũ.
3Akũ a de kũ a dao pìnɛ: Nↄ kú n danɛnↄ ke n burinↄ tɛ́nloo? Akũ ĩni gɛ́ ǹ nↄ sɛ́ Filisitini gyↄfↄrↄdenↄ tɛ́ yá? Akũ Samusi pì a denɛ: Ǹ gɛ́ ǹ a wɛtɛmɛnɛ dé, zaakũ nↄkpare pìn má yei.
4A de kũ a dao dí dↄ̃ kũ yã pìi bò Dikiri kĩnaanlo, zaakũ Dikiri tɛn zɛ́ wɛtɛ à yã mↄ Filisitininↄnɛmɛ. Gↄrↄ birea Filisitininↄ mɛ́ òtɛn kí ble Isarailanↄa.
5Akũ Samusi tɛn gɛ́ Timina kũ a deo kũ a dao. Kũ ò kà Timina geepi bura, músunɛ bↄ̀rↄↄ bò Samusii àtɛn pũtã.
6Dikiri Nini sùa, akũ à músuu pìi kũ̀ à kɛ̃̀kↄ̃rɛ lákũ blènɛ bↄ̀rↄↄn à kɛ̃̀kↄ̃rɛ bà. À pↄ́ke kũna a ↄĩ sↄ̃ro. Adi yã kũ à kɛ̀ɛ pì o a de ke a danɛro.
7Akũ à gɛ̀ɛ à yã ò kũ nↄkpare pìio, nↄkpare pì sↄ̃ à kɛ̀nɛ mana.
8Kũ à gↄrↄ pla kɛ̀, à fùtɛ àtɛn gɛ́ nↄ pì sɛ́, akũ à lìtɛ à gɛ̀ɛ músu gɛ̀ɛ pì gwa. Akũ à è zↄ́nↄ sàa dↄ̀ a gɛ̀ɛa ari ò í kɛ̀.
9Akũ à ↄ dàn à a sàa gà à wòto àtɛn ble, akũ àtɛn táo. Kũ à kà a de kũ a dao kĩnaa, à lìńnɛ ò blè, ama adi ońnɛ kũ a bò músu gɛ̀ɛ gũmmɛro.
10A de gɛ̀ɛ nↄkpare pì kĩnaa, akũ Samusi pↄnna pↄ́ble kɛ̀ńnɛ lákũ nↄsɛrii dì kɛ nà.
11Kũ à sù, ò kɛfɛnnanↄ sìsi gbɛ̃nↄn baraakuri ògↄ̃ kú kãao.
12Akũ Samusi pìńnɛ: Má gara kutu ke vĩ mà daárɛ. Ari pↄ́blena gↄrↄ suppla dí gɛ́ papao, tó a fↄ̃ à gara pìi bòmɛnɛ, mani biza kpááwa pi baraakuri kũ utao waka baraakuri.
13Tó ádi fↄ̃ à bòmɛnɛ sↄ̃ro, ákↄ̃nↄ mɛ́ áni biza pi baraakuri kũ uta waka baraakuriio kpáma. Akũ ò pìnɛ: Ǹ ǹ gara pì dawɛrɛ ò ma.
14À pìńnɛ: Pↄ́ble bò pↄ́sorii gũn, pↄ́ nna bò pↄ́ gbãna gũn. Akũ odi fↄ̃ ò gara pìi bòro ari gↄrↄ aakↄ̃.
15A gↄrↄ siikↄ̃dea ò pì Samusi nanↄnɛ: Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kɛ n zãnɛ à gara pì bowɛrɛ. Tó lɛnlo, óni n kpata kũ n de bedenↄo. Ase a ó sísi de à ó pↄ́nↄ síwámɛɛ?
16Akũ Samusi nanↄ tɛn ↄ́ↄ dↄnɛ à pì: N zãmagu! Ń yemairo! N gara ke dà ma gbɛ̃nↄnɛ, akũsↄ̃ ńdi a bona omɛnɛro. Akũ à pìnɛ: Mádi o ma de ke ma danɛro. Bↄ́ mɛ́ à tò mani onnɛɛ?
17Àtɛn ↄ́ↄ dↄnɛ ari gↄrↄ suppla pìi gɛ̀ɛ à pàpao. A gↄrↄ supplade pìn akũ Samusi gara pìi bònɛ kũ à nàkaraa yãi, akũ a nↄ pìi gɛ̀ɛ à ò a gbɛ̃nↄnɛ.
18A gↄrↄ suppladea ari ifãntɛ̃ gↄ̃ gɛ́ gɛ̃ kpɛ́n wɛ̃tɛ pìi kɛfɛnnanↄ pìnɛ: Bↄ́ nna mɛ́ à de zↄ́laa? Bↄ́ gbãna mɛ́ à de músulaa? Akũ Samusi pìńnɛ: Tó adi kɛ a bú wì kũ ma zùnunuoro, de ádi fↄ̃ a ma gara pì bòro.

19Dikiri Nini sùa, akũ à gɛ̀ɛ Asakɛlↄni à gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn baraakuri à ń pↄ́kasanↄ bòboḿma, akũ à gɛ̀ɛ à kpà gbɛ̃ kũ ò a gara pì bònɛnↄa. Akũ à pↄ fɛ̃̀ à tà a de bɛa.
20Akũ ò Samusi nↄ pìi kũ̀ ò kpà a gbɛ̃nna kũ à zɛ̀ a sarɛa nↄ pì sɛ́gↄrↄa.