Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu.
2Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ cɔɔsɑ-wɛɣɛ sɔsɔm kɛ́. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ se nɑ pɑ́ cɔɔsɩ pulɑsɩ tɑɑ, nɑ kʋkpɑmǝŋ pɔɔŋ tɑɑ.
3Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tuuki pɑ tɑwɑ, ɩlɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ pɑ kpɛntɩ nɑ
4pɑ́ wɑtɩ-wɛ, nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ pɑ kʋhɑlǝm, hɑlǝnɑ pɑ́ tɑlɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Kɑsɑ tɔ. Pɑɑ kɑɑsǝɣɩ pʋlʋ sɩ pɛlɛ pɑ́ tɔɣɔ. Nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ pɑ tɔlɑ nɑ pɑ́ kpɑɑkɩ.
5Pɑ kɔŋɑɣɑnɑ pɑ kɑlǝkǝŋ nɑ pɑ cokɑ kɛ́. Pɑ nɑ pɑ yooyoonɑɑ pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ ɩsɩɩ kʋtoloŋ, pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ. Pɑ wɑtǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ kɛ́ nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ-tɩ.
6Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔnɑ pɑ tǝɣɩ teu kɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
8Ntɛnɑ Tɑcɑɑ kpɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ heeli-wɛ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ mɑ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti yomle tɑɑ.
9Mɑ́ wɑɑsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ, nɑ mɑ́ tɔɣɔnɩ mpɑ pɑ cɔɔsɑɣɑ-mɛ tɔ, nɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ pɑ tɛtʋ.
10Hɑlǝnɑ mɑ́ heeli-mɛ sɩ, mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ. Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ Amolii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɛtʋ tɑɑ ɩ́ wɛ ɩsǝntɔ tɔ pɑ tɩɩŋ. Amɑ ɩ́ tɑ nɩɩnɑ-m.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɔmɑ Ofǝlɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Apiyesɛɛ lʋlʋɣʋ tʋ Yowɑsɩ hɑlǝm tɑɑ kɛ́ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ. Nɑ Yowɑsɩ pǝyɑlʋ Ketiyɔŋ ŋmɛlɑ lɛsɛŋ tǝnyɑɑsǝlɛ, nɑ ɩ́ mɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ sɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ nɑ-ɩ.
12Tǝnɑɣɑlɛ ɩsɔtɑɑ tillu lɩɩ ɩ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Yoolɑɑ tɑɑ ɑkɑ nyɑ́, Tɑcɑɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
13Kɛlɛnɑ Ketiyɔŋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Aɑɩ, mɑ cɛ, ye Tɑcɑɑ kɑ wɛ tɑ́ wɑɑlɩ, pepe tɔɔ kɛ́ tǝ tɔkɩ wɑhɑlɑnɑɑ pɑnɛ? Nɑ leɣe piti tǝmɑ nnɑ ɑ tɔm tɑ́ cɑɑnɑɑ kɛɛsɑ-tʋ sɩ ɩ lɑpɑ-wɛɣɛ wɑɑtʋ wei ɩ lǝsɑ-wɛɣɛ Icipiti tɔ ɑ wɛɛ? Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, Tɑcɑɑ lɔ-tʋɣʋ, nɑ ɩ́ tʋ-tʋɣʋ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
14Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ pǝsǝnɑ Ketiyɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ponɑ tomɑ wenɑ n wɛnɑ mpʋ tɔ, nɑ ń wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ tiliɣinɑ-ŋ.
15Ntɛnɑ Ketiyɔŋ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑɑ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ mɑ we? Mpi tɔ, tɑ́ tǝyɑɣɑ tɑ kɛ pʋlʋɣʋ Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ mɑ tɩɩ kɛ́ pǝyɑɣɑ ntɔ.
16Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ ń tǝlǝkɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ yʋlʋ kʋlʋm.
17Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ sɩ: Ye mpʋ lɑ nɑ mɑ́ nyɩ tǝkelekele sɩ Tɑcɑɑ nyɑ́, nyɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑnɑ-m.
18Sǝŋ nɑ mɑ́ kɔnɑ-ŋ kʋcɔɔʋ nɑ pǝ́cɔ́ ń tɛɛ. Tɑcɑɑ sɩ: Polo nɑ ń kɔɔ.
19Ketiyɔŋ polɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ pǝfɑtɛ nɑ ɩ́ tǝsɩ nɑ ɩ́ tʋ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔɣɔ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ kuuli nɑntʋ kɛ tokiyɑ tɑɑ, nɑ yom kɛ nyɑnɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ tʋɣʋ sɔsɔɔŋkʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ.

20Ɩlɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillu tɔmɩ-ɩ sɩ: Polo nɑ ń sɩɩ nɑntʋ nɑ potopotonɑɑ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ kʋnɛ kʋ tɔɔ nɑ ń pɔ yom. Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ lɑ mpʋ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu tokinɑ nɑntʋ nɑ potopotonɑɑ mpɛ nɑ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́. Ɩlɛnɑ kɔkɔ lɩɩ kʋkpɑmʋɣʋ tɑɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ pǝ tǝnɑ. Nɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɑ́ɑ́ mʋkɩ yem.
22Tǝnɑɣɑlɛ Ketiyɔŋ cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɣɑ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ tɔm tɛmɑ. Mɑ nɑwɑ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu ɩsɛntɑɑ.
23Amɑ Tɑcɑɑ nɑ́ tɔmɑ-ɩ sɩ: Nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ tɑɑ wɑkǝlɩ, n kɑɑ sɩ́ se.
24Mpʋɣʋlɛ Ketiyɔŋ ŋmɑwɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ ɩ́ hɑ-tɛɣɛ hǝtɛ sɩ Tɑcɑɑ hɛɛsǝɣǝnɑ lɑŋɑ. Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ntɛ́ tǝ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ kɛ Apiyesɛɛ nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ Ofǝlɑ tɑɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ketiyɔŋ kɛ ɑhoo ɑnɩ sɩ: Kpɑ nyɑ́ cɑɑ lɑtǝcɛ kʋfɑlʋ, nɑ ń tɑsɑ nɑɑlɛ nyǝŋ wei ɩ wɛnɑ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ń yɔkɩ nyɑ́ cɑɑ tǝlɑɑlɛ nɑ ń kpɛsɩ tesikɑ ŋkɑ pɑ lɑɑkɩ tɔ.
26Ɩlɛnɑ ń ŋmɑ-m kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ pʋɣʋ kʋnɛ kʋ nyʋɣʋ tɑɑ nɑ ń kpɑɣɑ tesikɑ ŋkɛ kɑ tɑɑsɩ nɑ ń lɑnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ lɑtǝcɛ nɑɑlɛ nyǝŋ.
27Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ lǝsɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑnʋwɑ, nɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɛɛsɑ-ɩ tɔɣɔ ɑhoo. Mpi tɔ, ɩ nyɑŋɑɣɑnɑ ɩ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ kɛ́.
28Pǝ femɑ nɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kʋlɩ tɑnɑŋ tɛɛ tǝhulu, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ yɔkɑ tʋɣʋ nɑ pɑ́ kpɛsɩ tesikɑ. Nɑ pɑ́ lɑ́ lɑtǝcɛ nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte pɑ ŋmɑwɑ tɔ tǝ tɔɔ.
29Mpʋɣʋlɛ pɑ pɔɔsɑ tǝmɑ sɩ: Awe mɑɣɑmɑɣɑ lɑpǝnɑ mpʋ? Ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ Ketiyɔŋ lɑpǝnɑ mpʋ.
30Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ́ ɩ cɑɑ Yowɑsɩ sɩ: Lǝsɩ nyɑ́ pǝyɑlʋ nɑ tǝ́ kʋ-ɩ. Mpi tɔ, ɩ yɔkɑ tǝlɑɑlɛ, nɑ ɩ́ kpɛsɩ pǝcɔlɔ tesikɑ.
31Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ cɔwɑ mpɛ ɩnɩ sɩ: Mǝ nyǝntʋ suweɣe tʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔm tɑɑ? Ye pǝ cǝpɑ wei sɩ ɩ sɛɛkǝnɑ kʋ tɔɔ, ɩsɩɩ pʋntʋ sǝpɑ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ nyɑɑlɩ. Ye kʋ kɛ tʋɣʋ, kʋ yoo kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kʋ yoou. Mpi tɔ, kʋ tǝlɑɑlɛ kɛ pɑ yɔkɑɑ.
32Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ pɑ hɑ Ketiyɔŋ kɛ hǝtɛ sɩ: Yelupɑɑlɩ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ: Pɑɑlɩ ɩ́ yoo ɩ tɩ yoou. Ɩ tǝlɑɑlɛ kɛ pɑ yɔkɑɑ.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ kotɑɑ, nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ pɩɩlɩ Sisilee tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
34Ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii Ketiyɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ yɑɣɑ ɑpɑlʋ tutuɣu sɩ Apiyesɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɩ́ tʋ ɩ wɑɑlɩ.
35Nɑ ɩ́ tili tɔtɔɣɔ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ kiŋ sɩ ɑpɑlɑɑ ɩ́ lɩɩ nɑ pɑ́ tʋ ɩ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ yɑɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ sɔɔsɩ ɩ tɔɔ.
36Mpʋɣʋlɛ Ketiyɔŋ tɔmɑ Ɩsɔ sɩ: Ye tɑmpɑnɑ sɩ nyɑ́ toŋ kɛ mɑɑ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
37Tɔʋ, mɑɑ pɔ heu kɔŋlɛ kɛ Kɑtɑɣɑ tɑɑ. Ye cɔlɔʋ kpɑ-tɛɣɛ ɑhoo nɑ ɑtɛ nɑ́ɑ́ wʋlɑɑ, ɩlɛ tǝnɑɣɑ mɑɑ nyǝnɑ sɩ nyɑ́ toŋ kɛ mɑɑ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.

38Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei. Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ nɑ Ketiyɔŋ nyɑɑsɩ kɔŋlɛ ńtɛ́, ɩlɛnɑ lʋm lɩɩ nɑ pǝ́ su poosiyɑ.
39Ntɛnɑ ɩ́ tɔ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, yele mɑ́ tɑsɑ-ŋ nɑtǝlǝɣɩ pɔɔsʋɣʋ. Tɑɑ mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mɑ cɑɑ sɩ ń tɑsɑ-m pʋlʋɣʋ hʋlʋɣʋ kɛ tɔm kʋlʋm. Pǝnɛntɛ cɔlɔʋ ɩ́ kpɑ tɛtʋ tɔɔ tike, nɑ kɔŋlɛ nɑ́ɑ́ wʋlɑɑ.
40Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ Ketiyɔŋ nɔɣɔ kɛ ɑhoo ɑnɩ nɑ kɔŋlɛ nɑ́ɑ́ wʋlɩ nɑ cɔlɔʋ kpɑ tɛtʋ tɔɔ tike.