Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ketiyɔŋ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ kʋlɑ lɔŋ kɛ tɑnɑŋ nɑkʋlɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ pɩɩlɩ Hɑlotɩ hite nɔɣɔ, nɑ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ pɩɩlǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ Molee pulɑɣɑ cɔlɔ.
2Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Ketiyɔŋ sɩ: Nyɑ́ yoolɑɑ kǝlɑ tɔɔʋ, mɑ kɑɑ tʋ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ, nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ ń sɑ nyɑ́ tɩ sɩ nyɑ́ toŋ kɛ́ n lɑpǝnɑɑ.
3Mpʋ tɔ, heeli-wɛ sɩ, sɔɣɔntʋnɑɑ ɩ́ mǝlɩ tǝyɑɣɑ. Mpʋɣʋlɛ yǝlɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000) mǝlɑɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) tike.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ketiyɔŋ sɩ: Nyɑ́ yoolɑɑ kǝlɑ tɔɔʋ tɔtɔ. Tiinɑ-wɛɣɛ lɔɔʋ nɔɣɔ, nɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ́ tɔɔsɩ potɑɑ nɑ cɑɣɑlɑɑ.
5Yoolɑɑ tii tǝnɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli-ɩ sɩ: Fɑɣɑ mpɑ pɑɑ tí lʋm nɑ niŋ ɩsɩɩ hɑsɩ tɔ, nɑ pɑ mpɑɑ. Nɑ mpɑ pɑɑ luŋ ɑkulɑ nɑ pɑ́ nyɔɔ tɔ nɑ pɑ mpɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) tiwɑ lʋm ɩsɩɩ hɑsɩ. Pǝ kɑɑsɑ mpɑ ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ luŋ ɑkulɑ nɑ pɑ́ nyɔɔ.
7Ntɛnɑ Tɑcɑɑ heeli Ketiyɔŋ sɩ: Yoolɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɩɩnʋwɑ wei ɩ tiwɑ lʋm tɔ mpɛ pɑ niŋ tɑɑ kɛ́ mɑɑ tʋ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Pǝ kɑɑsɑ mpɑ tɔ, pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Ketiyɔŋ sɩɩwɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) ɩnɩ nɑ ɩ́ mʋ kpentɑɑ tɔɣɔnɑsɩ, nɑ pɑ tutuuŋ nɑ pɛlɛ pɑ́ mǝlɩ tǝyɑɣɑ. Nɑ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ sikɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ mpɛ pɑ pǝtɛɛ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ketiyɔŋ kɛ ɑhoo ɑnɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tii Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ tesikile tɑɑ. Mpi tɔ, mɑ tʋ-wɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́.
10Ye sɔɣɔntʋ wɛ-ŋ nɑ tiiu, ɩlɛ n kpɛnnɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ Pulɑ.
11N kɑ́ nɩɩ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ, ɩlɛnɑ pǝ́ sɔɔsɩ-ŋ ɑpɑlʋtʋ. Ntɛnɑ ɩ́ nɑ Pulɑ pɑ́ cɛŋ nɑ pɑ́ polo pɑ́ tɑlɑ tǝtɑŋlɛ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntɛ.
12Nɑ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ pilinɑ tɛtɛkǝlɛ tǝnɑ ɩsɩɩ kʋtoloŋ, nɑ pɑ yooyoonɑɑ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ lʋm nɔɣɔ kɑnyǝŋɑ, pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ.
13Ketiyɔŋ pɑ tɑlɑ mpʋ, ɩlɛ nɔɣɔlʋ kɛɛsǝɣɩ ɩ tɑɑpɑlʋ ntɛ́ toosee sɩ: Mɑ toosɑɑ kɛlɛ sɩ mɑ nɑ́ potopoto nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ pilimiɣi tɑ́ tesikile nɑ ɩ́ yoonɑ cokǝle nɑ ɩ́ pǝsɩ-tɛɣɛ kpɛntǝlɑsɩ.
14Mpʋɣʋlɛ ɩ tɑɑpɑlʋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ Ketiyɔŋ kɑ́ kǝlɩ-tʋ tɔɣɔ n nɑ mpʋ. Ɩsɔ tɛmɑ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ ɩ tʋɣɩ tɑ́ tǝnɑɣɑ ɩ niŋ tɑɑ.
15Ketiyɔŋ nɩɩ toosee ɑnɩ ɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ ɑtɛ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ yoolɑɑ kiŋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ nyǝkɩ nɑ ɩ́ kʋlɩ. Tɑcɑɑ tʋwɑ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ kɛ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Ketiyɔŋ fɑɣɑ yoolɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) ɩnǝɣɩ kpekɑ tooso, nɑ ɩ́ cɛlɑ-wɛɣɛ tutuuŋ nɑ hɛɛŋ sɩ pɑ́ pɑ kɑhulɑsɩ tɔɔ.
17Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ nyǝnǝɣǝnɑ-m yoo. Ye tǝ tɑlɑ pɑ tǝsikile nɑ mɑ́ lɑpɑ ɩsǝnɑ mpi ɩlɛ ɩ́ lɑ mpʋ.
18Ye ɩ́ nɩɩwɑ mɑ́ nɑ mɑ hɔɣɔlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝ hʋlɑ tɑ́ tutuuŋ, ɩlɛ mɩɩ hʋlɩ mǝ nyǝŋ tɔtɔ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ. Nɑ ɩ́ kpɛntɩ nɑ ɩ yɔɣɔtǝnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ sɩ: Tɑcɑɑ nɑ Ketiyɔŋ pɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ tɑ́.

19Pǝ tɑpɑ ɑhoo hɛkɑ kɛ wɑɑtʋ wei tɑŋlɑɑ lɑɣɑsǝɣɩ tǝmɑ ɩlɛ Ketiyɔŋ nɑ ɩ yoolɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) kpekǝle, pɑ tɑlɑ kolontunɑɑ tǝsikile tǝnɑɣɑ tɔɔ kɛlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hʋlɩ pɑ tutuuŋ nɑ pɑ́ yɔkɩ pɑ hɛɛŋ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ kpekɑ nɑɑlɛ wei pǝ kɑɑsɑɑ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ lɑpɑ mpʋ tɔtɔ, nɑ pɑ́ tɔkɩ kɑhulɑsɩ nɑ niŋ mpǝtǝŋ nɑ tutuuŋ kɛ niŋ ntɔɣɔŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ sɩ: Tɑcɑɑ nɑ Ketiyɔŋ pɑɑ tɔɣɔnɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɑmɑ kolontunɑɑ tǝsikile nɑ pɑ́ sǝŋɑ pɑ tǝsǝŋlɛnɑɑ kɛ mpʋ, nɑ pɑ́ tɔŋnɑ tutuuŋ hʋlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lɑ́ nɑ ɑcufu sʋʋ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ yoolɑɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ sʋʋ kiisuɣu, nɑ pɑ́ kʋɣɩ tǝmɑɣɑ pɑ tɑɑ pɑ tike. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ yɑwɑ nɑ pɑ́ se nɑ lɛlɑɑ mǝlǝnɑ Pɛtɩ-Sitɑ kɛ Seletɑ tɔɔ. Hɑlǝnɑ pɑ́ tɑlɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Apɛɛlɩ-Meholɑ kɛ Tɑpɑɑ cɔlɔ tɔ.
23Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ lɛnnɑ, Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ, nɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Ketiyɔŋ tilɑɑ nɑ pɑ́ heeli Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ kɛ pɔɔŋ tɑɑ sɩ: Ɩ́ tii lɔŋ nɑ ɩ́ cɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ tɑŋ-wɛɣɛ Yɑɑtɑnɩ tǝtɛsǝlɛ hɑlǝnɑ Pɛtɩ-Pɑlɑ. Ɩlɛnɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ lɑ mpʋ.
25Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ Mɑtiyɑŋ ɑwulɑɑ nɑɑlɛ Olɛpɩ nɑ Sɛpɩ. Nɑ pɑ́ kʋ Olɛpɩ kɛ Olɛpɩ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ, nɑ pɑ́ kʋ Sɛpɩ ɩlɛɣɛ Sɛpɩ tǝnyɑɑsǝlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ kolontunɑɑ wɑɑlɩ kɛ tʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ Ketiyɔŋ kɛ ɑwulɑɑ mpɛ pɑ nyɔɔŋ kɛ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ.